FAQ Personen en familierecht

Kun je een omgangsregeling afdwingen?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, is een van de meest delicate onderwerpen die geregeld moeten worden de omgang met de kinderen. De vraag of je een omgangsregeling kunt afdwingen, is dan ook een belangrijk punt van zorg voor veel gescheiden ouders. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de mogelijkheden, procedures en juridische aspecten die komen kijken bij het afdwingen van een omgangsregeling.

Wat is een omgangsregeling?

Een omgangsregeling is een afspraak tussen gescheiden ouders over hoe zij de zorg- en opvoedingstaken voor hun kinderen verdelen. Deze regeling omvat vaak afspraken over waar de kinderen wonen, hoe vaak en wanneer ze de andere ouder zien en hoe vakanties en feestdagen worden verdeeld. Het doel van een omgangsregeling is om de kinderen een stabiele en voorspelbare omgeving te bieden, waarin ze een goede relatie met beide ouders kunnen onderhouden.

De juridische basis voor omgangsregelingen

In de wet is vastgelegd dat kinderen recht hebben op omgang met beide ouders. Dit recht is verankerd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en wordt ondersteund door nationale wetgeving. Wanneer ouders er samen niet uitkomen, kan de rechter een omgangsregeling vaststellen. Deze regeling is dan juridisch bindend.

Het afdwingen van een omgangsregeling

Als een van de ouders zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de andere ouder stappen ondernemen om de omgangsregeling af te dwingen. Hieronder volgt een stappenplan dat in zo’n situatie gevolgd kan worden:

 • Communicatie: Probeer eerst het probleem op te lossen door met de andere ouder te praten. Soms kunnen misverstanden of praktische problemen de oorzaak zijn van het niet nakomen van afspraken.
 • Bemiddeling: Als praten niet helpt, kan bemiddeling (mediation) een volgende stap zijn. Een neutrale derde helpt dan om tot een oplossing te komen.
 • Advocaat inschakelen: Wanneer bemiddeling niet werkt, kan een advocaat worden ingeschakeld om de zaak voor te leggen aan de rechter.
 • Gang naar de rechter: De rechter kan een omgangsregeling vaststellen of wijzigen en maatregelen nemen om naleving af te dwingen.
 • Uitvoering via de deurwaarder: Als laatste middel kan de omgangsregeling via een deurwaarder worden afgedwongen. Dit kan leiden tot dwangsommen of zelfs lijfsdwang.

De rol van de rechter

Wanneer ouders er niet uitkomen, is de rechter de instantie die een omgangsregeling kan vaststellen. De rechter zal altijd het belang van het kind vooropstellen. Bij het beoordelen van een omgangsregeling kijkt de rechter naar verschillende factoren:

 • De wensen van de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en rijpheid.
 • De band tussen het kind en elke ouder.
 • De capaciteit van elke ouder om aan de behoeften van het kind te voldoen.
 • Eventuele geschiedenis van huiselijk geweld of misbruik.

De rechter kan besluiten een omgangsregeling vast te stellen die afwijkt van wat de ouders voor ogen hadden, als dit in het belang van het kind is.

De uitvoering van de omgangsregeling

Wanneer een omgangsregeling eenmaal is vastgesteld, is het van belang dat beide ouders zich hieraan houden. Niet-naleving kan leiden tot juridische stappen. De uitvoering van de omgangsregeling kan op verschillende manieren worden afgedwongen:

 • Dwangsommen: De rechter kan een dwangsom opleggen aan de ouder die zich niet aan de regeling houdt. Dit betekent dat deze ouder een bepaald bedrag moet betalen voor elke keer dat hij of zij de afspraak niet nakomt.
 • Lijfsdwang: In uitzonderlijke gevallen kan de rechter lijfsdwang toepassen, waarbij de nalatige ouder in gijzeling wordt genomen totdat hij of zij de omgangsregeling naleeft.
 • Wijziging van de hoofdverblijfplaats: Als een ouder herhaaldelijk de omgangsregeling frustreert, kan de rechter besluiten de hoofdverblijfplaats van het kind te wijzigen.

De rol van instanties

Bij het afdwingen van een omgangsregeling kunnen verschillende instanties een rol spelen:

 • Raad voor de Kinderbescherming: Deze instantie kan betrokken worden als er zorgen zijn over het welzijn van het kind.
 • Jeugdzorg: Bij complexe situaties waarbij de ontwikkeling van het kind in het geding is, kan Jeugdzorg ingeschakeld worden.
 • Deurwaarder: Voor de feitelijke uitvoering van dwangsommen of lijfsdwang kan een deurwaarder worden ingeschakeld.

Alternatieven en preventieve maatregelen

Om te voorkomen dat een omgangsregeling moet worden afgedwongen, zijn er verschillende alternatieven en preventieve maatregelen:

 • Ouderschapsplan: Bij de scheiding een gedetailleerd ouderschapsplan opstellen kan toekomstige conflicten voorkomen.
 • Co-ouderschap: Een co-ouderschapsregeling, waarbij de zorg voor de kinderen gelijk wordt verdeeld, kan de noodzaak voor het afdwingen van een omgangsregeling verminderen.
 • Therapie of coaching: Ouders kunnen therapie of coaching volgen om te leren hoe ze beter met elkaar en de situatie om kunnen gaan.

Het afdwingen van een omgangsregeling is een complex proces waarbij het belang van het kind altijd vooropstaat. Het is van cruciaal belang dat ouders proberen samen tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, biedt de wetgeving verschillende mogelijkheden om naleving van de omgangsregeling af te dwingen. Het is echter altijd aan te raden om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat of mediator om de beste aanpak voor uw specifieke situatie te bepalen.

Plaats een reactie