FAQ Personen en familierecht

Hoe kan ik kinderalimentatie berekenen?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, is een van de belangrijkste zaken die geregeld moeten worden de kinderalimentatie. Dit is de financiële bijdrage die de niet-verzorgende ouder betaalt aan de verzorgende ouder voor de kosten van de kinderen. Het berekenen van kinderalimentatie kan complex zijn en is afhankelijk van verschillende factoren. In dit artikel bespreken we de stappen en overwegingen die komen kijken bij het berekenen van kinderalimentatie.

Stap 1: Het vaststellen van de behoefte van het kind

De eerste stap in het berekenen van kinderalimentatie is het vaststellen van de behoefte van het kind. Dit is het bedrag dat nodig is om in de basisbehoeften en de kosten van opvoeding en verzorging van het kind te voorzien. De behoefte wordt bepaald aan de hand van:

 • De leeftijd van het kind
 • De kosten van levensonderhoud
 • Specifieke kosten zoals schoolgeld of medische kosten
 • Het welstandsniveau van het gezin voor de scheiding

Er zijn tabellen beschikbaar die als richtlijn dienen voor het vaststellen van de behoefte, gebaseerd op het netto gezinsinkomen voor de scheiding en het aantal kinderen.

Stap 2: Berekening van de draagkracht

Na het vaststellen van de behoefte van het kind, wordt de draagkracht van beide ouders berekend. De draagkracht is het bedrag dat iedere ouder kan bijdragen aan de kosten van de kinderen. Dit wordt bepaald door:

 • Het netto inkomen van de ouder
 • Vaste lasten en noodzakelijke uitgaven
 • Eventuele nieuwe gezinssituaties
 • De verdeling van de zorgtaken

De draagkracht wordt berekend aan de hand van draagkrachttabellen en -formules die rekening houden met bovenstaande factoren.

Stap 3: Verdeling van de kosten

Wanneer de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders bekend zijn, wordt bepaald hoe de kosten verdeeld worden. Dit hangt af van de verhouding in draagkracht tussen de ouders. De ouder met de hoogste draagkracht zal doorgaans een groter deel van de kosten voor zijn of haar rekening nemen. De verdeling kan beïnvloed worden door:

 • De hoeveelheid tijd die het kind bij elke ouder doorbrengt
 • Speciale uitgaven of behoeften van het kind
 • De financiële situatie van beide ouders

Stap 4: Aanpassingen en bijzondere omstandigheden

In sommige gevallen kan het nodig zijn om de berekening van de kinderalimentatie aan te passen. Bijzondere omstandigheden die invloed kunnen hebben op de alimentatie zijn:

 • Veranderingen in inkomen of werkloosheid
 • Hertrouwen of een nieuwe partner met eigen kinderen
 • Veranderingen in de zorgverdeling
 • Speciale behoeften of kosten van het kind

Deze omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de standaardberekening niet volstaat en dat er een individuele berekening gemaakt moet worden.

Stap 5: Juridische toetsing en vastlegging

De berekening van kinderalimentatie is niet alleen een rekenkundige kwestie, maar ook een juridische. Het is belangrijk dat de berekening voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. Na de berekening wordt de alimentatie vastgelegd in een ouderschapsplan of alimentatieovereenkomst. Deze overeenkomst kan vervolgens worden bekrachtigd door de rechter. Hierbij wordt gekeken naar:

 • De redelijkheid en billijkheid van de afspraken
 • De belangen van het kind
 • De huidige wetgeving en jurisprudentie

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van de alimentatieovereenkomst.

Stap 6: Indexering van kinderalimentatie

Kinderalimentatie is onderhevig aan jaarlijkse indexering. Dit betekent dat het bedrag elk jaar wordt aangepast aan de hand van de inflatie en de stijging van de kosten van levensonderhoud. De overheid stelt jaarlijks een indexeringspercentage vast. Het is belangrijk om dit percentage toe te passen om ervoor te zorgen dat de kinderalimentatie in lijn blijft met de economische ontwikkelingen.

Veelgestelde vragen over kinderalimentatie

Bij het berekenen van kinderalimentatie komen vaak vragen naar voren. Hieronder enkele veelgestelde vragen:

Wat als de niet-verzorgende ouder niet betaalt?
Als de niet-verzorgende ouder de kinderalimentatie niet betaalt, kan de verzorgende ouder het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen voor de inning van de alimentatie.

Kan de kinderalimentatie worden gewijzigd?
Ja, bij significante wijzigingen in de financiële of persoonlijke omstandigheden van een van de ouders of het kind, kan de kinderalimentatie worden herzien.

Wat als we het niet eens worden over de hoogte van de kinderalimentatie?
Als ouders het niet eens worden, kan een mediator of advocaat worden ingeschakeld. Als dat niet tot een oplossing leidt, kan de rechter een beslissing nemen over de hoogte van de kinderalimentatie.

Tot slot

Het berekenen van kinderalimentatie is een zorgvuldig proces dat rekening houdt met de behoeften van het kind en de financiële mogelijkheden van de ouders. Het is belangrijk om de berekening regelmatig te herzien en aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door de juiste stappen te volgen en eventueel juridisch advies in te winnen, kunnen ouders tot een eerlijke en passende regeling komen die het welzijn van het kind vooropstelt.

Plaats een reactie