FAQ Personen en familierecht

Kun je het huis van je ouders erven?

De vraag of je het huis van je ouders kunt erven, is een belangrijk onderwerp dat veel mensen raakt. Erfenis is een complexe materie die nauw samenhangt met juridische, fiscale en emotionele aspecten. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de verschillende facetten die komen kijken bij het erven van een ouderlijk huis.

Wettelijke Erfopvolging

Volgens het Nederlandse erfrecht is het mogelijk om het huis van je ouders te erven. De wet regelt de erfopvolging wanneer iemand overlijdt. Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen zijn in dat geval de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. Zij erven volgens de wettelijke verdeling.

 • Echtgenoot of geregistreerd partner: Deze persoon erft in principe alles, inclusief het huis, maar is ook verantwoordelijk voor alle schulden.
 • Kinderen: Zij krijgen een vordering op de langstlevende partner ter grootte van hun erfdeel, die pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende partner.

Als er wel een testament is, kan de overledene zelf bepalen wie het huis erft. Dit kan afwijken van de wettelijke verdeling. Het is daarom van belang om na te gaan of er een testament is opgesteld.

Testament en Erfenis

Een testament is een juridisch document waarin iemand vastlegt wat er met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren na overlijden. Hierin kan specifiek worden aangegeven wie het huis erft. Dit kan een van de kinderen zijn, maar ook een ander familielid, vriend of goed doel.

 • Legitieme portie: Kinderen hebben altijd recht op een bepaald deel van de erfenis, de zogenaamde legitieme portie. Zelfs als ze in het testament zijn onterfd, kunnen ze hier aanspraak op maken.
 • Executeur: Dit is de persoon die in het testament is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen. Deze persoon zorgt onder andere voor de verdeling van de erfenis, waaronder het huis.

Erfbelasting en WOZ-waarde

Wanneer je een huis erft, moet je mogelijk erfbelasting betalen. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de waarde van de erfenis en de relatie tot de overledene. De waarde van het huis wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde op het moment van overlijden.

 • Vrijstellingen: Er zijn bepaalde vrijstellingen van toepassing, afhankelijk van de relatie tot de overledene. Kinderen hebben bijvoorbeeld een hogere vrijstelling dan neven en nichten.
 • Tarieven: De tarieven voor erfbelasting zijn progressief; hoe hoger de waarde van de erfenis, hoe hoger het percentage dat betaald moet worden.

Het is raadzaam om een belastingadviseur te raadplegen om de fiscale gevolgen van de erfenis goed in kaart te brengen.

De Afwikkeling van de Ervenis

De afwikkeling van een erfenis kan een complex proces zijn, vooral als het gaat om een huis. Er zijn verschillende stappen die genomen moeten worden:

 • Aanvaarden of verwerpen: Erfgenamen kunnen een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Bij zuivere aanvaarding zijn erfgenamen ook aansprakelijk voor eventuele schulden. Beneficiaire aanvaarding biedt bescherming tegen schulden.
 • Boedelbeschrijving: Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene. Het is belangrijk om een nauwkeurige boedelbeschrijving op te stellen.
 • Verdeling: De erfgenamen moeten overeenstemming bereiken over de verdeling van de erfenis, inclusief het huis. Dit kan in onderling overleg of via een verdelingsakte bij de notaris.

Indien er onenigheid is tussen de erfgenamen, kan dit leiden tot een gerechtelijke procedure. Het is daarom aan te raden om bij onenigheid juridische hulp in te schakelen.

Wonen in het Geërfde Huis

Als je besluit om in het geërfde huis te gaan wonen, zijn er enkele zaken waar je rekening mee moet houden:

 • Inschrijving bij de gemeente: Je moet je inschrijven op het nieuwe adres.
 • Overname van lasten: Denk aan hypotheek, verzekeringen, energiecontracten en gemeentelijke belastingen.
 • Onderhoud: Als nieuwe eigenaar ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van het huis.

Het is belangrijk om goed te overwegen of je de financiële en praktische verantwoordelijkheden van het wonen in een geërfd huis kunt dragen.

Verkoop van het Geërfde Huis

Soms kiezen erfgenamen ervoor om het geërfde huis te verkopen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals de verdeling van de erfenis of het niet kunnen of willen dragen van de lasten. Bij de verkoop van een geërfd huis komen specifieke zaken kijken:

 • Makelaar: Het kan verstandig zijn om een makelaar in te schakelen voor de verkoop van het huis.
 • Verkoopprijs: De verkoopprijs moet worden bepaald, vaak op basis van een taxatie.
 • Verkoopproces: Het verkoopproces kan enige tijd in beslag nemen en vereist de nodige administratieve handelingen.

De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld onder de erfgenamen, tenzij anders bepaald in het testament of de verdelingsakte.

Samenvatting

Het erven van het huis van je ouders is mogelijk, zowel via de wettelijke erfopvolging als via een testament. Er zijn echter veel zaken waar je rekening mee moet houden, zoals erfbelasting, de afwikkeling van de erfenis, en de keuze tussen wonen in of verkopen van het huis. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en indien nodig professionele hulp in te schakelen om het proces soepel te laten verlopen.

Door de complexiteit van het erfrecht en de emotionele impact die het erven van een ouderlijk huis kan hebben, is het essentieel om tijdig de juiste voorbereidingen te treffen. Dit kan veel onduidelijkheid en problemen in de toekomst voorkomen. Het is een onderwerp waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt, en het is daarom van groot belang om hier bewust mee om te gaan.

Plaats een reactie