FAQ Huurrecht

Wie moet waterschapsbelasting betalen: huurder of verhuurder?

De vraag wie verantwoordelijk is voor het betalen van waterschapsbelasting, de huurder of de verhuurder, is een belangrijk onderwerp binnen het vastgoedbeheer. Waterschapsbelasting is een heffing die wordt opgelegd door de waterschappen in Nederland om de kosten te dekken die gemaakt worden voor waterbeheer. Deze belasting bestaat uit verschillende componenten, waarvan sommige door de huurder betaald moeten worden en andere door de verhuurder. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van waterschapsbelasting bespreken en verduidelijken wie voor welk deel verantwoordelijk is.

Wat is waterschapsbelasting?

Voordat we ingaan op de verdeling van de betalingsverplichtingen, is het belangrijk om te begrijpen wat waterschapsbelasting precies inhoudt. Waterschapsbelasting is een verzamelnaam voor verschillende heffingen:

 • Watersysteemheffing: Deze heffing is bedoeld voor het algemene onderhoud van waterkeringen, waterwegen en voor waterzuivering.
 • Zuiveringsheffing: Deze heffing wordt gebruikt om het afvalwater dat huishoudens en bedrijven lozen, te zuiveren.
 • Verontreinigingsheffing: Deze heffing is van toepassing op bedrijven die direct lozen op oppervlaktewater en is bedoeld om de kosten van waterverontreiniging te dekken.

Deze heffingen worden door de waterschappen gebruikt om de kosten te dekken die zij maken voor het beheer van het water in hun gebied. Dit omvat zowel de zorg voor voldoende en schoon water als de bescherming tegen wateroverlast.

Verdeling van verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid voor het betalen van waterschapsbelasting hangt af van de aard van de heffing en de afspraken die gemaakt zijn tussen huurder en verhuurder. Over het algemeen geldt de volgende verdeling:

Watersysteemheffing

De watersysteemheffing bestaat uit twee delen: een eigenaarsdeel en een gebruikersdeel. Het eigenaarsdeel is voor de eigenaar van het onroerend goed, in dit geval de verhuurder. Het gebruikersdeel is voor degene die het onroerend goed gebruikt, oftewel de huurder.

Zuiveringsheffing

De zuiveringsheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van het pand, dus de huurder. Deze heffing is gebaseerd op het aantal vervuilingseenheden (ve) dat wordt geschat op basis van het aantal personen dat op het adres staat ingeschreven.

Verontreinigingsheffing

De verontreinigingsheffing is alleen van toepassing op bedrijven en wordt betaald door de eigenaar van het bedrijf, ongeacht of deze huurder of verhuurder is.

Contractuele afspraken

Hoewel de wet een algemene verdeling van de waterschapsbelasting voorschrijft, kunnen huurder en verhuurder hier in de huurovereenkomst andere afspraken over maken. Het is daarom essentieel om de huurovereenkomst goed te controleren op de volgende punten:

 • Is er een clausule die aangeeft wie verantwoordelijk is voor het betalen van de waterschapsbelasting?
 • Zijn er specifieke afspraken gemaakt over het doorberekenen van de waterschapsbelasting aan de huurder?
 • Is er een bepaling over de wijze van verrekening van de waterschapsbelasting in de servicekosten?

Het is belangrijk dat deze afspraken duidelijk en ondubbelzinnig in de huurovereenkomst staan om latere discussies te voorkomen.

Servicekosten en waterschapsbelasting

In veel gevallen wordt de waterschapsbelasting doorberekend aan de huurder via de servicekosten. Dit is met name het geval bij appartementen en andere vormen van meergezinswoningen. De verhuurder betaalt de waterschapsbelasting en verrekent deze vervolgens met de huurder als onderdeel van de servicekosten. Hierbij is het van belang dat de verhuurder transparant is over de kosten en de huurder jaarlijks een overzicht geeft van de daadwerkelijke kosten ten opzichte van de betaalde voorschotten.

Wanneer de huurder verantwoordelijk is

De huurder is in de volgende situaties verantwoordelijk voor het betalen van de waterschapsbelasting:

 • Als dit expliciet in de huurovereenkomst is opgenomen.
 • Voor het gebruikersdeel van de watersysteemheffing.
 • Voor de zuiveringsheffing, op basis van het aantal ingeschreven personen op het adres.

Wanneer de verhuurder verantwoordelijk is

De verhuurder is verantwoordelijk voor het betalen van de waterschapsbelasting in de volgende gevallen:

 • Voor het eigenaarsdeel van de watersysteemheffing.
 • Indien er geen specifieke afspraken zijn gemaakt in de huurovereenkomst die de verantwoordelijkheid bij de huurder leggen.
 • Als de verhuurder ervoor kiest om de waterschapsbelasting via de servicekosten te verrekenen, maar dit moet dan wel duidelijk overeengekomen zijn.

Advies voor huurders en verhuurders

Zowel huurders als verhuurders doen er goed aan om vooraf duidelijke afspraken te maken over de betaling van waterschapsbelasting. Het is raadzaam om deze afspraken schriftelijk vast te leggen in de huurovereenkomst. Daarnaast is het belangrijk om als huurder te controleren of de doorberekende kosten in de servicekosten overeenkomen met de werkelijke kosten. Verhuurders moeten ervoor zorgen dat zij transparant zijn in de kostenverdeling en de huurder jaarlijks voorzien van een duidelijke afrekening.

Samenvatting

De vraag wie waterschapsbelasting moet betalen, de huurder of de verhuurder, hangt af van de aard van de heffing en de afspraken die gemaakt zijn in de huurovereenkomst. Over het algemeen is de huurder verantwoordelijk voor het gebruikersdeel van de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing, terwijl de verhuurder het eigenaarsdeel van de watersysteemheffing voor zijn rekening neemt. Contractuele afspraken kunnen echter afwijken van deze standaardverdeling. Het is daarom essentieel dat zowel huurders als verhuurders de huurovereenkomst zorgvuldig opstellen en controleren om misverstanden en geschillen te voorkomen.

Plaats een reactie