FAQ Personen en familierecht

Waar gaat kind heen bij uithuisplaatsing?

Wanneer een kind niet langer thuis kan wonen vanwege ernstige problemen of een onveilige situatie, kan een uithuisplaatsing volgen. Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel het kind als de ouders. De vraag waar het kind naartoe gaat bij een uithuisplaatsing is dan ook een belangrijke. In dit artikel verkennen we de verschillende opties die beschikbaar zijn voor kinderen die uit huis geplaatst worden en de processen die hierbij komen kijken.

Redenen voor Uithuisplaatsing

Voordat we ingaan op de bestemmingen van uithuisgeplaatste kinderen, is het belangrijk om de redenen voor uithuisplaatsing te begrijpen. Uithuisplaatsing vindt plaats wanneer de veiligheid en ontwikkeling van het kind in het geding zijn. Dit kan zijn door mishandeling, verwaarlozing, of ernstige gedragsproblemen. Ook kan het zijn dat de ouders door omstandigheden niet in staat zijn om voor het kind te zorgen. Een besluit tot uithuisplaatsing wordt niet lichtvaardig genomen en is altijd het laatste redmiddel.

De Rol van Jeugdzorg en Kinderbescherming

De instanties die betrokken zijn bij uithuisplaatsingen zijn onder andere de jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Zij beoordelen de situatie en kunnen een verzoek tot uithuisplaatsing indienen bij de kinderrechter. De rechter beslist uiteindelijk of een uithuisplaatsing noodzakelijk is.

Opvangmogelijkheden bij Uithuisplaatsing

Er zijn verschillende opvangmogelijkheden voor kinderen die uit huis geplaatst worden. De keuze voor een bepaalde opvangvorm hangt af van de situatie en behoeften van het kind.

Pleeggezin

 • Reguliere Pleegzorg: Een kind wordt opgevangen door pleegouders die het een tijdelijk of langdurig thuis bieden.
 • Netwerkpleegzorg: Het kind wordt opgevangen door mensen uit het eigen sociale netwerk, zoals familieleden of kennissen.

Gezinshuis

Een gezinshuis is een kleinschalige woonvorm waar professionele opvoeders, de gezinshuisouders, 24 uur per dag zorg en begeleiding bieden aan de kinderen die bij hen wonen.

Residentiële Zorg

 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Voor kinderen met ernstige psychische problemen kan opname in een gespecialiseerde kliniek noodzakelijk zijn.
 • JeugdzorgPlus: Een gesloten setting voor jongeren met ernstige gedragsproblemen waarbij vrijheidsbeperking onderdeel kan zijn van de behandeling.
 • Jeugdinstellingen: Hier verblijven kinderen in groepen met professionele begeleiding.

Observatie- en Diagnostiekcentra

In sommige gevallen is het nodig dat een kind eerst naar een observatie- en diagnostiekcentrum gaat, waar specialisten een inschatting maken van de problematiek en de benodigde zorg.

Criteria voor Plaatsing

De keuze voor een bepaalde opvangvorm wordt gemaakt op basis van verschillende criteria:

 • De leeftijd van het kind
 • De specifieke behoeften en problematiek van het kind
 • De beschikbaarheid van pleeggezinnen of gezinshuizen
 • De wenselijkheid van contact met ouders en familie
 • De mening en voorkeur van het kind, afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsniveau

Proces van Uithuisplaatsing

Het proces van uithuisplaatsing verloopt in verschillende stappen:

 1. Signalering van problemen door professionals of melding door betrokkenen.
 2. Onderzoek door jeugdzorg en/of de Raad voor de Kinderbescherming.
 3. Uitspraak van de kinderrechter over de uithuisplaatsing.
 4. Zoeken naar een geschikte opvangplek.
 5. Overgang naar de nieuwe woonplek en start van de begeleiding.

Begeleiding en Ondersteuning

Na de uithuisplaatsing krijgt het kind begeleiding en ondersteuning om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit omvat:

 • Psychologische ondersteuning
 • Begeleiding in de nieuwe leefomgeving
 • Onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Contactregelingen met ouders en familie

Rechten van het Kind en Ouders

Bij een uithuisplaatsing hebben zowel het kind als de ouders bepaalde rechten. Het kind heeft recht op goede zorg, onderwijs en contact met de ouders, tenzij dit niet in het belang van het kind is. Ouders hebben recht op informatie en inspraak, en in sommige gevallen op begeleiding om de thuissituatie te verbeteren.

Terugkeer naar Huis

Uiteindelijk is het doel van een uithuisplaatsing vaak om het kind weer veilig thuis te laten wonen. Dit kan alleen als de problemen die tot de uithuisplaatsing hebben geleid, zijn opgelost of voldoende verminderd. Er wordt een plan gemaakt voor de terugkeer, waarbij intensieve begeleiding en nazorg een rol spelen.

Alternatieve Trajecten

In sommige gevallen is terugkeer naar huis niet mogelijk of wenselijk. Dan worden er alternatieve trajecten ingezet, zoals langdurige pleegzorg, adoptie of zelfstandig wonen onder begeleiding voor oudere jongeren.

Samenwerking tussen Instanties

De samenwerking tussen verschillende instanties is cruciaal voor een succesvolle uithuisplaatsing en de zorg voor het kind. Dit omvat onder andere jeugdzorg, scholen, therapeuten en de rechterlijke macht.

Slotbeschouwing

Uithuisplaatsing is een complex en emotioneel proces voor alle betrokkenen. Het is van essentieel belang dat het kind centraal staat en dat de gekozen opvangvorm aansluit bij de behoeften van het kind. Met de juiste begeleiding en ondersteuning kan een uithuisplaatsing een nieuw begin betekenen voor een kind in een moeilijke situatie.

Plaats een reactie