FAQ Personen en familierecht

Kan ex vakantie tegenhouden?

Wanneer gescheiden ouders met hun kinderen op vakantie willen gaan, kan de vraag opkomen: “Kan mijn ex de vakantie tegenhouden?” Dit is een complexe kwestie die afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder juridische overeenkomsten, de belangen van het kind en internationale regelgeving. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van deze vraag onderzoeken en uiteenzetten wat de rechten en verplichtingen zijn van beide ouders in dergelijke situaties.

Wettelijke Uitgangspunten

De basis van de besluitvorming rondom vakanties met kinderen na een scheiding is het wettelijk gezag. In Nederland hebben ouders meestal gezamenlijk gezag over hun kinderen, ook na een scheiding. Dit betekent dat belangrijke beslissingen, zoals het reizen naar het buitenland, in overleg genomen moeten worden. Als een ouder het kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar het buitenland, kan dit worden beschouwd als internationale kinderontvoering.

Toestemming van Beide Ouders

Om met kinderen naar het buitenland te reizen, is in de meeste gevallen toestemming nodig van beide ouders met gezag. Dit wordt vaak geregeld via een toestemmingsformulier. Hier zijn enkele punten die van belang zijn bij het verkrijgen van toestemming:

 • Communicatie: Open communicatie tussen de ouders is essentieel. Het is verstandig om ruim van tevoren de vakantieplannen te bespreken.
 • Reisdocumenten: Zorg ervoor dat alle benodigde reisdocumenten, zoals paspoorten en eventuele visa, in orde zijn en dat de andere ouder hier toegang toe heeft.
 • Toestemmingsformulier: Een toestemmingsformulier kan nodig zijn om aan te tonen dat de andere ouder akkoord gaat met de reisplannen.

Wat als er Geen Toestemming is?

Als een ouder geen toestemming geeft voor de vakantie, kan de andere ouder een procedure starten bij de rechtbank. De rechter zal een beslissing nemen op basis van wat in het beste belang van het kind wordt geacht. Hierbij kunnen de volgende overwegingen een rol spelen:

 • Belang van het kind: De rechter zal beoordelen of de vakantie in het belang is van het kind.
 • Intenties van de ouders: De rechter zal kijken naar de intenties van de ouders. Is er bijvoorbeeld sprake van onredelijke weigering van toestemming?
 • Communicatie en afspraken: De rechter beoordeelt ook hoe de communicatie tussen de ouders verloopt en of er duidelijke afspraken zijn gemaakt.

De rechter kan besluiten om alsnog toestemming te verlenen voor de vakantie, of juist de bezwaren van de andere ouder gegrond verklaren en de vakantie niet toestaan.

Internationale Aspecten

Bij vakanties naar het buitenland komen ook internationale aspecten kijken. Hierbij moet rekening gehouden worden met de volgende punten:

 • Het Haags Kinderontvoeringsverdrag: Dit verdrag heeft als doel om internationale kinderontvoering tegen te gaan en zorgt voor snelle terugkeer van ontvoerde kinderen naar hun gewone verblijfplaats.
 • Reisadviezen: Het is belangrijk om de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in acht te nemen, vooral als het gaat om landen met een verhoogd risico.
 • Dubbele nationaliteit: Bij kinderen met een dubbele nationaliteit kunnen er extra complicaties optreden, zoals verschillende regels rondom reisdocumenten en toestemming.

Praktische Tips

Om conflicten te voorkomen en de kans op een succesvolle vakantie te vergroten, zijn hier enkele praktische tips:

 • Vroegtijdige planning: Begin op tijd met het plannen van de vakantie en het overleg met de andere ouder.
 • Duidelijke afspraken: Maak duidelijke afspraken over de duur, bestemming en contactmomenten tijdens de vakantie.
 • Mediation: Als de communicatie moeizaam verloopt, kan mediation helpen om tot een oplossing te komen.
 • Rechtsbijstand: Schakel indien nodig juridische hulp in om uw rechten en plichten duidelijk te krijgen.

Belangen van het Kind Centraal

Het is belangrijk om te onthouden dat bij alle beslissingen rondom vakanties en reizen met kinderen na een scheiding, de belangen van het kind centraal staan. Dit betekent dat de emotionele en fysieke veiligheid van het kind vooropstaat. Het is aan de ouders en eventueel de rechter om te beoordelen wat in een specifieke situatie het beste is voor het kind.

Samenvatting van de Rechten en Plichten

Samenvattend hebben beide ouders met gezag de volgende rechten en plichten:

 • Recht op informatie: Beide ouders hebben recht op informatie over de vakantieplannen.
 • Plicht tot overleg: Ouders moeten overleggen en samen beslissingen nemen over reizen naar het buitenland.
 • Recht op toestemming: Een ouder mag niet zonder de toestemming van de andere ouder met het kind naar het buitenland reizen.
 • Plicht tot naleving van afspraken: Gemaakte afspraken moeten worden nageleefd, tenzij er een gewijzigde situatie is die heroverweging vereist.

In situaties waarin ouders het niet eens kunnen worden, is het soms onvermijdelijk dat de rechter een beslissing moet nemen. Het is echter altijd aan te raden om eerst samen tot een oplossing te komen die in het belang is van het kind.

Slotoverwegingen

De vraag of een ex de vakantie kan tegenhouden, is niet eenvoudig te beantwoorden en hangt af van de specifieke omstandigheden. Het is essentieel dat ouders zich bewust zijn van hun rechten en plichten en dat zij het belang van het kind vooropstellen. Door goede communicatie, duidelijke afspraken en eventueel juridische ondersteuning, kunnen veel problemen worden voorkomen. Het is belangrijk om conflicten te vermijden en te streven naar een oplossing die het welzijn van het kind dient en beide ouders in staat stelt om een positieve rol te blijven spelen in het leven van hun kinderen.

Plaats een reactie