FAQ Huurrecht

Kan een verhuurder je eruit zetten?

Als huurder heb je te maken met verschillende rechten en plichten. Een van de meest prangende vragen die huurders kunnen hebben is: “Kan een verhuurder je eruit zetten?” Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig en hangt af van meerdere factoren, waaronder de wetgeving, de huurovereenkomst en de specifieke omstandigheden van het geval. In dit artikel zullen we de verschillende scenario’s en voorwaarden bespreken die van invloed zijn op de mogelijkheid voor een verhuurder om een huurder uit een woning te zetten.

Wettelijke Bescherming van Huurders

In Nederland zijn huurders goed beschermd door de wet. De verhuurder kan niet zomaar een huurder uit de woning zetten. Er zijn strikte regels en procedures die gevolgd moeten worden. De belangrijkste wettelijke bepalingen die de huurder beschermen zijn:

 • Het huurrecht, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.
 • De Huurwet, die extra bescherming biedt voor woonruimtes.
 • De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Deze wetten stellen dat een huurcontract voor onbepaalde tijd in principe niet zomaar opgezegd kan worden door de verhuurder. Er moet sprake zijn van wettelijk erkende opzeggingsgronden.

Opzeggingsgronden

De verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst op te zeggen op basis van een aantal wettelijk vastgestelde gronden:

 • Dringend eigen gebruik van de woonruimte door de verhuurder.
 • Niet nakomen van huurdersverplichtingen, zoals het betalen van de huur of het veroorzaken van overlast.
 • Een voorgenomen renovatie die niet mogelijk is zonder beëindiging van de huur.
 • Een geldend bestemmingsplan dat de huidige huur in de weg staat.

De verhuurder moet bij de opzegging van de huur altijd een opzegtermijn in acht nemen en de reden van opzegging duidelijk vermelden.

Procedure bij Opzegging

Wanneer een verhuurder besluit om de huurovereenkomst op te zeggen, moet hij een formele procedure volgen:

 1. De opzegging moet schriftelijk gebeuren.
 2. De opzegging moet de wettelijke opzegtermijn respecteren.
 3. De opzegging moet de reden(en) voor de opzegging bevatten.
 4. De huurder heeft het recht om binnen zes weken bezwaar te maken tegen de opzegging.

Als de huurder bezwaar maakt, kan de verhuurder niet overgaan tot ontruiming zonder tussenkomst van de rechter. De rechter zal de zaak beoordelen en een beslissing nemen.

Huurachterstand en Ontbinding

Een veelvoorkomende reden voor verhuurders om een huurovereenkomst te willen beëindigen, is huurachterstand. De wet biedt de volgende richtlijnen:

 • Bij een huurachterstand van drie maanden of meer kan de verhuurder in principe naar de rechter stappen om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning te vragen.
 • De huurder krijgt de mogelijkheid om tijdens de rechtszaak alsnog de achterstand te voldoen en eventuele ontruiming te voorkomen.
 • De rechter zal alle omstandigheden meewegen, zoals de reden van de huurachterstand en het gedrag van beide partijen.

Het is belangrijk dat huurders bij financiële problemen tijdig contact opnemen met de verhuurder om een oplossing te zoeken.

Overlast en Wangedrag

Overlast en wangedrag kunnen ook redenen zijn voor een verhuurder om de huurovereenkomst te willen beëindigen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Geluidsoverlast.
 • Vernieling van eigendom.
 • Illegale activiteiten in de woning.
 • Intimidatie of bedreiging van buren of de verhuurder.

De verhuurder moet in deze gevallen bewijs verzamelen en kan een procedure starten om de huurovereenkomst te laten ontbinden door de rechter.

Renovatie en Herontwikkeling

Soms is een verhuurder van plan om een woning of complex te renoveren of te herontwikkelen. Dit kan een geldige reden zijn voor opzegging, mits:

 • De renovatie niet mogelijk is met voortzetting van de huur.
 • De verhuurder een passend voorstel doet voor een andere woning of een compensatie.

De huurder heeft het recht om niet akkoord te gaan met de voorgestelde regelingen, waarna de rechter een uitspraak zal moeten doen.

Bestemmingsplan

Een wijziging in het bestemmingsplan kan ervoor zorgen dat de huidige huur niet langer is toegestaan. In zo’n geval kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen, maar er zijn wel voorwaarden:

 • De verhuurder moet aantonen dat de opzegging noodzakelijk is vanwege het bestemmingsplan.
 • De huurder moet voldoende tijd krijgen om alternatieve woonruimte te vinden.

Deze situaties komen minder vaak voor, maar kunnen een ingrijpende impact hebben op de huurder.

Rechten van de Huurder bij Opzegging

Als een verhuurder de huurovereenkomst opzegt, heeft de huurder verschillende rechten:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de opzegging.
 • Het recht op een wettelijke opzegtermijn.
 • Het recht op rechtsbescherming en een eerlijk proces.
 • In sommige gevallen recht op een verhuiskostenvergoeding.

Het is voor huurders van belang om goed op de hoogte te zijn van deze rechten en bij twijfel juridisch advies in te winnen.

Conclusie

Samenvattend kan gesteld worden dat een verhuurder niet zomaar een huurder uit de woning kan zetten. Er zijn wettelijke gronden en procedures die gevolgd moeten worden, en de huurder heeft het recht om zich hiertegen te verweren. In alle gevallen is het raadzaam voor zowel huurder als verhuurder om juridisch advies in te winnen bij een geschil over de beëindiging van de huurovereenkomst.

Plaats een reactie