FAQ Huurrecht

Wat mag je vragen van een huurder?

Als verhuurder is het van cruciaal belang om te weten wat je wel en niet mag vragen van een huurder. Dit is niet alleen belangrijk om een goede verhuurder-huurder relatie te onderhouden, maar ook om te voldoen aan de wettelijke eisen en de privacy van de huurder te respecteren. In dit artikel bespreken we de verschillende aspecten waar je als verhuurder rekening mee moet houden bij het verzamelen van informatie van potentiële huurders.

Wettelijke Kaders en Privacy

Voordat we ingaan op de specifieke vragen die je kunt stellen, is het belangrijk om het wettelijke kader te schetsen. De privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie, stelt strikte eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Dit heeft directe gevolgen voor de informatie die je mag verzamelen en hoe je hiermee omgaat.

 • Je mag alleen informatie vragen die noodzakelijk is voor het aangaan van de huurovereenkomst.
 • Je moet de huurder informeren over het gebruik van zijn of haar gegevens.
 • Je dient de verzamelde informatie veilig te bewaren en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Button Image

Identificatie en Financiële Stabiliteit

De identiteit van de huurder en zijn of haar financiële stabiliteit zijn twee van de belangrijkste zaken die je als verhuurder moet verifiëren. Hieronder vallen verschillende soorten informatie:

 • Identiteitsbewijs: Een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart om de identiteit te bevestigen.
 • Inkomensgegevens: Loonstroken, een werkgeversverklaring of andere bewijzen van inkomen om te beoordelen of de huurder de huur kan betalen.
 • Bankverklaring: Een verklaring van de bank kan inzicht geven in de financiële stabiliteit van de huurder.
 • Kredietcheck: Een kredietcontrole kan relevant zijn om de financiële geschiedenis van de huurder te beoordelen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat je deze informatie alleen mag gebruiken voor het beoordelen van de geschiktheid van de huurder en niet voor andere doeleinden.

Woonhistorie en Referenties

Naast financiële stabiliteit is het ook gebruikelijk om informatie te verzamelen over de woonhistorie van de huurder en referenties op te vragen:

 • Vorige verhuurders: Contactgegevens van vorige verhuurders kunnen waardevol zijn om te informeren naar het gedrag en de betrouwbaarheid van de huurder.
 • Referenties: Referenties van werkgevers of andere betrouwbare bronnen kunnen extra zekerheid bieden over de huurder.

Let erop dat je de privacy van de huurder respecteert en alleen informatie opvraagt met toestemming van de huurder.

Button Image

Woonwensen en Huisvestingseisen

Om een goede match te maken tussen de woning en de huurder, kun je vragen stellen over de woonwensen en huisvestingseisen:

 • Aantal bewoners: Informatie over het aantal personen dat in de woning zal verblijven.
 • Huisdieren: Of de huurder huisdieren heeft die mee zullen verhuizen.
 • Roken: Of de huurder rookt kan relevant zijn in verband met onderhoud en de staat van de woning.
 • Lange- of kortetermijnhuur: De voorkeur voor de huurperiode kan belangrijk zijn voor de planning en het beheer van de woning.

Deze informatie helpt om te bepalen of de woning geschikt is voor de huurder en vice versa.

Overige Vragen en Verzoeken

Er zijn ook andere vragen en verzoeken die je als verhuurder kunt stellen, mits deze relevant zijn voor de huurovereenkomst:

 • Levensstijl: Vragen over de levensstijl kunnen relevant zijn, bijvoorbeeld in het geval van een gedeelde woning of complex met gemeenschappelijke voorzieningen.
 • Werk- en leefsituatie: Informatie over de werk- en leefsituatie kan helpen om een beeld te krijgen van de stabiliteit en het dagritme van de huurder.
 • Plannen voor de toekomst: Plannen voor de nabije toekomst kunnen van invloed zijn op de duur van de huurovereenkomst.

Deze informatie moet echter met zorg worden behandeld en alleen worden opgevraagd als deze direct verband houdt met de huurovereenkomst.

Button Image

Wat je niet mag vragen

Er zijn ook duidelijke grenzen aan wat je niet mag vragen van een huurder. Dit zijn onder andere:

 • Medische informatie, tenzij dit direct relevant is voor de woning (bijvoorbeeld in het geval van een aangepaste woning voor mensen met een beperking).
 • Gegevens over etnische afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of politieke voorkeur.
 • Andere persoonlijke informatie die niet relevant is voor de huurovereenkomst.

Het is belangrijk om je als verhuurder bewust te zijn van deze grenzen om discriminatie en inbreuk op privacy te voorkomen.

Samenvatting

Als verhuurder heb je het recht om bepaalde informatie van een huurder te vragen om een weloverwogen beslissing te kunnen maken over het aangaan van een huurovereenkomst. Het is echter van groot belang dat je je houdt aan de wettelijke kaders en de privacy van de huurder respecteert. Door alleen noodzakelijke informatie te vragen en deze op een correcte manier te verwerken en te bewaren, zorg je voor een professionele en respectvolle omgang met potentiële huurders.

Plaats een reactie