FAQ Huurrecht

Kan ik huurverhoging weigeren?

Als huurder kunt u geconfronteerd worden met een huurverhoging. Dit kan vragen oproepen over uw rechten en mogelijkheden. In dit artikel bespreken we uitgebreid of en wanneer u een huurverhoging kunt weigeren, welke stappen u kunt ondernemen en welke juridische aspecten hierbij komen kijken.

Wettelijke kaders rondom huurverhoging

In Nederland is de huurverhoging aan strikte regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. De overheid stelt jaarlijks de maximale huurverhoging vast voor sociale huurwoningen. Voor de vrije sector zijn de regels minder strikt, maar ook daar zijn grenzen aan wat verhuurders mogen vragen.

 • Maximale huurverhoging: De overheid bepaalt jaarlijks een percentage waarmee de huur maximaal mag stijgen.
 • Huurprijsbescherming: Voor sociale huurwoningen geldt een huurprijsbescherming. De huur mag niet boven een bepaalde grens uitkomen.
 • Inkomensafhankelijke huurverhoging: Soms is er sprake van een inkomensafhankelijke huurverhoging, waarbij huishoudens met een hoger inkomen een grotere huurverhoging kunnen krijgen.
 • Servicekosten: Naast de kale huur kunnen ook servicekosten verhoogd worden. Dit moet wel in verhouding staan tot de geleverde diensten.

Procedure van huurverhoging

Verhuurders moeten zich aan een bepaalde procedure houden wanneer zij de huur willen verhogen. Deze procedure omvat onder andere een schriftelijke aankondiging van de huurverhoging, waarin de nieuwe huurprijs en de ingangsdatum vermeld staan. Huurders hebben vervolgens een wettelijk bepaalde termijn om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

 • Schriftelijke aankondiging: Minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging moet de verhuurder dit schriftelijk aankondigen.
 • Bezwaartermijn: Huurders hebben tot de ingangsdatum van de huurverhoging de tijd om bezwaar te maken.
 • Uitzonderingen: In sommige gevallen, zoals bij een all-in huur, gelden andere regels en termijnen.

Gronden voor weigering van huurverhoging

Er zijn verschillende gronden waarop u als huurder een huurverhoging kunt weigeren. Deze gronden zijn wettelijk bepaald en bieden de huurder bescherming tegen onredelijke huurverhogingen.

 • Maximale huurprijs overschreden: Als de voorgestelde huur boven de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel uitkomt, kunt u bezwaar maken.
 • Gebreken aan de woning: Wanneer er sprake is van ernstige gebreken of onderhoudsproblemen die niet door de verhuurder worden aangepakt, kunt u de huurverhoging weigeren.
 • Onjuiste procedure: Als de verhuurder zich niet aan de wettelijke procedure heeft gehouden, staat dit u toe de huurverhoging te weigeren.
 • Onredelijke servicekosten: Een verhoging van de servicekosten die niet overeenkomt met de geleverde diensten kan ook een reden zijn om bezwaar te maken.

Bezwaar maken tegen huurverhoging

Als u besluit bezwaar te maken tegen de huurverhoging, moet u dit binnen de gestelde termijn doen. Dit bezwaar moet schriftelijk en gemotiveerd bij de verhuurder worden ingediend. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft op welke gronden u de huurverhoging weigert.

 • Schriftelijk bezwaar: Stuur een aangetekende brief naar de verhuurder met uw bezwaar tegen de huurverhoging.
 • Motivatie: Leg duidelijk uit waarom u de huurverhoging onredelijk vindt en op welke gronden u bezwaar maakt.
 • Reactie verhuurder: De verhuurder moet op uw bezwaar reageren. Bij gebrek aan een reactie of bij een afwijzing van uw bezwaar, kunt u naar de Huurcommissie stappen.

De rol van de Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders over huurprijzen, onderhoud en servicekosten kan beslechten. Als uw bezwaar door de verhuurder wordt afgewezen, kunt u de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over de huurverhoging.

 • Verzoek indienen: U kunt een verzoek tot uitspraak over de huurverhoging indienen bij de Huurcommissie.
 • Onderzoek: De Huurcommissie zal een onderzoek instellen en beide partijen horen.
 • Uitspraak: De Huurcommissie doet een bindende uitspraak over de huurverhoging.

Wanneer huurverhoging accepteren?

Er zijn situaties waarin het verstandig kan zijn om de huurverhoging te accepteren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de huurverhoging binnen de wettelijke kaders valt en de verhuurder zich aan de juiste procedure heeft gehouden. Ook als de huurverhoging redelijk is in verhouding tot de kwaliteit en locatie van de woning, kan acceptatie de beste keuze zijn.

 • Wettelijke kaders: Als de huurverhoging binnen de wettelijke grenzen blijft, is weigeren vaak niet mogelijk.
 • Marktconforme huur: Bij een huurprijs die nog steeds marktconform is na de verhoging, kan accepteren verstandig zijn.
 • Relatie met verhuurder: Een goede relatie met uw verhuurder kan ook een reden zijn om de huurverhoging te accepteren.

Advies en ondersteuning

Indien u twijfelt over het al dan niet accepteren van een huurverhoging, kunt u juridisch advies inwinnen. Organisaties zoals het Juridisch Loket, de Woonbond of een gespecialiseerde advocaat kunnen u ondersteunen bij het maken van de juiste keuze en het eventueel opstellen van een bezwaarschrift.

 • Juridisch Loket: Voor gratis juridisch advies over huurzaken.
 • Woonbond: Voor advies en ondersteuning van huurders en huurdersorganisaties.
 • Advocaat: Voor gespecialiseerde juridische ondersteuning, vooral in complexe situaties.

Preventieve maatregelen

Om verrassingen in de toekomst te voorkomen, is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen. Dit kan door bij het aangaan van een huurcontract goede afspraken te maken over de huurverhoging en deze schriftelijk vast te leggen. Ook is het raadzaam om op de hoogte te blijven van de jaarlijkse wijzigingen in de huurwetgeving.

 • Afspraken in huurcontract: Zorg dat afspraken over huurverhogingen duidelijk in het contract staan.
 • Jaarlijkse wijzigingen: Blijf op de hoogte van de jaarlijkse wijzigingen in de maximale huurverhoging.
 • Communicatie met verhuurder: Onderhoud een goede communicatie met uw verhuurder over huurzaken.

In dit artikel hebben we uitgebreid besproken of en wanneer u een huurverhoging kunt weigeren. Het is belangrijk om te weten dat er wettelijke bescherming bestaat voor huurders en dat er specifieke procedures zijn die gevolgd moeten worden. Door goed geïnformeerd te zijn en indien nodig juridisch advies in te winnen, kunt u uw rechten als huurder effectief uitoefenen.

Plaats een reactie