FAQ Personen en familierecht

Kan ex vakantie tegenhouden?

Wanneer gescheiden ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, kan de vraag rijzen: kan een ex-partner een geplande vakantie met de kinderen tegenhouden? Dit onderwerp raakt aan verschillende aspecten van het familierecht en vereist een zorgvuldige afweging van rechten en verantwoordelijkheden. In dit artikel verkennen we de juridische kaders, de belangen van alle betrokken partijen en de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden wanneer men geconfronteerd wordt met een dergelijke situatie.

Wettelijk Kader en Ouderlijk Gezag

De basis van de besluitvorming rondom vakanties met kinderen na een scheiding ligt in het ouderlijk gezag. In Nederland is het zo dat na een scheiding beide ouders in principe het gezamenlijk ouderlijk gezag behouden. Dit betekent dat zij samen beslissingen moeten nemen over belangrijke zaken die de kinderen aangaan, waaronder ook vakanties en reizen naar het buitenland.

 • Wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding: Deze wet benadrukt het belang van voortgezet ouderschap na scheiding en de verantwoordelijkheid van beide ouders om afspraken te maken over de opvoeding en verzorging van de kinderen.
 • Burgerlijk Wetboek: Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat voor reizen naar het buitenland met minderjarige kinderen toestemming van beide ouders met gezag vereist is.

Wanneer een van de ouders niet instemt met de vakantieplannen, kan dit leiden tot een conflict waarbij de rechter mogelijk een beslissing moet nemen.

Button Image

Belangenafweging

Bij een geschil over een vakantie met de kinderen zal een belangenafweging plaatsvinden. Hierbij worden de belangen van de kinderen, de reizende ouder en de thuisblijvende ouder tegen elkaar afgewogen. De rechter zal kijken naar:

 • De continuïteit van de zorg en opvoeding
 • De band van het kind met beide ouders
 • De noodzaak en het belang van de vakantie
 • Eventuele bezwaren van de niet-reizende ouder
 • De leeftijd en wensen van het kind, afhankelijk van de leeftijd en rijpheid

De rechter zal altijd het belang van het kind vooropstellen bij het nemen van een beslissing.

Communicatie en Overleg

Goede communicatie tussen ex-partners is essentieel om conflicten over vakanties te voorkomen. Het is aan te raden om vakantieplannen tijdig te bespreken en samen tot een overeenkomst te komen. Hierbij kunnen de volgende stappen nuttig zijn:

 • Begin het gesprek ruim voor de geplande vakantieperiode.
 • Wees duidelijk over de bestemming, de duur van de vakantie en de verblijfsomstandigheden.
 • Luister naar eventuele bezwaren en probeer samen tot een oplossing te komen.
 • Leg gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Wanneer overleg niet tot een oplossing leidt, kan mediation een optie zijn om onder begeleiding van een neutrale derde tot afspraken te komen.

Button Image

Procedure bij Weigering

Indien een van de ouders weigert toestemming te geven voor de vakantie, kan de andere ouder een procedure starten bij de rechtbank. Dit wordt ook wel een vervangende toestemming genoemd. De stappen die hierbij genomen kunnen worden zijn:

 • Inschakelen van een advocaat gespecialiseerd in familierecht.
 • Indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank.
 • Uitleggen waarom de vakantie in het belang van het kind is.
 • Afwachten van de beslissing van de rechter.

De rechter zal een zitting plannen waar beide ouders hun standpunten kunnen toelichten. Na de zitting zal de rechter een beslissing nemen.

Internationale Aspecten

Bij vakanties naar het buitenland kunnen internationale aspecten een rol spelen, zoals het risico op internationale kinderontvoering. In dergelijke gevallen zal de weigerende ouder mogelijk sterke argumenten hebben om toestemming te onthouden. Het is belangrijk om te weten dat:

 • Er specifieke landen zijn met een verhoogd risico op kinderontvoering.
 • Reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken relevant kunnen zijn.
 • Internationale verdragen, zoals het Haags Kinderontvoeringsverdrag, van toepassing kunnen zijn.

De rechter zal deze aspecten meewegen bij het nemen van een beslissing over de vakantie.

Button Image

Preventieve Maatregelen

Om toekomstige conflicten te voorkomen, kunnen ex-partners preventieve maatregelen nemen. Dit kan onder meer door:

 • Het opstellen van een ouderschapsplan waarin afspraken over vakanties zijn opgenomen.
 • Jaarlijks de vakantieplanning bespreken en vastleggen.
 • Flexibiliteit te tonen en bereid te zijn tot compromissen.

Door duidelijke afspraken te maken en deze na te leven, kunnen veel conflicten worden voorkomen.

Advies en Ondersteuning

Indien u te maken krijgt met een ex-partner die een vakantie tegenhoudt, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Een familierechtadvocaat kan u bijstaan in het proces en helpen bij het vinden van een oplossing. Daarnaast kunnen instanties zoals het Juridisch Loket of een mediator ondersteuning bieden.

Samenvattend is het antwoord op de vraag “Kan ex vakantie tegenhouden?” afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de wettelijke kaders, de belangen van de kinderen en de ouders, en de specifieke omstandigheden van het geval. Goede communicatie, duidelijke afspraken en het inschakelen van professionele hulp kunnen bijdragen aan een oplossing voor dit complexe vraagstuk.

Plaats een reactie