FAQ Huurrecht

Kan de huurder uit het pand worden gezet indien de verhuurder het pand verkoopt?

De vraag of een huurder uit het pand kan worden gezet indien de verhuurder het pand verkoopt, is een kwestie die zowel huurders als verhuurders aangaat. Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig en hangt af van verschillende factoren, waaronder de lokale wetgeving, de voorwaarden van het huurcontract en de intenties van de nieuwe eigenaar. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van deze kwestie belichten en uiteenzetten wat de rechten en plichten zijn van zowel de huurder als de verhuurder bij de verkoop van een verhuurd pand.

Wettelijke Bescherming van Huurders

De bescherming van huurders bij de verkoop van een verhuurd pand is in veel rechtsgebieden wettelijk geregeld. Deze wetten zijn bedoeld om de huurder te beschermen tegen onverwachte uitzetting en om de continuïteit van het huurcontract te waarborgen. Hieronder volgen enkele belangrijke punten met betrekking tot de wettelijke bescherming van huurders:

 • Huurcontracten blijven geldig: In de meeste gevallen blijven bestaande huurcontracten geldig na de verkoop van een pand. Dit betekent dat de nieuwe eigenaar de rechten en plichten van de voormalige verhuurder overneemt.
 • Opzegtermijnen: Als de nieuwe eigenaar het huurcontract wil beëindigen, moet hij zich houden aan de wettelijk vastgestelde opzegtermijnen en procedures.
 • Uitzonderingen: Er kunnen specifieke omstandigheden zijn waarin een huurder wel uit het pand gezet kan worden, zoals bij dringend eigen gebruik door de nieuwe eigenaar of bij grove schending van het huurcontract door de huurder.

De Rol van het Huurcontract

Het huurcontract speelt een cruciale rol in de bescherming van de rechten van de huurder. Het is belangrijk om de volgende aspecten van het huurcontract te begrijpen:

 • Duur van het huurcontract: Tijdelijke huurcontracten bieden minder zekerheid dan contracten voor onbepaalde tijd. Bij een tijdelijk contract kan de verhuurder besluiten het contract niet te verlengen na afloop van de termijn.
 • Overdracht van rechten: In het huurcontract kan zijn opgenomen dat bij verkoop van het pand de rechten en plichten overgaan op de nieuwe eigenaar.
 • Clausules over verkoop: Sommige huurcontracten bevatten specifieke clausules die betrekking hebben op de verkoop van het pand, zoals een ‘diplomatenclausule’ die de verhuurder het recht geeft om het contract te beëindigen in geval van verkoop.

Intenties van de Nieuwe Eigenaar

De plannen van de nieuwe eigenaar met betrekking tot het pand kunnen ook invloed hebben op de positie van de huurder:

 • Voortzetting van de verhuur: Als de nieuwe eigenaar het pand als belegging heeft gekocht, is de kans groot dat hij de huurovereenkomst wil voortzetten.
 • Dringend eigen gebruik: Indien de nieuwe eigenaar het pand zelf wil betrekken of het om een andere reden dringend nodig heeft, kan dit leiden tot een opzegging van het huurcontract, mits dit wettelijk is toegestaan en correct wordt uitgevoerd.
 • Renovatie of sloop: Plannen voor renovatie of sloop kunnen eveneens een reden zijn voor de nieuwe eigenaar om de huurovereenkomst te beëindigen, afhankelijk van de lokale wetgeving en de voorwaarden van het huurcontract.

Procedure bij Verkoop van het Pand

De procedure bij de verkoop van een verhuurd pand is vaak strikt gereguleerd. Hier zijn enkele stappen die doorgaans moeten worden gevolgd:

 • Informatieplicht: De verhuurder is vaak verplicht de huurder te informeren over de verkoop van het pand.
 • Overdracht van de borg: De borg die de huurder heeft betaald, moet worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar of teruggegeven aan de huurder.
 • Inspectie van het pand: Voor de overdracht vindt doorgaans een inspectie plaats om de staat van het pand vast te leggen.

Rechten van de Huurder bij Verkoop

Huurders hebben bepaalde rechten die hen beschermen bij de verkoop van het pand waarin zij wonen:

 • Recht op informatie: Huurders hebben het recht om geïnformeerd te worden over de verkoop en over eventuele veranderingen die dit met zich meebrengt voor hun huursituatie.
 • Recht op voortzetting van het huurcontract: In veel gevallen heeft de huurder het recht om in het pand te blijven wonen onder dezelfde voorwaarden als voor de verkoop.
 • Recht op bescherming tegen willekeurige uitzetting: Huurders zijn beschermd tegen willekeurige uitzetting en de nieuwe eigenaar moet zich houden aan de wettelijke regels en procedures.

Verantwoordelijkheden van de Verhuurder bij Verkoop

Verhuurders hebben ook bepaalde verantwoordelijkheden bij de verkoop van een verhuurd pand:

 • Informatieplicht: De verhuurder moet de huurder tijdig informeren over de verkoop en over de gevolgen die dit kan hebben voor de huurovereenkomst.
 • Overdracht van verantwoordelijkheden: De verhuurder moet ervoor zorgen dat alle verantwoordelijkheden, zoals de teruggave van de borg en het onderhoud van het pand, correct worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
 • Naleving van de wet: De verhuurder moet alle wettelijke regels en procedures volgen bij de verkoop van het pand en de overdracht van het huurcontract.

Specifieke Situaties en Uitzonderingen

Er zijn specifieke situaties en uitzonderingen die van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid om een huurder uit het pand te zetten bij verkoop:

 • Leegstandswet: In sommige gevallen kan een pand tijdelijk verhuurd worden onder de Leegstandswet, wat andere regels met zich meebrengt bij verkoop.
 • Sociale huurwoningen: Voor sociale huurwoningen gelden vaak strengere regels die de huurder extra beschermen tegen uitzetting.
 • Bedrijfsruimtes: Voor de verhuur van bedrijfsruimtes kunnen andere regels gelden dan voor woonruimtes, met name wat betreft de opzegging van het huurcontract.

Samenvattend kan gesteld worden dat de vraag of een huurder uit het pand kan worden gezet indien de verhuurder het pand verkoopt, afhangt van een complex samenspel van wettelijke regels, contractuele afspraken en de intenties van de nieuwe eigenaar. Huurders genieten over het algemeen een sterke wettelijke bescherming, maar er zijn uitzonderingen en specifieke situaties waarin een huurder wel degelijk het risico loopt om het pand te moeten verlaten. Zowel huurders als verhuurders doen er goed aan zich grondig te informeren over hun rechten en plichten in het geval van verkoop van een verhuurd pand.

Plaats een reactie