FAQ Huurrecht

Wat valt er onder 290 bedrijfsruimte?

De term ‘290 bedrijfsruimte’ is afkomstig uit het Nederlandse huurrecht en verwijst naar een specifieke categorie bedrijfsruimten die onder artikel 7:290 BW valt. Deze categorie omvat ruimten waar een kleinhandelsbedrijf, restaurant- of cafébedrijf, afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf wordt uitgeoefend, waarbij een publiek rechtstreeks goederen of diensten worden aangeboden. Het onderscheid tussen 290 bedrijfsruimte en andere typen bedrijfsruimte, zoals kantoorruimte of opslagruimte, is van groot belang voor zowel huurders als verhuurders vanwege de verschillende wettelijke beschermingsmaatregelen en verplichtingen die gelden. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op wat er precies onder 290 bedrijfsruimte valt en welke implicaties dit heeft voor de betrokken partijen.

Kenmerken van 290 bedrijfsruimte

De 290 bedrijfsruimte wordt gekenmerkt door een aantal specifieke eigenschappen die van belang zijn voor de huur en verhuur van dergelijke ruimten:

 • Publieksgerichte functie: De ruimte wordt gebruikt voor de verkoop van goederen of diensten direct aan het publiek.
 • Detailhandel en horeca: Veelal gaat het om winkels, restaurants, cafés, en snackbars.
 • Ambachtsbedrijven: Ook ambachtsbedrijven zoals een bakkerij, slagerij of kapperszaak vallen onder deze categorie.
 • Rechtstreekse levering: Er is sprake van rechtstreekse levering van producten of diensten aan de consument.

Deze kenmerken bepalen in grote mate de rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst van een 290 bedrijfsruimte.

Wettelijke bescherming van huurders

Huurders van 290 bedrijfsruimte genieten een verregaande wettelijke bescherming. Deze bescherming heeft betrekking op de huurprijs, de duur van de huurovereenkomst, de opzegging en de mogelijkheid tot indeplaatsstelling bij overdracht van de onderneming. Hieronder worden deze aspecten nader toegelicht:

 • Huurprijsbescherming: De huurprijs van een 290 bedrijfsruimte kan slechts onder bepaalde voorwaarden worden aangepast, en er zijn wettelijke procedures voor huurprijswijzigingen.
 • Huurtermijnen: De wettelijke minimumduur van een huurovereenkomst voor een 290 bedrijfsruimte is vijf jaar, met een optie tot verlenging van nog eens vijf jaar.
 • Opzeggingsbescherming: De verhuurder kan de huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. Er zijn strikte voorwaarden en termijnen waaraan voldaan moet worden.
 • Indeplaatsstelling: Bij verkoop van de onderneming kan de huurder een andere partij in zijn plaats stellen als huurder, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Deze beschermingsmaatregelen zijn bedoeld om de continuïteit van de ondernemingen die in deze ruimten zijn gevestigd te waarborgen.

Verplichtingen van de verhuurder

Naast de bescherming van de huurder, brengt het verhuren van een 290 bedrijfsruimte ook specifieke verplichtingen voor de verhuurder met zich mee:

 • Onderhoud en herstel: De verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud en herstel van de constructieve delen van de bedrijfsruimte.
 • Overleg bij huurprijswijziging: Bij een voorgenomen wijziging van de huurprijs dient de verhuurder in overleg te treden met de huurder.
 • Opzegging: Bij opzegging van de huurovereenkomst moet de verhuurder zich houden aan de wettelijke opzegtermijnen en -gronden.

Deze verplichtingen zijn vastgelegd om een eerlijke en evenwichtige verhouding tussen huurder en verhuurder te bevorderen.

Uitzonderingen en bijzondere bedrijfsruimten

Hoewel de meeste detailhandels- en horecabedrijven onder de 290 bedrijfsruimte vallen, zijn er enkele uitzonderingen en bijzondere gevallen die aparte aandacht verdienen:

 • Hotels: Hoewel hotels diensten aanbieden aan het publiek, vallen zij niet onder de 290 bedrijfsruimte, maar onder de zogenaamde ‘230a-bedrijfsruimte’.
 • Seizoensgebonden bedrijven: Voor bedrijven die slechts een deel van het jaar geopend zijn, zoals strandtenten, kunnen afwijkende huurvoorwaarden gelden.
 • Pop-up stores: Tijdelijke winkels of pop-up stores kunnen onder bepaalde voorwaarden een kortere huurtermijn overeenkomen.

Deze uitzonderingen en bijzondere gevallen vereisen vaak maatwerk in de huurovereenkomst en een goede kennis van de relevante wet- en regelgeving.

Impact op de vastgoedmarkt

De specifieke regelgeving rondom 290 bedrijfsruimte heeft een aanzienlijke impact op de vastgoedmarkt. Beleggers, ontwikkelaars en makelaars moeten rekening houden met de bijzondere positie van deze bedrijfsruimten:

 • Investeringen: De wettelijke bescherming van huurders kan invloed hebben op de waarde en het rendement van beleggingen in 290 bedrijfsruimten.
 • Flexibiliteit: De strikte regelgeving kan de flexibiliteit voor verhuurders beperken, wat van invloed is op contractonderhandelingen en de invulling van het vastgoed.
 • Marktdynamiek: De vraag naar en het aanbod van 290 bedrijfsruimten wordt mede bepaald door de economische ontwikkelingen in de detailhandel en horeca.

Deze impact vraagt om een zorgvuldige strategie en aanpak van alle betrokken partijen in de vastgoedsector.

Advies en begeleiding

Gezien de complexiteit van de regelgeving rondom 290 bedrijfsruimte, is het raadzaam voor zowel huurders als verhuurders om zich te laten adviseren en begeleiden door deskundigen op het gebied van huurrecht en vastgoed. Juridische bijstand kan helpen bij het opstellen van een huurovereenkomst die recht doet aan de belangen van beide partijen en die voldoet aan de wettelijke vereisten. Daarnaast kan professionele begeleiding bijdragen aan het voorkomen van geschillen en het vinden van oplossingen bij eventuele conflicten.

Samenvattend is de 290 bedrijfsruimte een unieke categorie binnen het Nederlandse huurrecht, met specifieke kenmerken en een uitgebreid stelsel van huurdersbescherming. Het is essentieel voor zowel huurders als verhuurders om goed op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die hiermee gepaard gaan. Door de juiste kennis en expertise in te zetten, kunnen partijen een succesvolle en duurzame huurrelatie opbouwen.

Plaats een reactie