FAQ Huurrecht

Is de Huurcommissie gratis?

In Nederland is de Huurcommissie een onafhankelijke organisatie die als doel heeft om geschillen tussen huurders en verhuurders over huurprijzen, onderhoud en servicekosten op een laagdrempelige manier te beslechten. De vraag of de Huurcommissie gratis is, is relevant voor zowel huurders als verhuurders die overwegen om een procedure te starten. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de kosten die verbonden zijn aan de diensten van de Huurcommissie en de situaties waarin deze kosten van toepassing zijn.

Wat is de Huurcommissie?

Voordat we ingaan op de kostenstructuur van de Huurcommissie, is het belangrijk om te begrijpen wat deze organisatie precies doet. De Huurcommissie heeft de volgende taken:

 • Het beoordelen van de redelijkheid van de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst.
 • Het behandelen van verzoeken tot huurverlaging bij achterstallig onderhoud.
 • Het toetsen van jaarlijkse huurverhogingen.
 • Het bemiddelen bij geschillen over servicekosten en nutsvoorzieningen.
 • Het geven van uitspraken bij geschillen over de staat van een woning bij het begin of einde van de huurovereenkomst.

De Huurcommissie is er dus voor zowel huurders als verhuurders en biedt een alternatief voor de gang naar de rechter.

Kosten van de Huurcommissie

De diensten van de Huurcommissie zijn niet geheel kosteloos. Er zijn leges verbonden aan het starten van een procedure. Deze kosten zijn echter relatief laag gehouden om de toegankelijkheid van de Huurcommissie te waarborgen. De hoogte van de leges kan jaarlijks wijzigen en het is daarom raadzaam om de actuele tarieven te raadplegen op de website van de Huurcommissie.

Legeskosten voor huurders en verhuurders

De leges moeten worden betaald door de partij die de procedure start. Dit betekent dat zowel huurders als verhuurders leges verschuldigd kunnen zijn, afhankelijk van wie het verzoek indient. De kosten zijn als volgt opgebouwd:

 • Voor huurders: Een huurder die een procedure start bij de Huurcommissie, betaalt een vast bedrag aan leges. Dit bedrag wordt terugbetaald als de huurder (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld.
 • Voor verhuurders: Ook verhuurders betalen leges wanneer zij een procedure starten. Het tarief voor verhuurders ligt hoger dan voor huurders. Indien de verhuurder in het gelijk wordt gesteld, worden de leges eveneens terugbetaald.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de leges een drempelbedrag zijn en niet de volledige kosten van de procedure dekken. De overheid subsidieert de Huurcommissie om de toegankelijkheid te garanderen.

Uitzonderingen en vrijstellingen

Er zijn situaties waarin de leges kunnen worden kwijtgescholden of waarin een partij is vrijgesteld van het betalen ervan. Zo kunnen huurders met een laag inkomen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de leges. Daarnaast zijn er specifieke procedures waarvoor geen leges betaald hoeven te worden, zoals:

 • Verzoeken om uitspraak over de jaarlijkse huurverhoging.
 • Verzoeken om een voorlopige uitspraak bij spoedeisende zaken.

Het is raadzaam om voorafgaand aan het starten van een procedure na te gaan of er sprake is van een vrijstelling of mogelijkheid tot kwijtschelding.

Procedure bij de Huurcommissie

Wanneer een huurder of verhuurder een procedure wil starten bij de Huurcommissie, dient deze de volgende stappen te doorlopen:

 1. Het invullen van een verzoekschrift via de website van de Huurcommissie of door het opsturen van een papieren formulier.
 2. Het betalen van de verschuldigde leges.
 3. Het afwachten van de behandeling van het verzoek door de Huurcommissie, wat kan leiden tot een zitting en uiteindelijk een uitspraak.

De procedure bij de Huurcommissie is erop gericht om binnen een redelijke termijn tot een uitspraak te komen. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend, tenzij een van de partijen binnen zes weken na de uitspraak besluit om naar de kantonrechter te stappen.

Voordelen van de Huurcommissie

Hoewel de diensten van de Huurcommissie niet geheel gratis zijn, biedt het inschakelen van deze organisatie verschillende voordelen:

 • Toegankelijkheid: De leges zijn relatief laag, waardoor de drempel om een procedure te starten laag is.
 • Expertise: De Huurcommissie beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van huurgeschillen.
 • Snelheid: Een procedure bij de Huurcommissie verloopt doorgaans sneller dan een gang naar de rechter.
 • Bindende uitspraak: De uitspraak van de Huurcommissie is bindend, wat zorgt voor duidelijkheid en rechtszekerheid.

Deze voordelen maken de Huurcommissie tot een aantrekkelijke optie voor het oplossen van huurgeschillen.

Alternatieven voor de Huurcommissie

Hoewel de Huurcommissie een laagdrempelige en gespecialiseerde instantie is voor huurgeschillen, zijn er ook alternatieven:

 • Mediation: Huurders en verhuurders kunnen kiezen voor mediation om tot een oplossing te komen. Dit kan vrijwillig en buiten de Huurcommissie om.
 • Gang naar de rechter: Partijen kunnen er ook voor kiezen om direct naar de kantonrechter te stappen. Dit is echter vaak een duurdere en langdurigere optie.

De keuze voor een alternatief hangt af van de specifieke situatie en de voorkeuren van de betrokken partijen.

Samenvatting

De Huurcommissie biedt een waardevolle dienst voor het oplossen van huurgeschillen in Nederland. Hoewel de diensten niet geheel gratis zijn, zijn de kosten voor het starten van een procedure relatief laag en in sommige gevallen terugvorderbaar of kwijt te schelden. De Huurcommissie staat bekend om haar toegankelijkheid, expertise en de snelheid waarmee geschillen worden opgelost. Voor huurders en verhuurders die een alternatief zoeken voor de rechterlijke macht, is de Huurcommissie een uitstekende optie.

Het is belangrijk voor zowel huurders als verhuurders om zich goed te informeren over de kosten en procedures van de Huurcommissie voordat zij een geschil voorleggen. Met de juiste informatie en voorbereiding kan de Huurcommissie een effectief middel zijn om tot een rechtvaardige oplossing te komen in huurgeschillen.

Plaats een reactie