FAQ Huurrecht

Kan verhuurder contract opzeggen bedrijfsruimte?

De vraag of een verhuurder het contract van een bedrijfsruimte kan opzeggen, is een belangrijk onderwerp binnen het vastgoedrecht. Het antwoord is niet eenduidig en hangt af van verschillende factoren, waaronder de aard van de bedrijfsruimte, de bepalingen in het huurcontract en de wettelijke regels die van toepassing zijn. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van het opzeggen van een huurcontract voor bedrijfsruimte door de verhuurder uitgebreid bespreken.

Wettelijk kader

In Nederland is de huur en verhuur van bedrijfsruimte geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW), meer specifiek in Boek 7, Titel 4. Binnen deze titel wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten bedrijfsruimte: middenstandsbedrijfsruimte (artikel 7:290 BW) en overige bedrijfsruimte (artikel 7:230a BW). De wettelijke bescherming van de huurder en de mogelijkheden voor de verhuurder om het contract op te zeggen, verschillen aanzienlijk tussen deze twee categorieën.

Opzegging van middenstandsbedrijfsruimte

Middenstandsbedrijfsruimte betreft ruimtes waar een kleinhandelsbedrijf, restaurant of ambachtsbedrijf in gevestigd is, waarbij direct contact met het publiek een rol speelt. De wet biedt huurders van deze bedrijfsruimtes een hoge mate van huurbescherming.

 • Opzegtermijnen: De verhuurder moet zich houden aan wettelijk vastgestelde opzegtermijnen. Deze termijnen zijn afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst, maar bedragen minimaal één jaar.
 • Opzeggronden: De verhuurder kan alleen opzeggen op gronden die in de wet zijn genoemd, zoals dringend eigen gebruik of slecht huurderschap.
 • Indienen van een opzeggingsbrief: De opzegging moet schriftelijk gebeuren met een duidelijke vermelding van de opzeggronden.
 • Procedure bij weigering: Als de huurder niet instemt met de opzegging, moet de verhuurder naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te laten beëindigen.

Opzegging van overige bedrijfsruimte

Overige bedrijfsruimte omvat bijvoorbeeld kantoren, opslagruimtes en fabrieken. De huurbescherming voor deze categorie is minder sterk dan bij middenstandsbedrijfsruimte.

 • Opzegtermijnen: Ook hier gelden wettelijke opzegtermijnen, maar deze zijn vaak korter dan bij middenstandsbedrijfsruimte.
 • Opzeggronden: De verhuurder heeft meer vrijheid in de opzeggronden, maar moet nog steeds een redelijke grond hebben voor opzegging.
 • Schriftelijke opzegging: De opzegging dient schriftelijk te gebeuren, maar de eisen aan de inhoud zijn minder strikt.
 • Ontruimingsbescherming: De huurder kan na opzegging ontruimingsbescherming aanvragen, waardoor de huurder nog maximaal één jaar in de ruimte kan blijven.

Het huurcontract en aanvullende afspraken

Naast de wettelijke regels spelen de bepalingen in het huurcontract een cruciale rol. Partijen kunnen binnen de grenzen van de wet aanvullende afspraken maken over bijvoorbeeld de opzegtermijn of de procedure bij opzegging.

 • Contractuele opzegtermijnen: Deze kunnen afwijken van de wettelijke termijnen, mits ze niet in het nadeel van de huurder zijn.
 • Aanvullende opzeggronden: Partijen kunnen specifieke situaties benoemen die als grond voor opzegging kunnen dienen.
 • Boeteclausules: In het contract kunnen boetes worden opgenomen voor het geval de huurder of verhuurder zich niet aan de opzegbepalingen houdt.

Dringend eigen gebruik als opzeggrond

Een van de meest voorkomende gronden voor opzegging door de verhuurder is dringend eigen gebruik van de bedrijfsruimte. Dit houdt in dat de verhuurder de ruimte zelf nodig heeft, bijvoorbeeld voor een eigen bedrijf of ingrijpende renovatie die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is.

 • Bewijslast: De verhuurder moet aantonen dat er sprake is van dringend eigen gebruik.
 • Belangenafweging: De rechter zal een belangenafweging maken tussen de verhuurder en de huurder.
 • Compensatie: De huurder heeft in sommige gevallen recht op een schadevergoeding of verhuisvergoeding.

Procedure bij de rechter

Als de huurder niet akkoord gaat met de opzegging, zal de verhuurder een procedure bij de rechter moeten starten. Hierbij zijn de volgende stappen van belang:

 • Dagvaarding: De verhuurder dient een dagvaarding uit te brengen waarin de gronden voor opzegging worden uiteengezet.
 • Zitting: Tijdens de zitting krijgen beide partijen de gelegenheid hun standpunten toe te lichten.
 • Uitspraak: De rechter doet uitspraak over de rechtmatigheid van de opzegging en eventuele vervolgstappen.

Specifieke situaties en uitzonderingen

Er zijn specifieke situaties waarin de verhuurder meer of juist minder mogelijkheden heeft om het huurcontract op te zeggen. Zo kan bij faillissement van de huurder de curator het huurcontract opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal drie maanden. Ook bij een diplomatieke clausule, waarbij de verhuurder de ruimte zelf nodig heeft vanwege terugkeer uit het buitenland, kan het huurcontract onder bepaalde voorwaarden worden opgezegd.

Advies en bijstand

Gezien de complexiteit van het huurrecht en de belangen die spelen bij het opzeggen van een huurcontract voor bedrijfsruimte, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Een gespecialiseerde advocaat of jurist kan helpen bij het opstellen van een rechtsgeldige opzeggingsbrief, het voeren van onderhandelingen met de huurder en het vertegenwoordigen van de verhuurder in een eventuele gerechtelijke procedure.

Samenvattend is het opzeggen van een huurcontract voor bedrijfsruimte door de verhuurder mogelijk, maar aan strikte voorwaarden gebonden. De verhuurder moet rekening houden met de wettelijke bepalingen, de contractuele afspraken en de belangen van de huurder. Een zorgvuldige benadering en professionele begeleiding zijn essentieel om het proces correct en rechtvaardig te laten verlopen.

Plaats een reactie