FAQ Personen en familierecht

Hoe raak je ouderlijk gezag kwijt?

Het ouderlijk gezag is een juridische term die de rechten en plichten van ouders ten aanzien van hun minderjarige kinderen beschrijft. Het omvat de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, alsmede het beheer over de bezittingen van het kind. In Nederland is het ouderlijk gezag een serieuze aangelegenheid die niet zomaar verloren gaat. Er zijn echter omstandigheden waarin een ouder het ouderlijk gezag kan verliezen. In dit artikel bespreken we de verschillende manieren waarop dit kan gebeuren.

Wettelijke Grondslagen

De Nederlandse wet stelt duidelijke regels op over het ouderlijk gezag en de voorwaarden waaronder dit kan worden beëindigd. Het Burgerlijk Wetboek (BW), met name Boek 1, behandelt de familierechtelijke betrekkingen, waaronder het ouderlijk gezag. De gronden voor het verlies van ouderlijk gezag zijn onder meer:

 • Ontzetting uit het ouderlijk gezag
 • Beëindiging van het ouderlijk gezag
 • Overlijden van de ouder(s)
 • Handelingsonbekwaamheid van de ouder(s)
Button Image

Ontzetting uit het Ouderlijk Gezag

Ontzetting uit het ouderlijk gezag is een maatregel die door de rechter kan worden opgelegd. Dit gebeurt alleen in ernstige gevallen waarbij de veiligheid of ontwikkeling van het kind in gevaar is. De gronden voor ontzetting kunnen zijn:

 • Misbruik van gezag, zoals mishandeling of verwaarlozing van het kind
 • Ernstige verwaarlozing van de verzorging of opvoeding
 • Gedrag dat een bedreiging vormt voor de geestelijke of lichamelijke belangen van het kind
 • Onmacht om aan de plichten van het ouderlijk gezag te voldoen

De procedure voor ontzetting begint vaak met een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming, die een onderzoek instelt en de rechter adviseert. De rechter zal vervolgens een beslissing nemen op basis van de bevindingen en het belang van het kind.

Beëindiging van het Ouderlijk Gezag

Naast ontzetting kan het ouderlijk gezag ook beëindigd worden. Dit is een minder vergaande maatregel dan ontzetting en kan plaatsvinden wanneer:

 • De ouder(s) langdurig niet in staat zijn om het gezag uit te oefenen, bijvoorbeeld door een psychische stoornis of detentie
 • Er sprake is van een onaanvaardbaar risico dat het kind in zijn ontwikkeling wordt geschaad en de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid binnen een aanvaardbare termijn te nemen
 • De ouder het gezag misbruikt door het kind tegen de andere ouder op te zetten

De procedure voor beëindiging van het ouderlijk gezag lijkt op die van ontzetting, maar is gericht op situaties waarin er nog wel een mogelijkheid is dat de ouder in de toekomst het gezag weer op zich kan nemen.

Button Image

Overlijden en Handelingsonbekwaamheid

Wanneer een ouder overlijdt, eindigt het ouderlijk gezag van die ouder automatisch. Indien beide ouders overlijden, zal het gezag overgaan op een voogd die vooraf door de ouders kan zijn aangewezen of door de rechter wordt benoemd.

Handelingsonbekwaamheid, zoals bij een onder curatele stelling, kan ook leiden tot het verlies van het ouderlijk gezag. In dergelijke gevallen kan de rechter besluiten het gezag aan een ander toe te wijzen.

Gezamenlijk Gezag en Echtscheiding

In het geval van echtscheiding behouden beide ouders in principe het gezamenlijk gezag over hun kinderen. Echter, als het in het belang van het kind noodzakelijk wordt geacht, kan een van de ouders worden uitgesloten van het gezag. Dit kan gebeuren op verzoek van een van de ouders of op initiatief van de rechter.

Button Image

Rechten van het Kind

Bij alle beslissingen rondom het ouderlijk gezag staat het belang van het kind centraal. Kinderen hebben het recht op een veilige en stabiele opvoedingsomgeving. De Nederlandse wetgeving en internationale verdragen, zoals het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, waarborgen deze rechten.

Conclusie

Het verliezen van het ouderlijk gezag is een ingrijpende gebeurtenis die diepgaande gevolgen kan hebben voor zowel de ouder als het kind. Het is een maatregel die niet lichtvaardig wordt genomen en altijd in het belang van het kind moet zijn. Ouders die geconfronteerd worden met de mogelijkheid van het verlies van het ouderlijk gezag doen er goed aan juridische bijstand te zoeken om hun rechten en plichten goed te begrijpen.

Plaats een reactie