FAQ Personen en familierecht

Heb je altijd recht op alimentatie?

Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, komt vaak de vraag naar voren: Heb je altijd recht op alimentatie? Dit is een complexe kwestie die afhankelijk is van vele factoren. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van alimentatie onder de loep nemen, de voorwaarden bespreken, en de omstandigheden waarin iemand wel of geen aanspraak kan maken op alimentatie.

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van de ex-partner en/of kinderen na een scheiding. Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Partneralimentatie is bedoeld om een ex-partner die niet zelfstandig voldoende inkomen kan genereren te ondersteunen. Kinderalimentatie is bedoeld voor de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Recht op partneralimentatie

Of je recht hebt op partneralimentatie hangt af van verschillende factoren:

 • Behoefte: Er moet sprake zijn van een financiële behoefte bij de alimentatiegerechtigde. Dit betekent dat de ex-partner niet in staat is om in het eigen levensonderhoud te voorzien.
 • Draagkracht: De alimentatieplichtige moet voldoende draagkracht hebben om alimentatie te kunnen betalen. Dit is afhankelijk van het inkomen en de vaste lasten van de alimentatieplichtige.
 • Huwelijkse voorwaarden: Eventuele afspraken die in huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract zijn vastgelegd, kunnen invloed hebben op het recht op alimentatie.
 • Duur van het huwelijk: De duur van het huwelijk en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde spelen een rol bij de bepaling van de duur van de alimentatieverplichting.

Recht op kinderalimentatie

Kinderalimentatie heeft altijd voorrang op partneralimentatie. Beide ouders zijn verplicht bij te dragen aan de kosten voor hun kinderen, naar rato van hun draagkracht. Het recht op kinderalimentatie is niet afhankelijk van de behoefte van de ouder, maar van de behoefte van het kind.

Factoren die het recht op alimentatie beïnvloeden

Er zijn diverse factoren die bepalen of iemand recht heeft op alimentatie:

 • Wijziging van omstandigheden: Een significante wijziging in de financiële situatie van een van de ex-partners kan leiden tot een herziening van de alimentatie.
 • Samenwonen: Als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een nieuwe partner, kan dit een reden zijn om de partneralimentatie te stoppen.
 • Verloop van tijd: De aanspraak op partneralimentatie is meestal beperkt in tijd. De maximale termijn is afhankelijk van de duur van het huwelijk en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde.
 • Wederzijdse afspraken: Ex-partners kunnen onderling afspraken maken over de hoogte en duur van de alimentatie. Deze afspraken moeten wel redelijk zijn en door een rechter worden bekrachtigd.

Berekening van alimentatie

De berekening van alimentatie is een complex proces waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Er zijn richtlijnen en rekenmodellen ontwikkeld om de hoogte van de alimentatie te bepalen, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de rechter.

Procedure voor het aanvragen van alimentatie

Het aanvragen van alimentatie gebeurt via een juridische procedure. Hierbij zijn de volgende stappen van belang:

 1. Verzamelen van alle benodigde financiële gegevens.
 2. Inschakelen van een advocaat of mediator.
 3. Indienen van een verzoek bij de rechtbank.
 4. De rechter bepaalt de hoogte en duur van de alimentatie.

Wanneer heb je geen recht op alimentatie?

Er zijn situaties waarin je geen recht hebt op alimentatie:

 • Als er geen financiële behoefte is bij de alimentatiegerechtigde.
 • Als de alimentatieplichtige onvoldoende draagkracht heeft.
 • Als de alimentatiegerechtigde samenwoont als ware gehuwd.
 • Als de maximale termijn voor partneralimentatie is verstreken.
 • Als er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van de alimentatiegerechtigde.

Wijziging en beëindiging van alimentatie

Alimentatie is niet altijd een vaststaand gegeven. Wijzigingen in de persoonlijke of financiële situatie van een van de ex-partners kunnen leiden tot een herziening van de alimentatie. Ook kan de alimentatie worden beëindigd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Belang van juridisch advies

Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen bij vragen over alimentatie. Een advocaat of mediator kan helpen bij het bepalen van de rechten en plichten en kan bijstaan in de procedure bij de rechtbank.

In dit artikel hebben we de verschillende aspecten van alimentatie besproken. Hoewel het recht op alimentatie afhankelijk is van vele factoren, is het duidelijk dat je niet altijd recht hebt op alimentatie. Het is een complexe materie die een zorgvuldige benadering vereist.

Plaats een reactie