FAQ Personen en familierecht

Kunnen opa en oma voogd worden van kleinkind?

De vraag of opa en oma voogd kunnen worden van een kleinkind is een onderwerp dat in bepaalde situaties aan de orde kan komen. Voogdij is een juridische constructie waarbij iemand anders dan de ouders de verantwoordelijkheid en het gezag over een kind op zich neemt. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer de ouders door omstandigheden niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de mogelijkheden, voorwaarden en procedures die betrekking hebben op de voogdij door grootouders.

Wat is voogdij?

Voordat we ingaan op de specifieke situatie van grootouders, is het belangrijk om te begrijpen wat voogdij precies inhoudt. Voogdij betekent dat een persoon of instantie het gezag krijgt over een minderjarig kind. Dit gezag omvat de plicht en het recht om het kind te verzorgen en op te voeden, beslissingen te nemen over de verzorging, opvoeding en het vermogen van het kind, en het kind te vertegenwoordigen in burgerlijke handelingen.

Wettelijke basis voor voogdij door grootouders

In Nederland is de mogelijkheid voor grootouders om voogd te worden vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. De wet stelt dat voogdij kan worden opgedragen aan een of meer personen of aan een voogdijinstelling. Grootouders vallen onder de categorie ‘personen’ die voogd kunnen worden. Voogdij kan op verschillende manieren tot stand komen:

 • Door een uitspraak van de rechter.
 • Door een testamentaire beschikking, waarbij de ouders in hun testament aangeven wie zij als voogd voor hun kinderen willen aanstellen na hun overlijden.
 • Door aantekening in het gezagsregister, waarbij de ouders aangeven wie zij als voogd willen aanstellen als zij het gezag niet meer kunnen uitoefenen.

Voorwaarden voor voogdij door grootouders

Hoewel grootouders in principe voogd kunnen worden, zijn er wel voorwaarden verbonden aan deze verantwoordelijke taak. De belangrijkste voorwaarde is dat het in het belang van het kind moet zijn. Andere voorwaarden zijn:

 • De grootouders moeten meerderjarig zijn.
 • Zij moeten in staat zijn om het gezag over het kind te dragen.
 • Er mag geen sprake zijn van een ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag in het verleden.
 • De grootouders moeten bereid zijn om de voogdij op zich te nemen.

De rechter zal altijd een afweging maken op basis van het belang van het kind. Hierbij kan ook gekeken worden naar de band tussen het kind en de grootouders, de stabiliteit die zij kunnen bieden en hun mogelijkheden om voor het kind te zorgen.

Procedure voor het aanstellen van grootouders als voogd

De procedure voor het aanstellen van grootouders als voogd kan op verschillende manieren verlopen, afhankelijk van de situatie. Hieronder worden de meest voorkomende procedures beschreven.

Voogdij via de rechter

Wanneer de ouders niet meer in staat zijn om voor hun kind te zorgen, bijvoorbeeld door overlijden of ongeschiktheid, kan de rechter een voogd aanwijzen. Grootouders kunnen zich in zo’n geval melden bij de rechtbank en aangeven dat zij de voogdij op zich willen nemen. De rechter zal vervolgens een beslissing nemen op basis van het belang van het kind.

Voogdij via testamentaire beschikking

Ouders kunnen in hun testament aangeven wie zij als voogd voor hun kinderen willen aanstellen na hun overlijden. Als grootouders in het testament zijn aangewezen, zullen zij na het overlijden van de ouders in principe de voogdij krijgen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken.

Voogdij via aantekening in het gezagsregister

Ouders kunnen ook bij leven aangeven wie zij als voogd willen aanstellen als zij het gezag niet meer kunnen uitoefenen. Deze aantekening wordt gemaakt in het gezagsregister. Als grootouders hierin zijn aangewezen, zullen zij de voogdij krijgen wanneer de ouders het gezag niet meer kunnen uitoefenen.

Rechten en plichten van grootouders als voogd

Wanneer grootouders eenmaal als voogd zijn aangesteld, hebben zij dezelfde rechten en plichten als ouders met gezag. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van het kind, en dat zij beslissingen nemen over bijvoorbeeld de schoolkeuze, medische behandelingen en de financiën van het kind. Ook zijn zij verplicht om het kind een veilige en stabiele leefomgeving te bieden.

Ondersteuning voor grootouders als voogd

Het op zich nemen van de voogdij is een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig staan grootouders er niet alleen voor. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Advies en begeleiding door instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming of het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • Financiële ondersteuning in de vorm van kinderbijslag of een voogdijvergoeding.
 • Praktische hulp vanuit het sociale netwerk, zoals andere familieleden of vrienden.

Belangrijke overwegingen voor grootouders

Voordat grootouders besluiten om voogd te worden, is het belangrijk om een aantal zaken goed te overwegen:

 • De impact op hun eigen leven en eventuele veranderingen in hun levensstijl.
 • De emotionele band met het kleinkind en de bereidheid om een langdurige verantwoordelijkheid op zich te nemen.
 • De financiële situatie en de mogelijkheid om in de behoeften van het kind te voorzien.
 • De gezondheid en leeftijd van de grootouders en de verwachtingen voor de toekomst.

Voogdij door grootouders kan een waardevolle oplossing zijn wanneer ouders niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen. Het biedt het kind een vertrouwde en liefdevolle omgeving, waarin het kan opgroeien en zich ontwikkelen. Voor grootouders kan het een manier zijn om een belangrijke rol te spelen in het leven van hun kleinkind en om ervoor te zorgen dat het kind in de familie blijft.

Samenvattend, ja, opa en oma kunnen voogd worden van een kleinkind, mits zij voldoen aan de wettelijke voorwaarden en het in het belang van het kind is. Het is een beslissing met verstrekkende gevolgen, die zorgvuldig overwogen moet worden. Met de juiste ondersteuning en voorbereiding kunnen grootouders echter een stabiele en liefdevolle thuisbasis bieden voor hun kleinkind.

Plaats een reactie