FAQ Huurrecht

Wat zijn mijn rechten als huurder van een bedrijfspand?

Als ondernemer is het van cruciaal belang om te weten wat uw rechten zijn wanneer u een bedrijfspand huurt. Deze rechten zijn vastgelegd in het huurrecht, dat deel uitmaakt van het burgerlijk wetboek, en bieden bescherming aan zowel de huurder als de verhuurder. In dit artikel verkennen we de verschillende aspecten van uw rechten als huurder van een bedrijfspand, zodat u goed geïnformeerd bent over uw positie en de mogelijkheden die u heeft.

Huurcontract en de Wet

De basis van uw rechten als huurder ligt in het huurcontract dat u met de verhuurder afsluit. Dit contract moet in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen. De wet maakt onderscheid tussen bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals winkels en horecagelegenheden, en overige bedrijfsruimte, zoals kantoren en opslagruimten, geregeld in artikel 7:230a BW. De rechten en bescherming van huurders verschillen aanzienlijk tussen deze twee categorieën.

Huurprijs en Huurprijsaanpassing

 • Vaststelling huurprijs: Bij aanvang van de huurovereenkomst wordt de huurprijs vastgesteld. Deze prijs is onderhandelbaar tussen huurder en verhuurder.
 • Indexering: Vaak wordt in het contract een jaarlijkse indexering van de huurprijs opgenomen, gebaseerd op het consumentenprijsindexcijfer (CPI).
 • Huurprijsaanpassing: Bij 290-bedrijfsruimte kan de huurder of verhuurder na afloop van de eerste huurperiode of na vijf jaar een verzoek tot huurprijsaanpassing indienen bij de rechter.

Onderhoud en Reparaties

 • Groot onderhoud: Over het algemeen is de verhuurder verantwoordelijk voor groot onderhoud en structurele reparaties aan het pand.
 • Klein onderhoud: Klein onderhoud en dagelijkse reparaties zijn vaak voor rekening van de huurder, tenzij anders overeengekomen.
 • Onderhoudsafspraken: Specifieke afspraken over onderhoud en reparaties dienen duidelijk in het huurcontract te worden vastgelegd.

Huurtermijn en Opzegging

 • Contractduur: De huurtermijn kan variëren en is afhankelijk van het type bedrijfsruimte. Voor 290-bedrijfsruimte geldt vaak een termijn van vijf plus vijf jaar, terwijl voor 230a-bedrijfsruimte meer flexibiliteit bestaat.
 • Opzegtermijnen: De opzegtermijn voor de huurder en verhuurder is wettelijk vastgelegd, maar kan contractueel worden aangepast.
 • Bescherming tegen opzegging: Huurders van 290-bedrijfsruimte genieten extra bescherming tegen opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder.

Bestemming en Gebruik van het Pand

 • Bestemmingsclausule: In het huurcontract wordt vaak een bestemmingsclausule opgenomen die het toegestane gebruik van het pand beschrijft.
 • Wijziging van bestemming: Voor wijziging van de bestemming van het pand is meestal toestemming van de verhuurder vereist.
 • Overlast en regelgeving: De huurder moet zich houden aan regelgeving en mag geen overlast veroorzaken voor de omgeving.

Zekerheden en Garanties

 • Waarborgsom of bankgarantie: Het is gebruikelijk dat de huurder een waarborgsom of bankgarantie stelt als zekerheid voor de nakoming van de huurverplichtingen.
 • Onvoorziene omstandigheden: In geval van onvoorziene omstandigheden kan de huurder soms een beroep doen op aanpassing van het contract.

Veranderingen en Verbeteringen aan het Pand

 • Toestemming voor verbouwing: Voor het aanbrengen van veranderingen aan het pand is vaak toestemming van de verhuurder nodig.
 • Vergoeding bij vertrek: Bij het einde van de huurovereenkomst kan de huurder recht hebben op een vergoeding voor aangebrachte verbeteringen.

Overdracht van Huurrechten

 • Indeplaatsstelling: Bij verkoop van de onderneming kan de huurder de huurrechten overdragen aan de koper, met toestemming van de verhuurder of via een procedure bij de rechter.
 • Onderhuur: Onderhuur is alleen toegestaan met toestemming van de verhuurder.

Beëindiging van de Huurovereenkomst

 • Opzegging: De huurovereenkomst kan door zowel huurder als verhuurder worden opgezegd, met inachtneming van de wettelijke en contractuele opzegtermijnen.
 • Ontbinding: Bij niet-nakoming van de huurverplichtingen kan de overeenkomst door de rechter worden ontbonden.
 • Verlenging: Na afloop van de contractuele huurtermijn heeft de huurder vaak recht op verlenging van de huurovereenkomst.

Conflictbeslechting

 • Geschillen: Bij geschillen tussen huurder en verhuurder kan een beroep worden gedaan op mediation, arbitrage of de gang naar de rechter.
 • Huurcommissie: Voor bepaalde geschillen kan de huurcommissie een rol spelen, hoewel dit voornamelijk bij woonruimte het geval is.

Samenvattend, als huurder van een bedrijfspand heeft u diverse rechten die uw positie beschermen. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van deze rechten en dat u bij het aangaan van een huurovereenkomst zorgt voor een duidelijke en volledige contractuele vastlegging van alle afspraken. Bij twijfel of geschillen is het raadzaam juridisch advies in te winnen om uw rechten als huurder optimaal te kunnen uitoefenen.

Plaats een reactie