FAQ Personen en familierecht

Kan moeder omgangsregeling weigeren?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, is een van de meest delicate onderwerpen die op tafel komen de omgangsregeling voor de kinderen. Het is een vraag die vaak opkomt: kan een moeder de omgangsregeling weigeren? Dit onderwerp is complex en raakt aan juridische, psychologische en sociale aspecten. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van deze kwestie belichten, rekening houdend met de wetgeving, de rechten van beide ouders en het welzijn van het kind.

Wettelijk Kader van Omgangsregelingen

In Nederland is het uitgangspunt dat beide ouders na een scheiding het recht en de plicht hebben om contact te houden met hun kinderen. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en wordt ondersteund door internationale verdragen zoals het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De wet streeft naar een gelijkwaardige verdeling van zorg en opvoeding tussen de ouders.

 • Artikel 1:247 BW – Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen.
 • Artikel 1:377a BW – Het kind heeft recht op omgang met beide ouders.
 • Internationale verdragen – Deze benadrukken het belang van het onderhouden van persoonlijke relaties en direct contact met beide ouders.

De rechter zal bij het vaststellen van een omgangsregeling altijd het belang van het kind als uitgangspunt nemen. Dit betekent dat de wensen van de ouders ondergeschikt zijn aan wat het beste is voor het kind.

Button Image

Gronden voor Weigering van Omgangsregeling

Hoewel de wet uitgaat van het recht op omgang, zijn er situaties waarin een moeder de omgangsregeling kan weigeren. Dit kan echter niet zomaar; er moeten gegronde redenen zijn die het belang van het kind schaden. Hieronder volgen enkele voorbeelden van dergelijke gronden:

 • Ernstige bedreiging voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.
 • De andere ouder is kennelijk ongeschikt of niet in staat tot omgang.
 • Het kind, van voldoende leeftijd en rijpheid, heeft ernstige bezwaren tegen de omgang.
 • Omgang zou anderszins in strijd zijn met zwaarwegende belangen van het kind.

Deze gronden moeten aantoonbaar en overtuigend zijn. Een rechter zal niet lichtvaardig een omgangsregeling afwijzen of beperken.

Procedure bij Weigering Omgangsregeling

Als een moeder de omgangsregeling wil weigeren, zal zij dit via de rechtbank moeten laten toetsen. De procedure is als volgt:

 • De moeder dient een verzoek in bij de rechtbank om de omgangsregeling te wijzigen of te beëindigen.
 • Er zal een onderzoek plaatsvinden naar de redenen van weigering.
 • Beide ouders worden gehoord, en indien nodig wordt er een bijzondere curator voor het kind aangesteld.
 • De rechter neemt een beslissing op basis van alle verzamelde informatie en het belang van het kind.

Deze procedure kan emotioneel belastend zijn voor alle betrokkenen, en het is aan te raden om juridische bijstand te zoeken.

Button Image

De Rol van Instanties

Bij een conflict over de omgangsregeling kunnen verschillende instanties een rol spelen:

 • De Raad voor de Kinderbescherming kan een onderzoek instellen naar de situatie van het kind.
 • Jeugdzorg kan betrokken worden bij de uitvoering van een omgangsregeling.
 • Mediators kunnen helpen bij het vinden van een oplossing die voor beide ouders werkbaar is.

Deze instanties hebben als doel het belang van het kind te beschermen en te bevorderen dat ouders samen tot een regeling komen.

Alternatieven en Oplossingen

Wanneer een moeder bezwaren heeft tegen de omgangsregeling, zijn er alternatieven en oplossingen die overwogen kunnen worden:

 • Mediation: Via mediation kunnen ouders onder begeleiding van een neutrale derde proberen tot een oplossing te komen.
 • Omgangsbegeleiding: Bij omgangsbegeleiding wordt de omgang tussen ouder en kind ondersteund door een professional.
 • Gefaseerde omgang: Een geleidelijke opbouw van de omgang kan helpen om het kind te laten wennen aan de situatie.
 • Therapie: In sommige gevallen kan therapie voor ouder en/of kind helpen om de onderliggende problemen aan te pakken.

Deze alternatieven kunnen een weigering van de omgangsregeling voorkomen en bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de ouder-kindrelatie.

Button Image

Rechten van de Vader

Naast de rechten van de moeder moeten ook de rechten van de vader niet uit het oog worden verloren. De vader heeft, net als de moeder, recht op omgang met zijn kind. Dit recht wordt beschermd door de wet en kan alleen worden beperkt als dit in het belang van het kind is. De vader kan, indien de moeder de omgang weigert, een procedure starten om de omgang af te dwingen.

Impact op het Kind

De impact van een conflict over de omgangsregeling op het kind kan groot zijn. Het is belangrijk dat ouders zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen:

 • Stress en onzekerheid: Conflicten tussen ouders kunnen leiden tot stress en onzekerheid bij het kind.
 • Loyaliteitsconflict: Het kind kan zich verscheurd voelen tussen de ouders.
 • Ontwikkelingsproblemen: Langdurige conflicten kunnen de emotionele en sociale ontwikkeling van het kind beïnvloeden.

Het is daarom van groot belang dat ouders proberen hun geschillen op een volwassen en constructieve manier op te lossen.

Conclusie

Samenvattend kan gesteld worden dat een moeder de omgangsregeling niet zomaar kan weigeren. Er moeten gegronde redenen zijn die het belang van het kind schaden. Zowel de moeder als de vader hebben rechten en plichten met betrekking tot de omgang met hun kinderen. Bij een conflict is het raadzaam om juridische bijstand te zoeken en te overwegen gebruik te maken van mediation of andere vormen van ondersteuning. Het welzijn van het kind dient altijd voorop te staan.

Plaats een reactie