FAQ Huurrecht

Kan een huurcontract van 1 jaar opgezegd worden?

De vraag of een huurcontract van 1 jaar opgezegd kan worden, is een kwestie die zowel huurders als verhuurders regelmatig bezighoudt. In de zakelijke wereld is het essentieel om duidelijkheid te hebben over de voorwaarden en mogelijkheden van het opzeggen van huurcontracten. Dit artikel biedt een uitgebreid overzicht van de regelgeving, rechten en plichten die van toepassing zijn op het opzeggen van een eenjarig huurcontract.

Wettelijk kader rondom huurcontracten

Het huurrecht in Nederland is grotendeels vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin worden de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder beschreven. Bij het aangaan van een huurcontract voor de duur van één jaar, is het van belang om te weten dat de wet onderscheid maakt tussen verschillende soorten woonruimte: zelfstandige en onzelfstandige woonruimten, en bedrijfsruimten. Elk type heeft zijn eigen regels wat betreft de opzegbaarheid van het contract.

Opzegging door de huurder

Huurders hebben over het algemeen de mogelijkheid om een huurcontract op te zeggen, ook als dit een contract voor bepaalde tijd, zoals één jaar, betreft. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met de volgende punten:

 • Opzegtermijn: De huurder moet zich houden aan de wettelijke opzegtermijn. Deze is vaak gelijk aan de betalingstermijn van de huur, meestal één maand.
 • Schriftelijke opzegging: De opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren, waarbij een aangetekende brief de voorkeur heeft.
 • Reden van opzegging: Hoewel een huurder niet verplicht is een reden op te geven voor de opzegging, kan dit in de praktijk wel bijdragen aan een soepel verloop van het proces.

Opzegging door de verhuurder

Voor verhuurders ligt de situatie gecompliceerder. Zij kunnen niet zomaar een huurcontract van één jaar opzeggen. De wet beschermt de huurder tegen willekeurige beëindiging van het huurcontract. De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij opzegging door de verhuurder:

 • Opzegtermijn: De verhuurder moet zich houden aan een opzegtermijn die minimaal drie maanden bedraagt, plus één maand voor elk jaar dat de huurder in het pand heeft gewoond, met een maximum van zes maanden.
 • Wettelijke opzeggronden: De verhuurder moet de opzegging baseren op één van de wettelijk vastgestelde opzeggronden, zoals dringend eigen gebruik of wanprestatie van de huurder.
 • Schriftelijke opzegging: Net als bij de huurder, moet de opzegging schriftelijk en bij voorkeur aangetekend worden verzonden.
 • Instemming of uitspraak rechter: Als de huurder niet instemt met de opzegging, zal de verhuurder naar de rechter moeten stappen om het contract te kunnen beëindigen.

Specifieke situaties en uitzonderingen

Er zijn specifieke situaties waarin andere regels gelden voor het opzeggen van een huurcontract van één jaar:

 • Tijdelijke huurcontracten: Sinds de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt in 2016 is het mogelijk om tijdelijke huurcontracten aan te gaan voor zelfstandige woonruimte voor maximaal twee jaar en voor onzelfstandige woonruimte voor maximaal vijf jaar. Deze contracten eindigen van rechtswege na de overeengekomen periode, maar de verhuurder moet wel tijdig, dat wil zeggen minimaal één maand voor het einde van de contractperiode, de huurder informeren over de beëindiging.
 • Diplomatenclausule: Soms wordt in een huurcontract een diplomatenclausule opgenomen. Deze clausule geeft de verhuurder het recht om het contract op te zeggen als hij de woning zelf weer wil betrekken, bijvoorbeeld na terugkeer uit het buitenland.
 • Leegstandswet: Bij verhuur op basis van de Leegstandswet gelden andere opzegtermijnen en voorwaarden. Dit is vaak het geval bij tijdelijke verhuur van te koop staande woningen.

Contractuele afspraken en voorwaarden

Naast de wettelijke bepalingen kunnen huurder en verhuurder specifieke afspraken maken over het opzeggen van het huurcontract. Deze afspraken moeten echter wel binnen de kaders van de wet blijven. Het is aan te raden om deze afspraken duidelijk in het contract te vermelden en, indien nodig, juridisch te laten toetsen.

Procedure bij geschillen

Als er een geschil ontstaat over het opzeggen van een huurcontract van één jaar, kan dit voorgelegd worden aan de Huurcommissie of aan de kantonrechter. De Huurcommissie bemiddelt bij geschillen over woonruimten, terwijl de kantonrechter bevoegd is voor zowel woon- als bedrijfsruimten. Het is raadzaam om juridische bijstand te zoeken bij dergelijke procedures.

Preventieve maatregelen

Om problemen bij het opzeggen van een huurcontract van één jaar te voorkomen, is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen:

 • Duidelijke contracten: Zorg voor een helder en juridisch correct huurcontract waarin de voorwaarden en procedures voor opzegging expliciet zijn opgenomen.
 • Goede communicatie: Onderhoud een goede communicatie met de wederpartij. Dit kan veel onduidelijkheid en mogelijke geschillen voorkomen.
 • Advies inwinnen: Schakel bij twijfel altijd een juridisch adviseur in om te helpen bij het opstellen of beoordelen van het huurcontract.

In conclusie, een huurcontract van één jaar kan opgezegd worden, maar de mogelijkheden en voorwaarden zijn afhankelijk van de rol (huurder of verhuurder), het type huurcontract, en de specifieke afspraken die gemaakt zijn. Zowel huurders als verhuurders doen er goed aan zich te verdiepen in de wettelijke regels en hun contractuele rechten en plichten om zo onaangename verrassingen te voorkomen.

Plaats een reactie