FAQ Huurrecht

Hoeveel maanden opzegtermijn huur?

Wanneer u een huurovereenkomst aangaat, is het van cruciaal belang om te weten hoeveel maanden opzegtermijn er gelden bij het beëindigen van de huur. Deze kennis is essentieel voor zowel huurders als verhuurders om te zorgen voor een soepele overgang en om eventuele geschillen te voorkomen. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van de opzegtermijn bij huurcontracten bespreken, inclusief de wettelijke voorschriften en de rechten en plichten van beide partijen.

Wettelijke kaders van opzegtermijnen

In Nederland zijn de opzegtermijnen voor huurcontracten wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. De opzegtermijn kan variëren afhankelijk van het type huurovereenkomst en de aard van het gehuurde object. Hieronder volgt een uiteenzetting van de belangrijkste wettelijke bepalingen:

 • Woonruimte: Voor huurders van woonruimte geldt over het algemeen een opzegtermijn van één maand. Verhuurders daarentegen hebben te maken met een opzegtermijn die afhankelijk is van de duur van de huurovereenkomst, met een minimum van drie maanden en een maximum van negen maanden.
 • Bedrijfsruimte: Bij bedrijfsruimte is de opzegtermijn vaak langer. Voor huurders geldt meestal een termijn van drie maanden, terwijl verhuurders een opzegtermijn van twaalf maanden in acht moeten nemen.
 • Korte duur: Bij tijdelijke huurovereenkomsten of contracten voor bepaalde tijd kunnen afwijkende opzegtermijnen gelden, die vooraf overeengekomen dienen te worden.

Opzegtermijnen voor verschillende huurcontracten

De opzegtermijn kan verschillen per type huurcontract. Hieronder worden de meest voorkomende contractvormen en de bijbehorende opzegtermijnen besproken:

Onbepaalde tijd met diplomatenclausule

Bij een huurcontract voor onbepaalde tijd met een diplomatenclausule kan de verhuurder onder bepaalde voorwaarden een kortere opzegtermijn hanteren. Deze clausule wordt vaak gebruikt wanneer de verhuurder zelf weer in de woning wil gaan wonen of deze aan familieleden wil verhuren.

Tijdelijke huurovereenkomsten

Voor tijdelijke huurovereenkomsten gelden specifieke regels. Zo kan een huurcontract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor één of twee jaar, niet tussentijds door de huurder worden opgezegd, tenzij dit expliciet in het contract is opgenomen. De verhuurder kan het contract ook niet zomaar opzeggen, tenzij aan het einde van de overeengekomen periode.

Leegstandwet

Woningen die onder de Leegstandwet vallen, bijvoorbeeld in afwachting van verkoop of sloop, kennen vaak een opzegtermijn van drie maanden voor de huurder. De verhuurder moet echter een opzegtermijn van minimaal zes maanden in acht nemen.

Rechten en plichten van huurder en verhuurder

Naast de wettelijke opzegtermijnen hebben huurders en verhuurders ook bepaalde rechten en plichten bij het opzeggen van een huurovereenkomst:

 • Huurder: De huurder moet de opzegging schriftelijk indienen en ervoor zorgen dat deze opzegging de verhuurder tijdig bereikt, rekening houdend met de opzegtermijn.
 • Verhuurder: De verhuurder moet bij het opzeggen van de huur een geldige reden opgeven, zoals dringend eigen gebruik of slecht huurderschap. Bovendien moet de opzegging per aangetekende brief of deurwaardersexploot worden gedaan.

Speciale situaties en uitzonderingen

Er zijn situaties waarin afwijkende opzegtermijnen kunnen gelden of waarin de standaardregels niet van toepassing zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Overlijden van de huurder: In geval van overlijden van de huurder hebben de erfgenamen een opzegtermijn van één maand.
 • Ontbinding door de rechter: In sommige gevallen kan een huurovereenkomst door de rechter worden ontbonden, waarbij de opzegtermijn kan worden verkort of komen te vervallen.
 • Wederzijds goedvinden: Huurder en verhuurder kunnen altijd in onderling overleg afwijkende afspraken maken over de opzegtermijn, mits deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Praktische tips bij het opzeggen van de huur

Om het opzeggen van een huurovereenkomst soepel te laten verlopen, zijn hier enkele praktische tips:

 • Zorg dat u de opzegging tijdig en schriftelijk indient, en bewaar een kopie voor uw eigen administratie.
 • Controleer of u aan alle contractuele verplichtingen heeft voldaan, zoals het uitvoeren van eventuele reparaties of het achterlaten van de woning in goede staat.
 • Maak duidelijke afspraken over de eindinspectie en de teruggave van de waarborgsom.
 • Indien u het niet eens bent met de opzegging door de verhuurder, zoek dan juridisch advies.

Het is duidelijk dat de opzegtermijn van huur een complex onderwerp is, waarbij verschillende factoren een rol spelen. Het is belangrijk dat zowel huurders als verhuurders zich goed informeren over de geldende regels en hun rechten en plichten. Door op de hoogte te zijn van de wettelijke kaders en door heldere communicatie kunnen veel problemen worden voorkomen.

Plaats een reactie