FAQ Personen en familierecht

Heeft mijn ex ook recht op kindgebonden budget?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, komen er veel financiële vraagstukken op tafel, waaronder de kwestie van het kindgebonden budget. Dit is een financiële tegemoetkoming van de overheid voor ouders met kinderen. Het recht op dit budget kan complex zijn wanneer ouders niet meer samenwonen. In dit artikel bespreken we de voorwaarden en regelingen omtrent het kindgebonden budget na een scheiding.

Wat is kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een bijdrage van de Nederlandse overheid die bedoeld is om ouders financieel te ondersteunen in de kosten voor hun kinderen. De hoogte van het budget is afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd. Het wordt uitbetaald door de Belastingdienst/Toeslagen.

Voorwaarden voor het kindgebonden budget

Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget, moeten ouders aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Men moet één of meer kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar.
  • De kinderen staan ingeschreven op het woonadres van de ouder.
  • De ouder ontvangt kinderbijslag of een vergelijkbare regeling.
  • Er is sprake van een bepaald inkomen en vermogen dat niet boven de vastgestelde grenzen uitkomt.

Recht op kindgebonden budget na scheiding

Na een scheiding blijft het recht op kindgebonden budget bestaan, maar de vraag is bij welke ouder dit recht ligt. Over het algemeen heeft de ouder bij wie het kind staat ingeschreven recht op het kindgebonden budget. Dit is vaak de ouder waar het kind het grootste deel van de tijd verblijft, meestal aangeduid als de verzorgende ouder.

Co-ouderschap en kindgebonden budget

Bij co-ouderschap, waarbij de zorg voor de kinderen min of meer gelijk verdeeld is, kan het recht op kindgebonden budget gecompliceerder liggen. In sommige gevallen kan het budget verdeeld worden tussen beide ouders. Dit vereist echter wel dat beide ouders afzonderlijk aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget voldoen.

Wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk dat wijzigingen in de gezinssituatie, zoals een scheiding, tijdig worden doorgegeven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Dit kan invloed hebben op de hoogte en de toekenning van het kindgebonden budget. Wanneer de wijzigingen niet of te laat worden doorgegeven, kan dit leiden tot terugvorderingen of boetes.

Samenwerking tussen ex-partners

Om ervoor te zorgen dat het kindgebonden budget op een eerlijke manier wordt verdeeld, is het belangrijk dat ex-partners hierover goede afspraken maken. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Het is raadzaam om hierbij juridisch advies in te winnen, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Veelgestelde vragen

Er zijn enkele veelgestelde vragen die opkomen wanneer het gaat om het kindgebonden budget na een scheiding:

Kan het kindgebonden budget worden gedeeld?

In principe wordt het kindgebonden budget toegekend aan de ouder bij wie het kind staat ingeschreven. Delen is niet standaard mogelijk, maar financiële afspraken hierover kunnen wel onderling gemaakt worden.

Wat als beide ouders evenveel zorg dragen?

Bij een gelijke verdeling van de zorg (co-ouderschap) kan het kindgebonden budget soms verdeeld worden, maar dit hangt af van de individuele situatie en de voorwaarden van de Belastingdienst/Toeslagen.

Wat gebeurt er als mijn ex-partner niet meewerkt?

Als uw ex-partner niet meewerkt aan het doorgeven van de juiste informatie of het maken van afspraken, kan dit gevolgen hebben voor de uitkering van het kindgebonden budget. Juridisch advies of bemiddeling kan dan noodzakelijk zijn.

Heeft co-ouderschap invloed op de hoogte van het kindgebonden budget?

Co-ouderschap kan invloed hebben op de hoogte van het kindgebonden budget, omdat het inkomen van beide ouders een rol speelt. Het is belangrijk om dit goed te laten berekenen.

Advies en ondersteuning

Het is aan te raden om bij vragen of onduidelijkheden over het kindgebonden budget na een scheiding professioneel advies in te winnen. Dit kan bij een financieel adviseur, een mediator of een jurist gespecialiseerd in familierecht. Zij kunnen helpen bij het maken van de juiste afspraken en het voorkomen van problemen met de Belastingdienst/Toeslagen.

Samenvatting

Het kindgebonden budget is een belangrijke financiële tegemoetkoming voor ouders met kinderen. Na een scheiding blijft het recht op dit budget bestaan, maar het kan complex zijn om te bepalen wie er recht op heeft. Het is cruciaal dat ex-partners goede afspraken maken en deze vastleggen in het ouderschapsplan. Bij co-ouderschap kunnen er speciale regelingen gelden. Wijzigingen in de gezinssituatie moeten altijd tijdig worden doorgegeven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Voor advies en ondersteuning kunnen gescheiden ouders terecht bij professionals.

Plaats een reactie