FAQ Huurrecht

Wie betaalt WOZ: huurder of verhuurder bedrijfspand?

De vraag wie de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) waarde dient te betalen bij een bedrijfspand, de huurder of de verhuurder, is een onderwerp dat regelmatig voor discussie zorgt. De WOZ-waarde is van belang voor verschillende belastingen en heffingen. In dit artikel gaan we uitgebreid in op de verdeling van de verantwoordelijkheden en kosten die samenhangen met de WOZ-waarde van een bedrijfspand.

Wat is de WOZ-waarde?

Voordat we ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de betaling van de WOZ-waarde, is het belangrijk om te begrijpen wat deze waarde inhoudt. De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van een onroerende zaak, zoals een bedrijfspand, op de waardepeildatum. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en vormt de basis voor verschillende belastingen, waaronder de onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Wettelijk kader

De verantwoordelijkheid voor de betaling van de WOZ-waarde is wettelijk vastgelegd. Volgens de Gemeentewet is de eigenaar van een onroerende zaak in principe verantwoordelijk voor de betaling van de OZB-eigenarenbelasting. De gebruiker van het pand, vaak de huurder, is verantwoordelijk voor de OZB-gebruikersbelasting, indien deze van toepassing is.

Verdeling van kosten tussen huurder en verhuurder

De verdeling van de kosten die voortvloeien uit de WOZ-waarde tussen huurder en verhuurder hangt af van de afspraken die in het huurcontract zijn vastgelegd. Hieronder volgen enkele veelvoorkomende scenario’s:

  • Huurcontract met all-in huur: Bij een all-in huurprijs zijn alle kosten, inclusief belastingen, inbegrepen in de huurprijs. De verhuurder betaalt de OZB en verrekent deze kosten in de huurprijs.
  • Huurcontract met servicekosten: In dit geval worden de OZB en andere belastingen vaak als servicekosten doorberekend aan de huurder. De verhuurder betaalt de belastingen en int deze via de servicekosten terug van de huurder.
  • Netto huurcontract: Bij een netto huurcontract betaalt de huurder de huur exclusief belastingen. De huurder is dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van de OZB-gebruikersbelasting, indien van toepassing.

Het is belangrijk dat de afspraken over de verdeling van de kosten duidelijk in het huurcontract worden opgenomen om latere discussies te voorkomen.

Specifieke situaties

Er zijn specifieke situaties waarin de verdeling van de WOZ-kosten minder voor de hand ligt. Hieronder worden enkele van deze situaties besproken:

  • Leegstand: Wanneer een bedrijfspand leegstaat, is de eigenaar verantwoordelijk voor de volledige OZB.
  • Meerdere huurders: Bij meerdere huurders in één pand worden de kosten vaak naar rato van het gehuurde oppervlak verdeeld.
  • Speciale clausules: Soms worden er speciale clausules in het huurcontract opgenomen die afwijken van de standaardpraktijk, zoals een clausule waarbij de huurder een vast bedrag voor de OZB betaalt, ongeacht de werkelijke kosten.

Het is raadzaam om bij dergelijke situaties juridisch advies in te winnen om te zorgen dat de afspraken rechtsgeldig en duidelijk zijn.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Zowel de huurder als de verhuurder kan bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde als zij van mening zijn dat deze niet overeenkomt met de marktwaarde. Het maken van bezwaar kan leiden tot een verlaging van de belastingen die gebaseerd zijn op de WOZ-waarde. Het is belangrijk dat beide partijen goed communiceren over het maken van bezwaar, aangezien dit invloed kan hebben op de kostenverdeling.

Belastingvoordelen

De WOZ-waarde kan ook belastingvoordelen opleveren. Zo kan een lagere WOZ-waarde leiden tot een lagere afschrijvingsbasis voor de vennootschapsbelasting. Dit is vooral van belang voor de verhuurder, die als eigenaar van het pand de afschrijvingen kan doen. De huurder kan echter ook profiteren van een lagere WOZ-waarde als dit leidt tot lagere servicekosten of huurprijzen.

Advies voor huurders en verhuurders

Om onduidelijkheid en conflicten te voorkomen, is het voor zowel huurders als verhuurders van belang om:

  • De huurovereenkomst zorgvuldig op te stellen en te controleren op clausules met betrekking tot de WOZ-waarde en belastingen.
  • Goed te communiceren over wie verantwoordelijk is voor het betalen van de belastingen en wie bezwaar kan maken tegen de WOZ-waarde.
  • Advies in te winnen bij onduidelijkheden of specifieke situaties.

Door deze stappen te volgen, kunnen huurders en verhuurders een heldere afspraak maken over de betaling van de WOZ-waarde en de daaraan gerelateerde belastingen.

Samenvatting

De vraag wie de WOZ-waarde betaalt bij een bedrijfspand, de huurder of de verhuurder, hangt af van de afspraken in het huurcontract. De wet schrijft voor dat de eigenaar de OZB-eigenarenbelasting betaalt en de gebruiker de OZB-gebruikersbelasting, indien van toepassing. Het is essentieel dat huurcontracten duidelijke afspraken bevatten over de verdeling van deze kosten. Bij specifieke situaties of onduidelijkheden is juridisch advies aan te raden. Zowel huurders als verhuurders kunnen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde en dienen goed te communiceren om misverstanden te voorkomen.

Plaats een reactie