FAQ Huurrecht

Kan een particuliere verhuurder de huur opzeggen?

Als particuliere verhuurder of huurder is het belangrijk om te weten onder welke voorwaarden een huurovereenkomst beëindigd kan worden. De vraag of een particuliere verhuurder de huur kan opzeggen, is niet eenduidig te beantwoorden zonder de specifieke omstandigheden en de geldende wetgeving in acht te nemen. In dit artikel zullen we de verschillende scenario’s en wettelijke bepalingen bespreken die van toepassing zijn op het opzeggen van de huur door een particuliere verhuurder.

Wettelijk kader voor huurbeëindiging

In Nederland is de huurwetgeving primair vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW), meer specifiek in Boek 7, titel 4. Deze wetgeving beschermt zowel de huurder als de verhuurder en stelt duidelijke regels voor het opzeggen van de huur. De wet maakt onderscheid tussen woonruimte en bedrijfsruimte, waarbij voor ieder type andere regels gelden. In dit artikel richten we ons op de verhuur van woonruimte door particuliere verhuurders.

Opzegging van de huur door de verhuurder

Een verhuurder kan niet zomaar de huur opzeggen. Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan de opzegging van een huurovereenkomst voor woonruimte. De verhuurder moet zich houden aan de volgende regels:

 • Opzegtermijn: De verhuurder moet zich houden aan een wettelijke opzegtermijn. Deze termijn is afhankelijk van hoelang de huurder in de woning woont, maar is minimaal drie maanden en maximaal zes maanden.
 • Opzeggingsgronden: De verhuurder moet een wettelijke opzeggingsgrond hebben. Deze gronden zijn limitatief opgesomd in de wet.
 • Schriftelijke opzegging: De opzegging moet schriftelijk gebeuren, waarbij de opzeggingsgronden duidelijk vermeld worden.
 • Instemming of toetsing: De huurder moet instemmen met de opzegging. Doet hij dat niet, dan moet de verhuurder naar de rechter om de huurovereenkomst te laten ontbinden.

Wettelijke opzeggingsgronden

De wet noemt de volgende opzeggingsgronden voor de verhuurder:

 • Niet behoorlijk gebruik: Als de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt, bijvoorbeeld door overlast te veroorzaken of de woning te verwaarlozen.
 • Dringend eigen gebruik: Als de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik, bijvoorbeeld voor renovatie of als de verhuurder zelf in de woning wil gaan wonen.
 • Commerciële verhuur: Bij een tijdelijke huurovereenkomst voor bepaalde tijd, zoals bijvoorbeeld bij een vakantiewoning of een woning die verkocht gaat worden.
 • Niet akkoord met een redelijk aanbod: Als de huurder niet instemt met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst of een wijziging van de huidige overeenkomst.
 • Wettelijke opzeggingsgronden voor bedrijfsruimte: Deze zijn niet van toepassing op woonruimte en worden hier daarom niet verder besproken.

Procedure bij opzegging

Wanneer een verhuurder de huur wil opzeggen, moet hij de volgende procedure volgen:

 • Schriftelijke opzegging versturen met vermelding van de opzeggingsgrond(en).
 • De huurder de mogelijkheid geven om binnen zes weken schriftelijk te reageren.
 • Als de huurder niet instemt, kan de verhuurder binnen twee maanden na de reactie van de huurder een procedure bij de kantonrechter starten.
 • De kantonrechter beoordeelt of de opzeggingsgrond voldoende is en of de belangen van de huurder niet onevenredig worden geschaad.

Indien de rechter de opzegging rechtvaardig vindt, zal hij de huurovereenkomst ontbinden en een datum vaststellen waarop de huurder de woning moet verlaten.

Speciale gevallen

Er zijn enkele speciale gevallen waarin de regels voor het opzeggen van de huur afwijken:

 • Tijdelijke huurovereenkomsten: Voor huurovereenkomsten die zijn aangegaan voor een bepaalde tijd van maximaal twee jaar (voor zelfstandige woonruimte) of vijf jaar (voor onzelfstandige woonruimte), gelden andere regels. Deze overeenkomsten eindigen automatisch na de afgesproken periode, maar de verhuurder moet wel uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst de huurder informeren over de beëindiging.
 • Leegstandswet: Woningen die tijdelijk verhuurd worden op basis van de Leegstandswet, bijvoorbeeld in afwachting van verkoop of sloop, kennen een andere procedure en voorwaarden voor opzegging.
 • Diplomatenclausule: Soms wordt in de huurovereenkomst een diplomatenclausule opgenomen, die de verhuurder het recht geeft de huur op te zeggen als hij de woning zelf weer nodig heeft.

Rechten van de huurder bij opzegging

De huurder heeft ook rechten wanneer de verhuurder de huur opzegt:

 • Weigeren van de opzegging: De huurder kan de opzegging weigeren, waarna de verhuurder naar de rechter moet.
 • Bescherming tegen willekeur: De huurder is beschermd tegen willekeurige opzegging door de limitatieve opzeggingsgronden en de toetsing door de rechter.
 • Verhuiskostenvergoeding: In sommige gevallen heeft de huurder recht op een verhuiskostenvergoeding, bijvoorbeeld bij renovatie of sloop.

Advies voor verhuurders

Als verhuurder is het verstandig om:

 • Zich goed te verdiepen in de wettelijke regels en voorwaarden.
 • Een duidelijke en juridisch correcte huurovereenkomst op te stellen.
 • Bij twijfel of geschillen juridisch advies in te winnen.

Samenvattend kan een particuliere verhuurder de huur opzeggen, maar alleen onder strikte voorwaarden en door het volgen van de juiste procedures. Zowel de belangen van de verhuurder als die van de huurder worden door de wet beschermd, en in geval van een geschil zal een rechter een afweging maken op basis van de specifieke omstandigheden en de wettelijke bepalingen.

Plaats een reactie