FAQ Personen en familierecht

Kan kinderalimentatie niet meer betalen?

Wanneer u geconfronteerd wordt met de situatie dat u de kinderalimentatie niet meer kunt betalen, is het van essentieel belang om te weten welke stappen u kunt ondernemen. Dit artikel biedt een uitgebreide gids over hoe te handelen in een dergelijke situatie, met inachtneming van de wettelijke kaders en de belangen van alle betrokken partijen.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage die door de niet-verzorgende ouder wordt betaald aan de verzorgende ouder voor de kosten die gemaakt worden voor de verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Deze bijdrage is wettelijk verplicht en wordt vastgesteld door de rechter of overeengekomen tussen de ouders.

Financiële veranderingen

Financiële situaties kunnen veranderen na de vaststelling van de kinderalimentatie. Dit kan komen door:

 • Verlies van werk
 • Ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Nieuwe gezinssituaties, zoals een nieuw huwelijk of kinderen
 • Veranderingen in de behoeften van het kind

Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw vermogen om de vastgestelde kinderalimentatie te betalen.

Communicatie met de ex-partner

Wanneer u merkt dat u de kinderalimentatie niet meer kunt betalen, is het belangrijk om zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan met uw ex-partner. Open en eerlijke communicatie kan leiden tot een tijdelijke of permanente wijziging van de alimentatieovereenkomst. Het is raadzaam om eventuele afspraken schriftelijk vast te leggen.

Herberekening van de alimentatie

Als uw financiële situatie substantieel en duurzaam is veranderd, kunt u een herberekening van de kinderalimentatie aanvragen. Dit kan via een mediator of een advocaat. Zij kunnen u helpen bij het maken van een nieuwe berekening op basis van de huidige situatie.

Wijziging van de alimentatie via de rechter

Indien u en uw ex-partner geen overeenstemming kunnen bereiken over de wijziging van de kinderalimentatie, kunt u een verzoek tot wijziging indienen bij de rechtbank. Een rechter zal dan beoordelen of er sprake is van een wijziging van omstandigheden die een aanpassing van de alimentatie rechtvaardigt.

Wettelijke indexering

De kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd, tenzij anders overeengekomen. Dit betekent dat het bedrag wordt aangepast aan de stijging van de lonen en prijzen. Als u de kinderalimentatie niet meer kunt betalen, kan dit een extra druk leggen op uw financiële situatie.

Gevolgen van niet betalen

Het niet betalen van kinderalimentatie kan ernstige gevolgen hebben, zoals:

 • Inschakeling van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
 • Loonbeslag
 • Verhoging van de schuld door incassokosten en rente
 • Negatieve impact op uw kredietwaardigheid

Het is daarom belangrijk om proactief te handelen en te zoeken naar oplossingen voordat de situatie escaleert.

Financiële ondersteuning en advies

Er zijn verschillende instanties die financiële ondersteuning en advies kunnen bieden wanneer u de kinderalimentatie niet meer kunt betalen. Dit zijn onder andere:

 • Sociaal raadslieden
 • Schuldhulpverlening
 • Maatschappelijk werk
 • Rechtshulpverleners

Zij kunnen u helpen bij het vinden van een oplossing voor uw financiële problemen.

Preventieve maatregelen

Om te voorkomen dat u in de toekomst de kinderalimentatie niet meer kunt betalen, kunt u verschillende preventieve maatregelen nemen:

 • Stel een realistisch alimentatiebedrag vast
 • Houd rekening met mogelijke toekomstige financiële veranderingen
 • Spaar een buffer voor onvoorziene omstandigheden
 • Herzie regelmatig de alimentatieovereenkomst

Door vooruit te plannen kunt u financiële problemen in de toekomst voorkomen.

Samenvatting van stappen

Als u de kinderalimentatie niet meer kunt betalen, volg dan deze stappen:

 1. Communiceer direct met uw ex-partner
 2. Zoek juridisch advies of mediation
 3. Vraag een herberekening aan
 4. Dien een wijzigingsverzoek in bij de rechtbank indien nodig
 5. Zoek financiële ondersteuning en advies
 6. Neem preventieve maatregelen

Door deze stappen te volgen, kunt u de impact van financiële veranderingen op de kinderalimentatie beheersen en de belangen van uw kinderen vooropstellen.

Slotoverwegingen

Het niet kunnen betalen van kinderalimentatie is een serieuze kwestie die directe aandacht vereist. Het is belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en actief op zoek te gaan naar oplossingen. Door samen te werken met uw ex-partner, juridische adviseurs en financiële hulpverleners, kunt u een weg vinden om aan uw verplichtingen te voldoen en tegelijkertijd de beste zorg voor uw kinderen te waarborgen.

Plaats een reactie