FAQ Huurrecht

Is lekkage voor de huurder of verhuurder?

Wanneer er sprake is van lekkage in een huurwoning, rijst vaak de vraag: wie is verantwoordelijk voor de reparatie en de daaruit voortvloeiende kosten, de huurder of de verhuurder? Het antwoord op deze vraag is niet altijd eenduidig en kan afhangen van verschillende factoren, zoals de oorzaak van de lekkage, de aard van het huurcontract en de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van deze kwestie belichten en proberen duidelijkheid te scheppen over de verantwoordelijkheden van zowel huurders als verhuurders bij lekkages.

Wettelijk kader en huurovereenkomst

De basis voor de verdeling van verantwoordelijkheden tussen huurder en verhuurder is te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat de verhuurder verplicht is om de huurder een deugdelijke woonruimte te verschaffen. Dit houdt in dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van de woning en het verhelpen van gebreken, zoals lekkages. Echter, de huurder heeft ook een zorgplicht en moet kleine reparaties zelf uitvoeren of bekostigen.

Button Image

Oorzaken van lekkage

De verantwoordelijkheid voor het oplossen van een lekkage hangt sterk af van de oorzaak. Hieronder volgt een overzicht van veelvoorkomende oorzaken en de bijbehorende verantwoordelijkheden:

 • Slijtage of ouderdom: Als lekkage het gevolg is van slijtage of ouderdom van de woning, dan is het aan de verhuurder om dit te repareren.
 • Onjuist gebruik of nalatigheid: Wanneer de huurder de lekkage heeft veroorzaakt door onjuist gebruik van de woning of door nalatigheid, dan ligt de verantwoordelijkheid voor reparatie bij de huurder.
 • Externe factoren: Bij lekkage door externe factoren, zoals stormschade, is het vaak de verhuurder die de reparatie moet uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen in de huurovereenkomst.

Verantwoordelijkheden van de verhuurder

De verhuurder heeft de plicht om ervoor te zorgen dat de huurwoning in goede staat verkeert. Dit omvat het oplossen van lekkages die niet door de huurder zijn veroorzaakt. De verantwoordelijkheden van de verhuurder omvatten:

 • Het uitvoeren van noodzakelijk groot onderhoud en reparaties aan de constructie van het gebouw.
 • Het verhelpen van lekkages aan het dak, de buitenmuren of de fundering.
 • Het repareren van leidingen voor water en gas, tenzij de schade door de huurder is veroorzaakt.

De verhuurder dient deze reparaties binnen een redelijke termijn uit te voeren om verdere schade en overlast te voorkomen.

Button Image

Verantwoordelijkheden van de huurder

De huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de woning en het verhelpen van kleine gebreken. Dit kan ook kleine lekkages omvatten, zoals:

 • Het vervangen van kraanleertjes of het ontstoppen van de afvoer.
 • Het verhelpen van lekkages die zijn ontstaan door het eigen handelen van de huurder.
 • Het uitvoeren van kleine reparaties die in de huurovereenkomst als huurderslasten zijn aangemerkt.

De huurder moet de verhuurder ook tijdig op de hoogte stellen van lekkages die niet tot zijn verantwoordelijkheid behoren, zodat de verhuurder passende maatregelen kan treffen.

Communicatie en rapportage van lekkage

Goede communicatie tussen huurder en verhuurder is essentieel bij het optreden van lekkage. De huurder dient de lekkage zo snel mogelijk te rapporteren aan de verhuurder, zodat deze kan beoordelen wat er moet gebeuren. Het is aan te raden om deze melding schriftelijk te doen, zodat er een bewijs is van de melding en de datum waarop deze is gedaan.

Button Image

Verzekeringen en lekkage

Verzekeringen spelen een belangrijke rol bij het afhandelen van de financiële gevolgen van lekkages. Zowel huurders als verhuurders doen er goed aan om een passende verzekering af te sluiten:

 • Inboedelverzekering: De huurder kan schade aan zijn eigen bezittingen door lekkage dekken met een inboedelverzekering.
 • Opstalverzekering: De verhuurder kan schade aan de woning zelf dekken met een opstalverzekering.
 • Aansprakelijkheidsverzekering: Als de huurder aansprakelijk is voor de lekkage, kan een aansprakelijkheidsverzekering de kosten dekken.

Het is belangrijk om de polisvoorwaarden goed te lezen, zodat duidelijk is wat wel en niet gedekt wordt door de verzekering.

Preventie en onderhoud

Preventie is beter dan genezen. Zowel huurders als verhuurders kunnen maatregelen nemen om lekkages te voorkomen:

 • Regelmatige inspectie van de woning op tekenen van slijtage of schade.
 • Periodiek onderhoud aan daken, goten, leidingen en afvoeren.
 • Snelle reparatie van kleine gebreken om grotere problemen te voorkomen.

Door samen te werken en proactief te handelen, kunnen huurder en verhuurder veel problemen en onduidelijkheden voorkomen.

Samenvatting van verantwoordelijkheden

Samenvattend kunnen we stellen dat de verantwoordelijkheid voor het oplossen van lekkages in een huurwoning afhangt van de oorzaak van de lekkage en de afspraken die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Over het algemeen geldt dat de verhuurder verantwoordelijk is voor structurele reparaties en groot onderhoud, terwijl de huurder zorg draagt voor het dagelijks onderhoud en kleine reparaties. Goede communicatie, duidelijke afspraken en preventief onderhoud zijn essentieel om geschillen te voorkomen en snel te handelen bij het optreden van lekkages.

Door de verantwoordelijkheden te kennen en na te leven, kunnen huurder en verhuurder samen zorgen voor een prettige en veilige woonomgeving. Het is altijd raadzaam om bij twijfel juridisch advies in te winnen of de huurovereenkomst te raadplegen om te bepalen wie in een specifieke situatie verantwoordelijk is voor het oplossen van een lekkage.

Plaats een reactie