FAQ Huurrecht

Is verhuurder verplicht dubbel glas te plaatsen?

In de hedendaagse woningmarkt is de vraag naar energie-efficiënte woningen steeds prominenter. Huurders en verhuurders zijn zich meer bewust van het belang van isolatie en de rol die dubbel glas hierin speelt. De vraag of een verhuurder verplicht is om dubbel glas te plaatsen, is echter niet eenduidig te beantwoorden. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van deze kwestie belichten, rekening houdend met de huidige wetgeving, de verantwoordelijkheden van de verhuurder en de rechten van de huurder.

Wettelijk kader rondom dubbel glas

Om te bepalen of een verhuurder verplicht is om dubbel glas te plaatsen, is het van belang om het wettelijk kader te bekijken. In Nederland zijn er verschillende wetten en regels die betrekking hebben op de verhuur van woningen en de eisen die aan deze woningen gesteld worden. De belangrijkste wetten hierin zijn het Bouwbesluit, de Woningwet en het Huurrecht.

 • Bouwbesluit: Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energieprestatie van nieuwe woningen. Voor bestaande woningen zijn de eisen minder strikt, maar er wordt wel van uitgegaan dat woningen aan een minimumniveau van isolatie voldoen.
 • Woningwet: De Woningwet bevat regels over de staat van de woning bij aanvang van de huur. De woning moet veilig en gezond zijn om in te wonen.
 • Huurrecht: Het Huurrecht beschermt de rechten van huurders en stelt dat de verhuurder een woning moet leveren die aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet.

Hoewel deze wetten eisen stellen aan de kwaliteit van de woning, is er geen specifieke verplichting voor verhuurders om dubbel glas te plaatsen. Dit kan echter veranderen door lokale verordeningen of specifieke afspraken in de huurovereenkomst.

Verantwoordelijkheden van de verhuurder

De verhuurder heeft de verantwoordelijkheid om een woning te leveren die voldoet aan de basiseisen van bewoonbaarheid. Dit houdt in dat de woning veilig, gezond en energie-efficiënt moet zijn. Dubbel glas kan een belangrijke rol spelen in het voldoen aan deze eisen, vooral op het gebied van energie-efficiëntie en comfort.

 • Onderhoud en reparaties: De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparaties van de woning, inclusief de ramen. Als er sprake is van enkel glas dat beschadigd is, kan de verhuurder verplicht zijn dit te vervangen of te repareren.
 • Energieprestatie: De verhuurder kan verplicht worden om de energieprestatie van de woning te verbeteren, bijvoorbeeld door het plaatsen van dubbel glas, als dit nodig is om aan de wettelijke eisen te voldoen.
 • Wooncomfort: Een verhuurder moet zorgen voor een behoorlijk wooncomfort. Dubbel glas kan bijdragen aan een betere isolatie en minder geluidsoverlast, wat het wooncomfort verhoogt.

Hoewel de verhuurder dus verantwoordelijkheden heeft die kunnen leiden tot het plaatsen van dubbel glas, is dit niet altijd een directe verplichting.

Rechten van de huurder

Huurders hebben het recht op een woning die voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen en de wettelijke normen. Als een huurder vindt dat de woning niet voldoet aan deze eisen, kan hij of zij de verhuurder verzoeken om verbeteringen aan te brengen, zoals het plaatsen van dubbel glas.

 • Verzoek tot verbetering: Een huurder kan een verzoek indienen bij de verhuurder om de woning te verbeteren. Dit kan ook betrekking hebben op het plaatsen van dubbel glas.
 • Huurcommissie: Als de verhuurder niet meewerkt, kan de huurder zich wenden tot de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van het verzoek.
 • Rechtsgang: In het uiterste geval kan een huurder naar de rechter stappen om verbeteringen af te dwingen.

De rechten van de huurder geven dus mogelijkheden om dubbel glas te laten plaatsen, maar garanderen dit niet zonder meer.

Praktische overwegingen

Naast de wettelijke en contractuele aspecten zijn er ook praktische overwegingen die een rol spelen bij de beslissing om dubbel glas te plaatsen.

 • Kosten: De kosten voor het plaatsen van dubbel glas kunnen aanzienlijk zijn. Dit kan een drempel vormen voor verhuurders, vooral als er geen directe verplichting is.
 • Energiebesparing: Dubbel glas leidt tot energiebesparing, wat op de lange termijn kostenbesparend kan zijn voor zowel de verhuurder als de huurder.
 • Subsidies: Er zijn mogelijkheden voor subsidies en financiële regelingen die het voor verhuurders aantrekkelijker maken om te investeren in dubbel glas.

Deze praktische overwegingen kunnen de doorslag geven bij de beslissing om wel of niet dubbel glas te plaatsen.

Specifieke situaties en uitzonderingen

Er zijn specifieke situaties waarin de verplichting voor het plaatsen van dubbel glas kan afwijken. Zo kunnen er bij monumentale panden andere regels gelden vanwege het behoud van het historische karakter. Ook kan in een huurovereenkomst expliciet zijn opgenomen dat de verhuurder dubbel glas zal plaatsen of dat de huurder hier zelf voor mag zorgen.

Samenvatting

De vraag of een verhuurder verplicht is om dubbel glas te plaatsen, hangt af van verschillende factoren, waaronder de wettelijke eisen, de staat van de woning, de huurovereenkomst en praktische overwegingen. Hoewel er geen algemene verplichting is, kunnen er situaties zijn waarin de verhuurder toch dubbel glas moet plaatsen om aan de eisen van bewoonbaarheid, energieprestatie en wooncomfort te voldoen. Huurders hebben bepaalde rechten die zij kunnen inzetten om verbeteringen zoals dubbel glas af te dwingen. Het is belangrijk voor zowel verhuurders als huurders om goed op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten in deze kwestie.

Plaats een reactie