FAQ Personen en familierecht

Kan de achterblijvende partner in het huis blijven wonen als één van beiden overlijdt?

Wanneer een dierbare overlijdt, is het een emotioneel en uitdagend moment. Naast het verwerken van het verlies, komen er ook praktische vragen naar boven, zoals de vraag of de achterblijvende partner in het huis kan blijven wonen. Dit hangt af van verschillende factoren, waaronder de eigendomsverhoudingen, testamentaire bepalingen, en wettelijke regels. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten bespreken die bepalen of de achterblijvende partner in de woning kan blijven.

Eigendomsverhoudingen en wettelijke regels

De mogelijkheid voor de achterblijvende partner om in de woning te blijven wonen, hangt in eerste instantie af van de eigendomsverhoudingen. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk:

 • Beide partners zijn eigenaar van de woning
 • Alleen de overleden partner was eigenaar van de woning
 • De woning was gehuurd

Bij elk van deze scenario’s gelden specifieke regels en mogelijkheden voor de achterblijvende partner.

Beide partners zijn eigenaar

Wanneer beide partners gezamenlijk eigenaar zijn van de woning, is de situatie vaak het eenvoudigst. In veel gevallen is er sprake van een zogenaamde ‘verblijvingsbeding’ of is de woning in gemeenschap van goederen eigendom. Dit betekent dat het aandeel van de overleden partner automatisch overgaat op de overlevende partner. Hierdoor kan de achterblijvende partner in de woning blijven wonen zonder dat er direct actie ondernomen hoeft te worden.

Alleen de overleden partner was eigenaar

Indien alleen de overleden partner eigenaar was van de woning, wordt de situatie complexer. De achterblijvende partner heeft niet automatisch het recht om in de woning te blijven. In dit geval is het van groot belang wat er in het testament van de overleden partner staat. Als de achterblijvende partner als erfgenaam is aangewezen, kan deze vaak in de woning blijven wonen. Echter, als er meerdere erfgenamen zijn, moeten zij het eens worden over het gebruik van de woning.

De woning was gehuurd

Bij een huurwoning is de situatie weer anders. In principe heeft de achterblijvende partner het recht om in de huurwoning te blijven als deze medehuurder was of een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voerde met de overledene. Het is belangrijk om dit tijdig aan de verhuurder te melden en de nodige documentatie te overleggen.

Testamentaire bepalingen

Het testament van de overleden partner kan specifieke bepalingen bevatten over het gebruik van de woning. Zo kan er een vruchtgebruik zijn ingesteld, waardoor de achterblijvende partner het recht heeft om in de woning te blijven wonen, terwijl de eigendom naar andere erfgenamen gaat. Het is cruciaal om na het overlijden van een partner het testament te raadplegen om de rechten en plichten omtrent de woning te begrijpen.

Wettelijke regels bij overlijden zonder testament

Als er geen testament is, bepaalt het wettelijk erfrecht wie de erfgenamen zijn. De partner heeft in veel gevallen recht op een deel van de nalatenschap, inclusief het gebruik van de woning. Echter, als er ook kinderen zijn, kunnen zij mede-eigenaar worden van de woning. Dit kan tot complexe situaties leiden waarbij de belangen van de achterblijvende partner en de kinderen tegenover elkaar kunnen staan.

Financiële aspecten

Naast juridische overwegingen spelen financiële aspecten een belangrijke rol. Kan de achterblijvende partner de kosten van de woning dragen? Denk hierbij aan:

 • Hypotheeklasten
 • Onderhoudskosten
 • Belastingen
 • Verzekeringen

Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de financiële haalbaarheid om in de woning te blijven wonen.

Overleg met mede-erfgenamen

Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, is overleg essentieel. Alle erfgenamen hebben rechten met betrekking tot de nalatenschap, en het is belangrijk om tot een overeenkomst te komen die voor iedereen acceptabel is. Dit kan betekenen dat er afspraken gemaakt moeten worden over het gebruik of de verkoop van de woning.

Advies en ondersteuning

Het is aan te raden om professioneel advies in te winnen bij een notaris of juridisch adviseur. Zij kunnen helpen bij het interpreteren van testamenten, het begrijpen van wettelijke rechten en plichten, en het adviseren over de beste stappen voor de achterblijvende partner. Ook kunnen zij assisteren bij het maken van afspraken met mede-erfgenamen.

Samenvatting van belangrijke punten

Samenvattend zijn de volgende punten van belang voor de achterblijvende partner die in de woning wil blijven wonen:

 • Controleer de eigendomsverhoudingen en het testament
 • Begrijp de wettelijke erfrechtregels bij afwezigheid van een testament
 • Beoordeel de financiële haalbaarheid
 • Overleg met mede-erfgenamen
 • Zoek professioneel advies

Door deze stappen te volgen, kan de achterblijvende partner een weloverwogen beslissing nemen over het al dan niet in de woning blijven wonen na het overlijden van een partner.

Plaats een reactie