FAQ Huurrecht

Kan de huurder uit het pand worden gezet indien de verhuurder het pand verkoopt?

De vraag of een huurder uit het pand kan worden gezet wanneer de verhuurder besluit het pand te verkopen, is een kwestie die zowel huurders als verhuurders aangaat. Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig en hangt af van verschillende factoren, waaronder de wetgeving, het type huurovereenkomst en de specifieke afspraken die tussen de huurder en de verhuurder zijn gemaakt. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van deze kwestie belichten en uiteenzetten onder welke omstandigheden een huurder wel of niet uit het pand gezet kan worden bij verkoop door de verhuurder.

Wettelijke Bescherming van Huurders

In veel rechtsgebieden genieten huurders wettelijke bescherming die hen beschermt tegen willekeurige uitzetting bij verkoop van het pand. Deze bescherming is vaak vastgelegd in het huurrecht en heeft als doel de huurder zekerheid te bieden over zijn woonsituatie. De wet kan bijvoorbeeld bepalen dat de huurovereenkomst door de nieuwe eigenaar moet worden gerespecteerd tot deze afloopt. Hieronder volgen enkele belangrijke punten met betrekking tot de wettelijke bescherming van huurders:

 • Continuïteit van de huurovereenkomst: In veel gevallen blijft de huurovereenkomst geldig na verkoop van het pand en dient de nieuwe eigenaar deze te respecteren.
 • Opzegtermijnen: Wanneer een huurder toch moet vertrekken, zijn er vaak wettelijk vastgelegde opzegtermijnen waarbinnen de huurder geïnformeerd moet worden.
 • Bescherming tegen uitzetting: Er zijn vaak strikte regels over de omstandigheden waaronder een huurder uitgezet kan worden, zoals bijvoorbeeld bij wanbetaling of het niet naleven van de huurovereenkomst.

Soorten Huurovereenkomsten

De rechten van de huurder bij verkoop van het pand kunnen ook afhangen van het type huurovereenkomst dat is afgesloten. Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten, elk met hun eigen voorwaarden en bepalingen:

 • Tijdelijke huurovereenkomst: Een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd biedt vaak minder zekerheid na verkoop van het pand, omdat deze afloopt op een vooraf bepaalde datum.
 • Onbepaalde tijd huurovereenkomst: Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft de huurder vaak meer zekerheid en kan deze niet zomaar beëindigd worden door de nieuwe eigenaar.
 • Leegstandswet: In sommige gevallen kan een pand tijdelijk verhuurd worden onder de Leegstandswet, waarbij andere regels gelden bij verkoop van het pand.

Specifieke Afspraken tussen Huurder en Verhuurder

Naast de wettelijke bepalingen en het type huurovereenkomst, kunnen specifieke afspraken tussen de huurder en de verhuurder van invloed zijn op de rechten van de huurder bij verkoop van het pand. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

 • Koop breekt geen huur: Een clausule waarin staat dat bij verkoop van het pand de huurovereenkomst in stand blijft.
 • Eerste recht van koop: Een afspraak waarbij de huurder het eerste recht heeft om het pand te kopen voordat het aan derden wordt aangeboden.
 • Ontbindende voorwaarden: Voorwaarden in de huurovereenkomst die bepalen onder welke omstandigheden de huurovereenkomst kan worden ontbonden.

Procedure bij Verkoop van het Pand

Wanneer een verhuurder besluit het pand te verkopen, dient hij zich te houden aan een bepaalde procedure om de rechten van de huurder te waarborgen. Deze procedure kan de volgende stappen omvatten:

 • Informatieplicht: De verhuurder moet de huurder tijdig informeren over de verkoopplannen.
 • Overdracht van de huurovereenkomst: De verhuurder moet ervoor zorgen dat de huurovereenkomst wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
 • Respecteren van de opzegtermijn: Indien de huurder toch moet vertrekken, moet de verhuurder de wettelijke opzegtermijn in acht nemen.

Rechten van de Nieuwe Eigenaar

De nieuwe eigenaar van het pand heeft ook bepaalde rechten en verplichtingen ten opzichte van de huurder. Deze kunnen onder meer inhouden:

 • Respecteren van de bestaande huurovereenkomst: De nieuwe eigenaar moet de voorwaarden van de bestaande huurovereenkomst respecteren.
 • Mogelijkheid tot opzegging: Onder bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld dringend eigen gebruik, kan de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst opzeggen.
 • Verplichtingen als verhuurder: De nieuwe eigenaar neemt de verplichtingen van de vorige verhuurder over, zoals het onderhoud van het pand.

Advies voor Huurders en Verhuurders

Zowel huurders als verhuurders doen er goed aan zich te laten adviseren over hun rechten en plichten bij verkoop van een pand. Juridisch advies kan helpen om onduidelijkheden te voorkomen en ervoor te zorgen dat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Enkele tips zijn:

 • Zoek juridisch advies: Raadpleeg een advocaat of juridisch adviseur om uw positie te begrijpen.
 • Lees de huurovereenkomst zorgvuldig: Zorg dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden en clausules in de huurovereenkomst.
 • Communiceer open en tijdig: Een goede communicatie tussen huurder en verhuurder kan veel problemen voorkomen.

Samenvattend is het antwoord op de vraag of een huurder uit het pand kan worden gezet bij verkoop door de verhuurder afhankelijk van vele factoren. Wettelijke bescherming, het type huurovereenkomst en specifieke afspraken spelen allemaal een rol. Zowel huurders als verhuurders doen er goed aan zich goed te informeren en juridisch advies in te winnen om hun rechten en plichten te kennen.

Plaats een reactie