FAQ Huurrecht

Is glasbreuk voor de huurder of verhuurder?

Wanneer er sprake is van glasbreuk in een huurwoning, rijst vaak de vraag wie verantwoordelijk is voor de reparatie en de kosten die hiermee gepaard gaan. Is het de huurder die de scherven (letterlijk) moet opruimen, of is het de verhuurder die voor de kosten opdraait? Deze kwestie kan complex zijn en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de oorzaak van de breuk, de afspraken in het huurcontract en de wettelijke bepalingen. In dit artikel verkennen we de verantwoordelijkheden van zowel huurders als verhuurders met betrekking tot glasbreuk.

Wettelijk kader en huurovereenkomst

De basis voor wie verantwoordelijk is voor glasbreuk in een huurwoning, is te vinden in het wettelijk kader en de huurovereenkomst. De wet stelt dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van de woning, maar er zijn uitzonderingen waarbij de huurder aansprakelijk kan zijn. De huurovereenkomst kan specifieke afspraken bevatten die de verantwoordelijkheid voor glasbreuk toewijzen aan de huurder of verhuurder.

Verantwoordelijkheid van de verhuurder

Over het algemeen is de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning, inclusief de ramen. Dit betekent dat bij glasbreuk als gevolg van slijtage of constructiefouten, de verhuurder de reparatiekosten op zich neemt. Hieronder vallen enkele situaties waarin de verhuurder aansprakelijk is:

 • Slijtage door ouderdom van het glas
 • Constructiefouten of installatiefouten
 • Schade door weersomstandigheden zoals storm of hagel
 • Vandalisme, mits de huurder kan aantonen dat hij hier geen schuld aan heeft

Het is belangrijk dat de verhuurder zorgt voor een snelle reparatie om verdere schade aan de woning te voorkomen en de veiligheid van de huurders te waarborgen.

Verantwoordelijkheid van de huurder

Er zijn echter ook situaties waarin de huurder verantwoordelijk is voor glasbreuk. Dit is met name het geval wanneer de breuk het gevolg is van handelingen of nalatigheid van de huurder zelf. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Schade door onzorgvuldig gebruik of nalatigheid
 • Glasbreuk veroorzaakt door de huurder of diens bezoekers
 • Doelbewuste vernieling

In deze gevallen wordt van de huurder verwacht dat hij de schade meldt bij de verhuurder en de reparatiekosten voor zijn rekening neemt.

De rol van de huurdersverzekering

Een huurdersverzekering kan een belangrijke rol spelen bij glasbreuk. Deze verzekering, ook wel inboedelverzekering genoemd, dekt vaak schade aan het gehuurde als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Het is raadzaam voor huurders om na te gaan of hun verzekering glasbreuk dekt en onder welke voorwaarden. Mocht de huurder verantwoordelijk zijn voor de glasbreuk, dan kan de verzekering de kosten mogelijk dekken.

Preventie en onderhoud

Preventie en regulier onderhoud kunnen veel problemen voorkomen. Zowel huurders als verhuurders hebben baat bij het nemen van preventieve maatregelen om glasbreuk te voorkomen. Denk hierbij aan:

 • Regelmatige inspectie van ramen en kozijnen
 • Vervangen van verouderd glas
 • Veiligheidsmaatregelen zoals het installeren van stormvast glas in risicogebieden

Door samen te werken kunnen huurder en verhuurder de kans op glasbreuk verkleinen en de veiligheid en het comfort van de woning verhogen.

Communicatie en afspraken

Goede communicatie tussen huurder en verhuurder is essentieel bij het omgaan met glasbreuk. Het is belangrijk dat beide partijen duidelijke afspraken maken over wie verantwoordelijk is voor welk type schade en hoe deze schade gemeld en afgehandeld moet worden. Deze afspraken dienen idealiter vastgelegd te worden in de huurovereenkomst.

Specifieke situaties en uitzonderingen

Er kunnen zich specifieke situaties voordoen waarbij de verantwoordelijkheid voor glasbreuk minder duidelijk is. Bijvoorbeeld:

 • Als een derde partij verantwoordelijk is voor de schade
 • Wanneer er sprake is van overmacht
 • Bij onduidelijkheid over de oorzaak van de breuk

In dergelijke gevallen kan het nodig zijn om juridisch advies in te winnen of om een bemiddelaar in te schakelen om tot een oplossing te komen.

Samenvatting van verantwoordelijkheden

Samenvattend kan gesteld worden dat de verantwoordelijkheid voor glasbreuk afhangt van de oorzaak van de schade en de afspraken in de huurovereenkomst. De verhuurder is meestal verantwoordelijk voor glasbreuk door slijtage of externe factoren, terwijl de huurder aansprakelijk is voor schade door eigen handelen of nalatigheid. Een goede huurdersverzekering, preventieve maatregelen en heldere communicatie kunnen helpen om de gevolgen van glasbreuk te beperken en de afhandeling ervan te vergemakkelijken.

Plaats een reactie