FAQ Personen en familierecht

Hoe lang heb je recht op alimentatie?

Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, kan er een financiële verplichting ontstaan voor de ene partner om de andere financiële ondersteuning te bieden. Dit staat bekend als alimentatie. De vraag “Hoe lang heb je recht op alimentatie?” is een belangrijk aspect dat vaak aan de orde komt tijdens de scheidingsprocedure. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van alimentatierecht in Nederland verkennen, inclusief de duur van de alimentatieverplichting en de factoren die hierop van invloed kunnen zijn.

Soorten alimentatie

Alimentatie kan onderverdeeld worden in twee hoofdcategorieën:

 • Partneralimentatie: Dit is de financiële ondersteuning die betaald wordt aan een ex-partner na een scheiding.
 • Kinderalimentatie: Dit betreft de financiële bijdrage voor de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

De duur van de alimentatieverplichting kan verschillen tussen deze twee vormen van alimentatie.

Button Image

Partneralimentatie

De duur van partneralimentatie is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de duur van het huwelijk en of er kinderen zijn. De wetgeving rondom partneralimentatie is aan verandering onderhevig, en het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente regelgeving.

Wettelijke duur van partneralimentatie

Volgens de huidige wetgeving, die van kracht is sinds 1 januari 2020, is de maximale duur van partneralimentatie in principe de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel:

 • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, kan de alimentatieduur oplopen tot de AOW-leeftijd.
 • Bij huwelijken met kinderen onder de 12 jaar loopt de alimentatieverplichting totdat het jongste kind 12 jaar wordt.
 • In sommige gevallen kan er een langere of kortere duur worden afgesproken, bijvoorbeeld als er sprake is van een huwelijk van zeer korte duur of als de alimentatiegerechtigde bijna de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Deze regels gelden voor scheidingen die zijn aangevraagd na 1 januari 2020. Voor scheidingen die daarvoor zijn ingediend, gelden de oude regels, waarbij de alimentatieduur maximaal 12 jaar kon zijn.

Beëindiging of wijziging van partneralimentatie

Er zijn verschillende omstandigheden waaronder de alimentatieverplichting kan eindigen of gewijzigd kan worden:

 • Als de alimentatiegerechtigde hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen ‘als waren zij gehuwd’.
 • Als de financiële situatie van een van de ex-partners significant verandert.
 • Als de alimentatiegerechtigde voldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien.
 • Door een wijziging in de wetgeving.

Wijziging van de alimentatie kan zowel in onderling overleg als via een gerechtelijke procedure plaatsvinden.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is bedoeld voor de kosten die gemaakt worden voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. De duur van kinderalimentatie is anders geregeld dan die van partneralimentatie.

Wettelijke duur van kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt in principe betaald totdat het kind 21 jaar wordt. Tot het 18e levensjaar is de ouder verplicht om te voorzien in het levensonderhoud van het kind. Vanaf 18 tot 21 jaar wordt deze bijdrage voortgezet als een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie.

Beëindiging of wijziging van kinderalimentatie

Net als bij partneralimentatie kan kinderalimentatie beëindigd of gewijzigd worden onder bepaalde omstandigheden:

 • Als het kind financieel zelfstandig wordt voor het 21e levensjaar.
 • Als de financiële situatie van een van de ouders verandert.
 • Als het kind trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Wijzigingen in de kinderalimentatie kunnen, net als bij partneralimentatie, in onderling overleg of via de rechter worden doorgevoerd.

Button Image

Indexering van alimentatie

Alimentatiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd, tenzij anders afgesproken. Dit betekent dat de alimentatiebedragen worden aangepast aan de stijging van de lonen en prijzen in Nederland, om zo de koopkracht van de alimentatiegerechtigde te waarborgen. De indexering wordt door de overheid vastgesteld en bekendgemaakt.

Samenvatting en aandachtspunten

De vraag hoe lang men recht heeft op alimentatie is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren en persoonlijke omstandigheden. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de huidige wetgeving en de mogelijkheden voor wijziging of beëindiging van de alimentatie. Bij twijfel of voor persoonlijk advies is het raadzaam om een juridisch expert of mediator te raadplegen.

Enkele belangrijke punten om te onthouden zijn:

 • De duur van partneralimentatie is maximaal de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar, met enkele uitzonderingen.
 • Kinderalimentatie loopt tot het kind 21 jaar wordt, tenzij het kind eerder financieel zelfstandig is.
 • Alimentatie kan worden gewijzigd of beëindigd onder bepaalde omstandigheden.
 • Alimentatiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd om de koopkracht te behouden.

Alimentatie is een complex onderwerp dat een belangrijk onderdeel vormt van de financiële afwikkeling na een scheiding. Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn en professionele hulp in te schakelen waar nodig, om te zorgen voor een eerlijke en passende regeling voor alle betrokken partijen.

Plaats een reactie