FAQ Huurrecht

Kan verhuurder contract veranderen?

Wanneer u als huurder of verhuurder een huurovereenkomst aangaat, is het van belang om te weten in hoeverre de voorwaarden van dit contract gewijzigd kunnen worden. De vraag of een verhuurder het contract kan veranderen, is niet eenduidig te beantwoorden en hangt af van verschillende factoren, waaronder de wetgeving, de inhoud van het huurcontract en de omstandigheden van de wijziging. In dit artikel zullen we de mogelijkheden en beperkingen van het wijzigen van een huurcontract door de verhuurder uitgebreid bespreken.

Wettelijk kader en huurbescherming

De basis van het huurrecht in veel landen is de bescherming van de huurder. Dit betekent dat de wet vaak strikte regels stelt aan de mogelijkheden voor een verhuurder om een huurcontract eenzijdig te wijzigen. In Nederland bijvoorbeeld, is de huurbescherming vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en biedt het huurders een sterke positie. De wet bepaalt dat de voorwaarden van een huurovereenkomst niet zomaar gewijzigd kunnen worden zonder de instemming van beide partijen.

Button Image

Instemming van de huurder

Een huurcontract is een bindende overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Dit betekent dat wijzigingen in principe alleen doorgevoerd kunnen worden als beide partijen het eens zijn over de veranderingen. Zonder de instemming van de huurder kan een verhuurder niet eenzijdig het contract aanpassen. Dit geldt voor zowel de huurprijs als andere contractuele voorwaarden.

Wijziging van de huurprijs

De huurprijs is een van de belangrijkste elementen van een huurovereenkomst. Er zijn specifieke regels die bepalen wanneer en hoe de huurprijs gewijzigd kan worden:

 • Jaarlijkse huurverhoging: In veel landen is het toegestaan om de huurprijs jaarlijks te verhogen met een door de overheid vastgesteld percentage. De verhuurder moet de huurder hierover tijdig informeren.
 • Marktconforme aanpassing: Bij het aangaan van een nieuw huurcontract of na het verstrijken van een bepaalde periode kan de huurprijs worden aangepast aan de marktwaarde, mits dit in het contract is opgenomen en de huurder hiermee instemt.
 • Verbeteringen aan de woning: Als de verhuurder investeert in verbeteringen aan de woning, kan dit een reden zijn om de huurprijs te verhogen. Ook hier is de instemming van de huurder vereist.
Button Image

Overige contractuele voorwaarden

Naast de huurprijs kunnen ook andere voorwaarden van het huurcontract onderwerp van wijziging zijn. Dit kan betrekking hebben op huisregels, onderhoudsverplichtingen of veranderingen in de servicekosten. Ook hier geldt dat de verhuurder deze wijzigingen niet eenzijdig kan doorvoeren. De huurder moet akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden.

Procedure bij wijziging

Als een verhuurder een wijziging in het contract wil doorvoeren, moet hij de volgende stappen ondernemen:

 • Voorstel tot wijziging: De verhuurder doet een schriftelijk voorstel tot wijziging van het contract aan de huurder.
 • Overleg: Er vindt overleg plaats tussen de huurder en de verhuurder over de voorgestelde wijzigingen.
 • Instemming: De huurder moet schriftelijk instemmen met de wijzigingen.
 • Aanpassing contract: Na instemming worden de wijzigingen doorgevoerd en vastgelegd in een addendum bij het huurcontract.

Indien de huurder niet instemt met de wijzigingen, blijven de oorspronkelijke voorwaarden van kracht. De verhuurder kan in dit geval niet overgaan tot eenzijdige aanpassing van het contract.

Button Image

Uitzonderingen en speciale omstandigheden

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij een verhuurder meer ruimte heeft om het contract aan te passen:

 • Wettelijke wijzigingen: Als de wet verandert en dit invloed heeft op bestaande huurcontracten, kan een verhuurder verplicht zijn het contract aan te passen aan de nieuwe wetgeving.
 • Dwingende redenen: In uitzonderlijke gevallen, zoals bij misbruik van de woning door de huurder of bij noodzakelijk onderhoud, kan de verhuurder mogelijk het contract wijzigen of zelfs ontbinden.

Deze situaties zijn echter strikt gereguleerd en vaak is een gerechtelijke uitspraak nodig om de wijzigingen af te dwingen.

Disputen en geschillenbeslechting

Als er een geschil ontstaat over de wijziging van het huurcontract, zijn er verschillende manieren om dit op te lossen:

 • Mediation: Huurder en verhuurder kunnen proberen om via mediation tot een oplossing te komen.
 • Geschillencommissie: Veel huurcontracten bevatten een clausule die verwijst naar een geschillencommissie voor de beslechting van conflicten.
 • Rechtszaak: Als laatste redmiddel kan een van de partijen een rechtszaak aanspannen om de kwestie voor te leggen aan een rechter.

Het is altijd aan te raden om juridisch advies in te winnen bij geschillen over huurcontracten.

Preventieve maatregelen

Om conflicten over contractwijzigingen te voorkomen, kunnen huurder en verhuurder preventieve maatregelen nemen:

 • Duidelijke afspraken: Zorg voor een helder en uitgebreid huurcontract waarin alle voorwaarden duidelijk zijn vastgelegd.
 • Flexibiliteitsclausules: Neem clausules op die ruimte bieden voor toekomstige wijzigingen, met inachtneming van de wettelijke kaders.
 • Goede communicatie: Onderhoud een goede communicatie tussen huurder en verhuurder om misverstanden en conflicten te voorkomen.

Door vooraf duidelijke afspraken te maken en open te staan voor dialoog, kunnen veel problemen worden voorkomen.

Samenvatting

Samenvattend kan gesteld worden dat een verhuurder niet zomaar een huurcontract kan veranderen. Wijzigingen vereisen de instemming van de huurder, tenzij er sprake is van wettelijke aanpassingen of dwingende redenen. Bij geschillen over contractwijzigingen kunnen partijen gebruikmaken van mediation, geschillencommissies of de rechter. Preventieve maatregelen zoals duidelijke afspraken en goede communicatie zijn essentieel om conflicten te voorkomen.

Het is belangrijk voor zowel huurders als verhuurders om zich bewust te zijn van hun rechten en plichten met betrekking tot huurcontracten. Juridisch advies kan hierbij van grote waarde zijn om te zorgen dat alle partijen beschermd zijn en dat eventuele wijzigingen in het contract rechtsgeldig en eerlijk zijn.

Plaats een reactie