FAQ Huurrecht

Wat is een 230a bedrijfsruimte?

In de wereld van vastgoed en ondernemerschap is het begrip ‘230a bedrijfsruimte’ een term die regelmatig opduikt. Deze term heeft betrekking op een specifieke categorie bedrijfsruimtes die onder bepaalde wettelijke bepalingen valt. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op wat een 230a bedrijfsruimte precies is, welke kenmerken deze ruimtes hebben, en welke rechten en plichten er voor zowel huurders als verhuurders aan verbonden zijn.

Definitie van 230a bedrijfsruimte

De term ‘230a bedrijfsruimte’ vindt zijn oorsprong in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel maakt een onderscheid tussen twee soorten bedrijfsruimtes: de 290-bedrijfsruimtes, die voornamelijk bestemd zijn voor detailhandel, horeca en ambachtsbedrijven, en de 230a-bedrijfsruimtes, die voor alle overige bedrijfsactiviteiten zijn bedoeld. De 230a bedrijfsruimte omvat dus een breed scala aan ondernemingen, zoals kantoren, opslagruimtes, ateliers, en praktijkruimtes.

Kenmerken van 230a bedrijfsruimtes

Er zijn verschillende kenmerken die een 230a bedrijfsruimte onderscheiden van andere soorten bedrijfsruimtes:

 • Gebruiksdoel: Zoals eerder vermeld, zijn 230a bedrijfsruimtes bestemd voor bedrijfsactiviteiten die niet onder de 290-bedrijfsruimtes vallen. Dit betekent dat ze vaak gebruikt worden voor dienstverlening, industrie, groothandel, en andere niet-publieke bedrijfsactiviteiten.
 • Huurdersbescherming: Huurders van 230a bedrijfsruimtes genieten minder huurbescherming dan huurders van 290-bedrijfsruimtes. Dit heeft vooral betrekking op de opzegtermijnen en de mogelijkheden tot huurverlenging.
 • Contractvrijheid: Bij 230a bedrijfsruimtes is er meer vrijheid in het overeenkomen van huurvoorwaarden. Huurders en verhuurders kunnen in grote mate zelf afspraken maken over zaken als huurprijs, onderhoudsverplichtingen en de duur van de huurovereenkomst.

Rechten en plichten van huurders

Huurders van een 230a bedrijfsruimte hebben specifieke rechten en plichten:

 • Huurtermijn: De huurtermijn kan vrij worden overeengekomen, maar is vaak korter dan bij 290-bedrijfsruimtes. Na afloop van de overeengekomen huurtermijn heeft de huurder geen automatisch recht op verlenging.
 • Opzegging: De opzegtermijn voor de huurder is vaak drie maanden, maar dit kan contractueel anders worden overeengekomen.
 • Onderhoud: De huurder is meestal verantwoordelijk voor het binnenonderhoud, terwijl de verhuurder het groot onderhoud voor zijn rekening neemt. Ook hier kunnen afwijkende afspraken over gemaakt worden.
 • Ontruimingsbescherming: Na opzegging van de huurovereenkomst heeft de huurder van een 230a bedrijfsruimte in principe geen ontruimingsbescherming. Wel kan de huurder binnen zes weken na de opzegging bij de rechter verzoeken om verlenging van de ontruimingstermijn, tot maximaal één jaar.

Rechten en plichten van verhuurders

Verhuurders van een 230a bedrijfsruimte hebben eveneens specifieke rechten en plichten:

 • Opzegging: De verhuurder moet zich houden aan een opzegtermijn van ten minste drie maanden. Bij een langere huurperiode kan een langere opzegtermijn gelden.
 • Huurprijsaanpassing: De verhuurder heeft de mogelijkheid om de huurprijs aan te passen, mits dit contractueel is overeengekomen. Er is geen wettelijke huurprijsbescherming zoals bij 290-bedrijfsruimtes.
 • Onderhoud: De verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud, tenzij anders overeengekomen.
 • Zekerheidsstelling: De verhuurder kan een waarborgsom of bankgarantie verlangen als zekerheid voor de nakoming van de huurdersverplichtingen.

Contractuele vrijheid en maatwerk

Een van de belangrijkste aspecten van een 230a bedrijfsruimte is de contractuele vrijheid. Huurders en verhuurders kunnen in grote mate zelf bepalen wat zij in de huurovereenkomst opnemen. Dit biedt ruimte voor maatwerk en flexibiliteit, wat vooral voor startende ondernemers en bedrijven met een specifieke ruimtebehoefte aantrekkelijk kan zijn. Het is echter wel van belang dat beide partijen zich goed laten informeren en adviseren door een juridisch expert om te zorgen dat de overeenkomst aan alle wettelijke eisen voldoet en geen onvoorziene problemen oplevert.

Belang van juridisch advies

Gezien de complexiteit van huurrecht en de specifieke kenmerken van een 230a bedrijfsruimte, is het inschakelen van juridisch advies geen overbodige luxe. Een jurist of advocaat gespecialiseerd in huurrecht kan helpen bij het opstellen van een huurovereenkomst die recht doet aan de belangen van zowel huurder als verhuurder. Ook bij geschillen kan juridische bijstand van groot belang zijn om de rechten van beide partijen te beschermen.

Samenvatting en praktische tips

Samenvattend kunnen we stellen dat een 230a bedrijfsruimte een type bedrijfsruimte is dat bestemd is voor een breed scala aan bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van detailhandel, horeca en ambachtelijke bedrijven. Deze ruimtes bieden minder huurbescherming dan 290-bedrijfsruimtes, maar geven huurders en verhuurders meer vrijheid om onderling afspraken te maken. Het is belangrijk dat beide partijen zich bewust zijn van hun rechten en plichten en dat zij deze duidelijk vastleggen in een huurovereenkomst.

Enkele praktische tips voor zowel huurders als verhuurders van 230a bedrijfsruimtes:

 • Zorg dat je goed op de hoogte bent van je rechten en plichten.
 • Laat je bijstaan door een juridisch expert bij het opstellen van de huurovereenkomst.
 • Maak duidelijke afspraken over onderhoudsverplichtingen en leg deze vast.
 • Overweeg een langere opzegtermijn als de bedrijfsvoering dit vereist.
 • Stel duidelijke regels op over huurprijsaanpassingen en zekerheidsstellingen.

Met deze kennis en tips kunnen huurders en verhuurders van 230a bedrijfsruimtes een solide basis leggen voor een succesvolle en probleemloze huurrelatie.

Plaats een reactie