FAQ Huurrecht

Waar staan in de wet de verplichtingen van de verhuurder geregeld?

In Nederland zijn de verplichtingen van de verhuurder vastgelegd in verschillende wetten en regelgevingen. Deze juridische documenten zorgen ervoor dat de rechten en plichten van zowel de verhuurder als de huurder duidelijk zijn omschreven en dat er een evenwichtige verhouding bestaat tussen beide partijen. In dit artikel zullen we de belangrijkste bronnen van deze verplichtingen bespreken, met een focus op het Burgerlijk Wetboek, de Huurwet, het Bouwbesluit en diverse lokale verordeningen.

Burgerlijk Wetboek (Boek 7)

Het Burgerlijk Wetboek (BW), en in het bijzonder Boek 7, is de primaire bron waar de verplichtingen van de verhuurder zijn geregeld. Boek 7 van het BW behandelt het huurrecht en bevat specifieke bepalingen die betrekking hebben op de huur van woonruimte, bedrijfsruimte en andere onroerende zaken. De volgende opsomming geeft een overzicht van de belangrijkste verplichtingen van de verhuurder volgens het BW:

 • Verstrekken van het gehuurde in goede staat: De verhuurder is verplicht om de gehuurde zaak aan de huurder ter beschikking te stellen in een staat die het mogelijk maakt het gehuurde te gebruiken waarvoor het bestemd is.
 • Onderhoud en herstel: De verhuurder moet ervoor zorgen dat het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. Dit houdt in dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud en herstelwerkzaamheden.
 • Zorgen voor rustig huurgenot: De verhuurder moet de huurder rustig huurgenot verschaffen. Dit betekent dat de huurder zonder storende ingrepen van de verhuurder of derden het gehuurde moet kunnen gebruiken.
 • Verzekering: Hoewel het niet wettelijk verplicht is, wordt van de verhuurder vaak verwacht dat hij het gehuurde verzekert tegen risico’s zoals brand en waterschade.
 • Teruggave van de waarborgsom: Na het beëindigen van de huurovereenkomst dient de verhuurder de waarborgsom terug te geven, mits het gehuurde in goede staat is achtergelaten.

Huurwet

Naast het Burgerlijk Wetboek is de Huurwet een belangrijke bron van verplichtingen voor de verhuurder. De Huurwet bevat specifieke regels die de positie van huurders beschermen, vooral op het gebied van huurprijzen en huurverhogingen. De Huurwet regelt onder andere:

 • Huurprijsbescherming: De wet stelt grenzen aan de hoogte van de huurprijs en de jaarlijkse huurverhogingen, vooral voor sociale huurwoningen.
 • Servicekosten: De verhuurder mag alleen werkelijk gemaakte kosten voor services en nutsvoorzieningen doorberekenen aan de huurder.
 • Huurcommissie: Bij geschillen over bijvoorbeeld de huurprijs, onderhoud of servicekosten kan de huurder of verhuurder zich wenden tot de Huurcommissie.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Voor verhuurders zijn vooral de volgende aspecten van belang:

 • Veiligheid: Het gehuurde moet voldoen aan de veiligheidseisen die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd, zoals de aanwezigheid van rookmelders en veilige installaties.
 • Gezondheid: Er moeten voorzieningen zijn die de gezondheid van de bewoners niet in gevaar brengen, zoals voldoende ventilatie en geen vocht- of schimmelproblemen.
 • Energiezuinigheid: Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energieprestatie van gebouwen, wat betekent dat de verhuurder maatregelen moet treffen om het energieverbruik te beperken.

Lokale verordeningen

Naast landelijke wetgeving kunnen er op gemeentelijk niveau aanvullende regels gelden die van invloed zijn op de verplichtingen van de verhuurder. Dit kunnen zijn:

 • Huisvestingsverordening: Gemeenten kunnen een huisvestingsverordening hebben die eisen stelt aan de verdeling van woonruimte en het gebruik van woningen.
 • Leegstandswet: In sommige gevallen kan een verhuurder een vergunning aanvragen om leegstaande woonruimte tijdelijk te verhuren onder de Leegstandswet.
 • Bestemmingsplannen: Bestemmingsplannen bepalen waarvoor gebouwen en grond gebruikt mogen worden, wat invloed kan hebben op de verhuurmogelijkheden.

Specifieke situaties en aanvullende regelgeving

Er zijn ook specifieke situaties waarin aanvullende regelgeving van toepassing kan zijn op de verplichtingen van de verhuurder. Denk hierbij aan:

 • Monumenten: Voor het verhuren van rijksmonumenten kunnen extra regels gelden met betrekking tot onderhoud en aanpassingen aan het pand.
 • Studentenhuisvesting: Voor studentenwoningen kunnen speciale regels en voorwaarden gelden, zoals de aanwezigheid van voldoende sanitaire voorzieningen en brandveiligheid.
 • Short-stay verhuur: Bij short-stay verhuur, zoals Airbnb, kunnen gemeenten specifieke eisen stellen aan de verhuurder, zoals een vergunning of een meldplicht.

De verplichtingen van de verhuurder zijn dus op verschillende niveaus en in diverse wetten en regelgevingen vastgelegd. Het is voor verhuurders van groot belang om op de hoogte te zijn van deze verplichtingen om zo aan alle wettelijke eisen te voldoen en geschillen met huurders te voorkomen. Huurders daarentegen kunnen zich beroepen op deze wetgeving om hun rechten te beschermen en een veilige en gezonde woonomgeving te waarborgen.

Samenvattend is het duidelijk dat de verplichtingen van de verhuurder breed zijn geregeld binnen de Nederlandse wetgeving. Het is een complex samenspel van nationale wetten, lokale verordeningen en specifieke regels voor bepaalde typen onroerend goed. Zowel verhuurders als huurders doen er goed aan zich te verdiepen in deze materie of juridisch advies in te winnen om hun positie te kennen en te versterken.

Plaats een reactie