FAQ Personen en familierecht

Hoe kom je uit een onverdeelde boedel?

Wanneer meerdere personen gezamenlijk eigenaar zijn van een boedel, zoals bij een erfenis of een gezamenlijk gekocht goed, spreken we van een onverdeelde boedel. Het kan voorkomen dat de situatie waarin de boedel onverdeeld blijft, niet langer wenselijk is voor een of meerdere betrokkenen. In dit artikel bespreken we de stappen die genomen kunnen worden om uit een onverdeelde boedel te komen.

Wat is een onverdeelde boedel?

Een onverdeelde boedel ontstaat wanneer eigendommen gemeenschappelijk bezit zijn van twee of meer personen. Dit kan het gevolg zijn van een erfenis, een schenking of een gezamenlijke aankoop. Zolang er geen verdeling plaatsvindt, blijft de boedel onverdeeld en zijn alle deelgenoten samen verantwoordelijk en bevoegd over de boedel.

De noodzaak van verdeling

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom deelgenoten uit een onverdeelde boedel willen stappen. Enkele voorbeelden zijn:

 • De wens om over individuele eigendommen te beschikken
 • Onenigheid tussen de deelgenoten
 • Financiële noodzaak, zoals de behoefte om geld vrij te maken
 • Verandering in persoonlijke omstandigheden, zoals een scheiding of emigratie

Stappenplan voor verdeling

Om uit een onverdeelde boedel te komen, is een zorgvuldig stappenplan noodzakelijk. Hieronder volgt een overzicht van de te nemen stappen:

Stap 1: Overleg met deelgenoten

De eerste stap is het overleggen met de andere deelgenoten. Het is belangrijk om de wens tot verdeling te bespreken en te kijken of er een gezamenlijke visie is over hoe de verdeling zou moeten plaatsvinden. Dit kan informeel of met behulp van een mediator.

Stap 2: Inventarisatie van de boedel

Voordat er verdeeld kan worden, moet duidelijk zijn wat er precies verdeeld moet worden. Een inventarisatie van de boedel is daarom essentieel. Dit omvat een lijst van alle bezittingen en schulden die tot de boedel behoren.

Stap 3: Waardebepaling

Na de inventarisatie volgt de waardebepaling van de bezittingen. Dit kan door middel van taxatie of, indien mogelijk, aan de hand van marktwaarden. Het is belangrijk dat alle deelgenoten het eens zijn over de waardering om conflicten te voorkomen.

Stap 4: Verdelingsvoorstel

Op basis van de inventarisatie en waardebepaling kan een verdelingsvoorstel worden opgesteld. Hierin wordt beschreven wie wat krijgt en hoe eventuele schulden worden verdeeld. Het is raadzaam om dit voorstel door een notaris of juridisch adviseur te laten opstellen.

Stap 5: Uitvoering van de verdeling

Als alle deelgenoten akkoord gaan met het verdelingsvoorstel, kan de verdeling worden uitgevoerd. Dit kan betekenen dat bepaalde goederen worden overgedragen, verkocht of dat er compensatie plaatsvindt tussen de deelgenoten.

Stap 6: Vastlegging van de verdeling

De gemaakte afspraken en de uitgevoerde verdeling dienen vastgelegd te worden in een notariële akte of een onderhandse akte. Dit zorgt voor juridische zekerheid en voorkomt toekomstige geschillen.

Complicaties bij de verdeling

De verdeling van een onverdeelde boedel kan gepaard gaan met complicaties. Enkele veelvoorkomende problemen zijn:

 • Onenigheid over de waarde van bezittingen
 • Emotionele waarde die niet in geld is uit te drukken
 • Onwil van een of meerdere deelgenoten om mee te werken aan de verdeling
 • Complexiteit van de boedel, zoals bij bedrijfsovernames of internationale bezittingen

Juridische bijstand

Gezien de complexiteit en de mogelijke emotionele lading van het verdelen van een onverdeelde boedel, kan juridische bijstand wenselijk zijn. Een notaris, advocaat of mediator kan helpen bij het opstellen van een rechtvaardig verdelingsvoorstel en het begeleiden van het verdelingsproces.

Alternatieven voor verdeling

Indien een verdeling niet mogelijk of wenselijk is, kunnen de deelgenoten ook kiezen voor alternatieven, zoals:

 • Het uitkopen van de andere deelgenoten
 • Het verkopen van de gehele boedel en het verdelen van de opbrengst
 • Het opstellen van een gebruiksregeling, waarbij de boedel onverdeeld blijft maar er afspraken worden gemaakt over het gebruik

Belastingaspecten

Bij de verdeling van een onverdeelde boedel kunnen ook fiscale aspecten een rol spelen. Denk hierbij aan overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting of erfbelasting. Het is raadzaam om hierover advies in te winnen bij een belastingadviseur.

Slotoverwegingen

Het uit een onverdeelde boedel stappen is een proces dat zorgvuldigheid en overleg vereist. Door de juiste stappen te volgen en eventueel professionele hulp in te schakelen, kan een verdeling op een rechtvaardige en efficiënte manier plaatsvinden. Het is belangrijk om alle opties te overwegen en te streven naar een oplossing die voor alle deelgenoten acceptabel is.

Plaats een reactie