FAQ Huurrecht

Hoeveel keer de jaarhuur bedrijfspand?

Wanneer u als ondernemer of investeerder een bedrijfspand wilt aankopen, is een van de meest gestelde vragen: “Hoeveel keer de jaarhuur bedrijfspand is een redelijke prijs?” Deze vraag is essentieel voor het bepalen van de waarde van het vastgoed en het inschatten van de investering. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de factoren die de waarde van een bedrijfspand bepalen, de berekeningsmethoden en de marktontwikkelingen die van invloed zijn op de veelvoud van de jaarhuur.

De Basis van Vastgoedwaardering

De waarde van een bedrijfspand wordt bepaald door een combinatie van factoren, waaronder de locatie, de staat van het pand, de huurinkomsten en de lengte van de huurcontracten. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijfspand te bepalen, is de kapitalisatiemethode, waarbij de jaarhuur wordt vermenigvuldigd met een factor, ook wel de kapitalisatiefactor genoemd.

Factoren die de Kapitalisatiefactor Beïnvloeden

De kapitalisatiefactor is afhankelijk van verschillende factoren:

 • Marktrente: De huidige rentestand is een belangrijke indicator voor de kapitalisatiefactor. Bij een lage rente zijn investeerders bereid een hogere factor te betalen, omdat de alternatieve rendementen op bijvoorbeeld obligaties lager zijn.
 • Risicoprofiel: Het risicoprofiel van het pand en de huurders speelt een rol. Een pand met een sterke huurder met een langdurig huurcontract is minder risicovol en rechtvaardigt een lagere kapitalisatiefactor (en dus een hogere prijs).
 • Locatie: De locatie van het pand is cruciaal. Een pand in een economisch sterke regio of in een gebied met een hoog groeipotentieel zal een hogere factor hebben.
 • Staat van het pand: Een nieuw of goed onderhouden pand heeft minder onderhoudskosten en kan een hogere factor rechtvaardigen.
 • Marktontwikkelingen: Trends in de vastgoedmarkt, zoals de vraag naar bepaalde types bedrijfspanden, kunnen de kapitalisatiefactor beïnvloeden.

Berekeningsmethoden

Er zijn verschillende methoden om de waarde van een bedrijfspand te berekenen. De meest voorkomende methoden zijn:

 • Kapitalisatiemethode: Zoals eerder genoemd, wordt bij deze methode de jaarhuur vermenigvuldigd met een kapitalisatiefactor. Deze factor varieert meestal tussen de 10 en 20, afhankelijk van bovengenoemde factoren.
 • Discounted Cash Flow (DCF): Bij deze methode worden toekomstige kasstromen teruggerekend naar de huidige waarde tegen een bepaalde disconteringsvoet, die het risico en de tijdswaarde van geld weerspiegelt.
 • Vergelijkingsmethode: Hierbij wordt de waarde van het pand vergeleken met recent verkochte vergelijkbare panden in de omgeving.

De keuze van de methode hangt af van de beschikbaarheid van gegevens en de voorkeur van de taxateur of investeerder.

Marktontwikkelingen en Invloed op de Jaarhuur

De vastgoedmarkt is continu in beweging en dit heeft invloed op de veelvoud van de jaarhuur die investeerders bereid zijn te betalen. Enkele ontwikkelingen die van invloed zijn:

 • Economische groei: In tijden van economische groei neemt de vraag naar bedrijfspanden toe, wat kan leiden tot een stijging van de huurprijzen en een verlaging van de kapitalisatiefactor.
 • Veranderingen in rentetarieven: Een stijging van de rente kan leiden tot een hogere kapitalisatiefactor, omdat de alternatieve rendementen op bijvoorbeeld obligaties aantrekkelijker worden.
 • Technologische ontwikkelingen: De behoefte aan bepaalde types bedrijfspanden kan veranderen door technologische ontwikkelingen, wat invloed heeft op de waarde en de jaarhuur.

Regionale Verschillen

De veelvoud van de jaarhuur kan sterk variëren per regio. In grootstedelijke gebieden met een hoge vraag naar bedrijfspanden kan de factor lager zijn, wat duidt op een hogere waarde van het pand. In minder populaire gebieden kan de factor hoger zijn, wat een lagere waarde impliceert.

Investeringsstrategieën

De veelvoud van de jaarhuur die een investeerder bereid is te betalen, hangt ook af van de investeringsstrategie:

 • Waarde toevoegen: Investeerders die van plan zijn waarde toe te voegen door renovatie of herontwikkeling, kunnen bereid zijn een hogere veelvoud te betalen.
 • Lange termijn investering: Voor lange termijn investeringen kan een lagere veelvoud acceptabel zijn, omdat de investeerder uitgaat van waardestijging op de lange termijn.
 • Speculatieve investering: Bij een speculatieve investering, waarbij snel rendement wordt verwacht, zal de investeerder geneigd zijn een lagere veelvoud te betalen.

Belang van Due Diligence

Voordat een investeerder besluit een bepaalde veelvoud van de jaarhuur te betalen, is het uitvoeren van een grondige due diligence essentieel. Dit omvat het controleren van de juridische, financiële en fysieke aspecten van het pand om eventuele risico’s in kaart te brengen.

De Rol van Taxateurs

Professionele taxateurs spelen een cruciale rol bij het bepalen van de veelvoud van de jaarhuur. Zij gebruiken hun kennis en ervaring om een accurate en marktconforme waarde te bepalen.

Slotoverwegingen

De vraag “Hoeveel keer de jaarhuur bedrijfspand?” is niet eenduidig te beantwoorden. Het hangt af van een veelheid aan factoren, waaronder marktcondities, locatie, staat van het pand, en de strategie van de investeerder. Een zorgvuldige analyse en due diligence zijn cruciaal voor het maken van een weloverwogen investeringsbeslissing.

Plaats een reactie