FAQ Personen en familierecht

Is partneralimentatie verplicht?

In Nederland is de vraag of partneralimentatie verplicht is een onderwerp dat regelmatig ter sprake komt bij echtscheidingen. Partneralimentatie is een financiële verplichting die voortvloeit uit het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het is bedoeld om de minder draagkrachtige ex-partner te ondersteunen na de beëindiging van de relatie. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de voorwaarden, regels en verplichtingen die samenhangen met partneralimentatie in Nederland.

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner na een scheiding. Deze alimentatie is bedoeld om een financiële ongelijkheid die door de scheiding ontstaat, te compenseren. Het idee is dat als een van de partners tijdens het huwelijk minder heeft gewerkt of helemaal niet heeft gewerkt om voor het gezin te zorgen, deze persoon na de scheiding niet direct in staat is om in eigen levensonderhoud te voorzien.

Wettelijke basis van partneralimentatie

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Volgens de wet hebben ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar toe. Dit betekent dat als een van de ex-partners niet genoeg inkomen heeft om van te leven, de ander mogelijk moet bijdragen aan het levensonderhoud.

Voorwaarden voor partneralimentatie

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat partneralimentatie wordt toegekend:

 • Behoefte: De ex-partner die om alimentatie vraagt, moet aantonen dat er een financiële behoefte is.
 • Draagkracht: De ex-partner die moet betalen, moet voldoende draagkracht hebben om de alimentatie te kunnen voldoen.
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap: Er moet sprake zijn geweest van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.
 • Geen uitsluiting: Er mag geen sprake zijn van een huwelijkse voorwaarde of partnerschapsvoorwaarde die de alimentatieplicht uitsluit.

Berekening van partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals:

 • De leeftijd en gezondheid van beide ex-partners.
 • De duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • De levensstandaard tijdens het huwelijk of partnerschap.
 • Het inkomen en vermogen van beide ex-partners.
 • De arbeidsmogelijkheden van de ontvanger van de alimentatie.

De berekening van partneralimentatie is complex en wordt vaak met behulp van een specialist, zoals een advocaat of mediator, uitgevoerd.

Duur van de partneralimentatie

De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van de duur van het huwelijk en of er kinderen zijn. Sinds 1 januari 2020 is de wetgeving omtrent de duur van partneralimentatie gewijzigd. De hoofdregel is dat de alimentatieplicht duurt voor de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Er zijn echter uitzonderingen:

 • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt, kan de alimentatieduur oplopen tot de AOW-leeftijd.
 • Bij huwelijken met kinderen onder de 12 jaar duurt de alimentatieplicht totdat het jongste kind 12 jaar wordt.
 • In sommige gevallen kan er een afwijkende termijn worden afgesproken of door de rechter worden bepaald.

Wijziging en beëindiging van partneralimentatie

De hoogte en duur van de partneralimentatie kunnen wijzigen als de omstandigheden veranderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een wijziging in inkomen, het aangaan van een nieuwe relatie door de ontvanger of het bereiken van de pensioenleeftijd door de betaler. Een wijziging moet altijd via de rechter lopen, tenzij beide ex-partners samen een nieuwe afspraak maken en deze laten vastleggen.

Partneralimentatie eindigt automatisch wanneer:

 • De termijn die is afgesproken of door de rechter is bepaald, is verstreken.
 • De ontvanger van de alimentatie hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen ‘als waren zij gehuwd’.
 • Een van de ex-partners overlijdt.

Fiscale aspecten van partneralimentatie

Partneralimentatie heeft ook fiscale gevolgen. Voor de betaler van de alimentatie is het bedrag dat aan partneralimentatie wordt betaald aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Voor de ontvanger is de ontvangen alimentatie juist belastbaar inkomen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie.

Conclusie

Samenvattend kan gesteld worden dat partneralimentatie in Nederland een wettelijke verplichting is die voortvloeit uit het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De verplichting tot het betalen van alimentatie is afhankelijk van de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler. De berekening, duur en beëindiging van partneralimentatie zijn onderhevig aan specifieke regels en voorwaarden. Het is raadzaam om bij een scheiding professioneel advies in te winnen om de rechten en plichten omtrent partneralimentatie goed te begrijpen en na te leven.

Plaats een reactie