FAQ Personen en familierecht

Is ouderverstoting strafbaar?

In de complexe dynamiek van familierelaties komt helaas soms een fenomeen voor dat zowel emotioneel als juridisch ingrijpend is: ouderverstoting. Dit artikel gaat in op de vraag of ouderverstoting strafbaar is en welke juridische en maatschappelijke aspecten hierbij een rol spelen. We zullen de definitie van ouderverstoting bespreken, de juridische context in Nederland verkennen, de gevolgen voor alle betrokkenen analyseren en kijken naar mogelijke maatregelen en interventies.

Wat is ouderverstoting?

Ouderverstoting, ook bekend als Parental Alienation Syndrome (PAS), treedt op wanneer een kind, vaak als gevolg van een scheiding of conflict tussen ouders, wordt gemanipuleerd of gedwongen om een van de ouders te verstoten. Dit kan leiden tot een verstoorde relatie tussen het kind en de verstoten ouder, en in sommige gevallen tot het volledig verbreken van het contact.

 • Manipulatie van het kind door een van de ouders
 • Ongegronde afwijzing van de andere ouder
 • Langdurige impact op de relatie tussen kind en ouder

Juridische context in Nederland

In Nederland is ouderverstoting niet expliciet als strafbaar feit opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Echter, de gevolgen van ouderverstoting kunnen wel degelijk onder bestaande strafbare feiten vallen, zoals onttrekking aan het ouderlijk gezag of geestelijke mishandeling. De juridische aanpak van ouderverstoting is complex en vereist een zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokkenen, met name het welzijn van het kind.

De gevolgen van ouderverstoting

Ouderverstoting heeft verstrekkende gevolgen voor alle betrokken partijen. Voor het kind kan het leiden tot psychologische problemen, zoals angststoornissen, depressie en identiteitsproblemen. De verstoten ouder kan te maken krijgen met diep verdriet, machteloosheid en soms zelfs juridische strijd om het contact met het kind te herstellen. De veroorzakende ouder kan op lange termijn ook negatieve gevolgen ondervinden, zoals een verstoorde relatie met het kind wanneer het volwassen wordt en de situatie heroverweegt.

 • Psychologische schade bij het kind
 • Emotionele impact op de verstoten ouder
 • Mogelijke toekomstige relatieproblemen voor de veroorzakende ouder

Maatregelen en interventies

Om ouderverstoting aan te pakken, zijn er verschillende maatregelen en interventies mogelijk. Deze kunnen variëren van juridische stappen tot therapeutische ondersteuning. Juridische maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het afdwingen van omgangsregelingen of het wijzigen van het ouderlijk gezag. Therapeutische interventies richten zich op het herstellen van de relatie tussen het kind en de verstoten ouder en het aanpakken van de onderliggende problematiek.

 • Juridische stappen om omgang af te dwingen
 • Therapeutische ondersteuning voor alle betrokkenen
 • Preventieve maatregelen om ouderverstoting te voorkomen

De rol van de rechterlijke macht

De rechterlijke macht speelt een cruciale rol in het aanpakken van ouderverstoting. Rechters kunnen bijvoorbeeld besluiten om een onafhankelijke bijzondere curator aan te stellen die de belangen van het kind behartigt. Daarnaast kan de rechter besluiten tot het opleggen van een omgangsregeling of, in extreme gevallen, tot wijziging van het hoofdverblijf van het kind.

 • Aanstelling van een bijzondere curator
 • Opleggen van omgangsregelingen
 • Wijziging van het hoofdverblijf van het kind

Preventie en bewustwording

Preventie van ouderverstoting begint met bewustwording. Het is belangrijk dat professionals, zoals advocaten, rechters, en hulpverleners, maar ook de maatschappij als geheel, de signalen van ouderverstoting herkennen en hierop adequaat reageren. Voorlichting en educatie kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

 • Voorlichting aan professionals en de maatschappij
 • Educatieve programma’s voor gescheiden ouders
 • Vroegtijdige signalering en interventie

Internationale perspectieven

Ouderverstoting is niet uniek voor Nederland; het is een internationaal erkend probleem. In sommige landen, zoals Brazilië en Mexico, is ouderverstoting expliciet strafbaar gesteld. Internationale verdragen, zoals het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, benadrukken het belang van het onderhouden van contact met beide ouders, wat de basis kan vormen voor het aanpakken van ouderverstoting.

 • Internationale erkenning van ouderverstoting
 • Wetgeving in andere landen
 • Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Slotbeschouwing

Ouderverstoting is een complex en pijnlijk fenomeen dat diepe sporen kan achterlaten bij alle betrokkenen. Hoewel het in Nederland niet expliciet als strafbaar feit is benoemd, kunnen de gevolgen ervan wel degelijk leiden tot juridische consequenties. Het is van cruciaal belang dat er aandacht is voor preventie, vroegtijdige signalering en effectieve interventies om de schadelijke effecten van ouderverstoting te beperken en waar mogelijk te herstellen.

Plaats een reactie