FAQ Personen en familierecht

Waar kijkt een rechter naar bij alimentatie?

Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, kan de vraag naar alimentatie ontstaan. Alimentatie is een financiële ondersteuning voor de ex-partner en/of kinderen na een scheiding. Het vaststellen van de hoogte van alimentatie is een complex proces waarbij de rechter naar diverse factoren kijkt. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten die een rol spelen bij de beoordeling door de rechter.

De Behoefte van de Ontvanger

De eerste stap in het bepalen van alimentatie is het vaststellen van de behoefte van de ontvanger. Dit is het bedrag dat nodig is om in het levensonderhoud te voorzien. De rechter kijkt hierbij naar:

 • De levensstandaard tijdens het huwelijk of partnerschap
 • De leeftijd en gezondheid van de ontvanger
 • De duur van het huwelijk of partnerschap
 • De eventuele carrière-onderbrekingen van de ontvanger

De behoefte wordt vaak vastgesteld aan de hand van de zogenaamde ‘Hofnorm’, een vuistregel die uitgaat van 60% van het netto gezinsinkomen, verminderd met de kosten voor de kinderen.

Draagkracht van de Betaler

Naast de behoefte van de ontvanger is de draagkracht van de betaler een cruciale factor. De rechter onderzoekt of en in hoeverre de betaler in staat is om alimentatie te betalen. Hierbij wordt gekeken naar:

 • Het netto inkomen van de betaler
 • De vaste lasten en noodzakelijke uitgaven
 • Eventuele nieuwe gezinssituaties en verplichtingen
 • De mogelijkheid om inkomen te genereren

De draagkracht wordt berekend aan de hand van draagkrachttabellen die jaarlijks worden bijgesteld.

De Zorgverdeling van Kinderen

Indien er kinderen betrokken zijn bij de scheiding, speelt de zorgverdeling een belangrijke rol bij het bepalen van kinderalimentatie. De rechter kijkt naar:

 • De omgangsregeling en de verdeling van de zorgtaken
 • De kosten die de verzorgende ouder maakt voor de kinderen
 • De behoefte van de kinderen, vaak vastgesteld aan de hand van de Nibud-tabellen

De hoogte van de kinderalimentatie heeft voorrang op die van partneralimentatie, omdat het welzijn van de kinderen centraal staat.

Wijziging van Omstandigheden

De rechter houdt ook rekening met eventuele wijzigingen in omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de alimentatie. Voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn:

 • Veranderingen in inkomen, zoals ontslag of promotie
 • Hertrouwen, samenwonen of een nieuw geregistreerd partnerschap van de ontvanger
 • Veranderingen in de zorgverdeling van de kinderen
 • Wijzigingen in de gezondheidssituatie van een van de betrokkenen

Deze wijzigingen kunnen leiden tot een herziening van de alimentatie.

De Duur van de Alimentatie

De duur van de alimentatieverplichting is eveneens een belangrijk aspect. Voor partneralimentatie geldt een maximale termijn die afhankelijk is van de duur van het huwelijk en de leeftijd van de ontvanger. Voor kinderalimentatie geldt dat deze in principe doorloopt tot het kind 21 jaar is.

Samenloop van Factoren

De rechter maakt een integrale afweging van alle factoren. Dit betekent dat er een balans moet worden gevonden tussen de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler. De rechter streeft naar een rechtvaardige en haalbare alimentatieregeling voor beide partijen.

Conclusie

Alimentatie is een complexe materie waarbij de rechter een veelheid aan factoren in overweging neemt. Het doel is om een eerlijke en evenwichtige financiële regeling te treffen die recht doet aan de behoeften en mogelijkheden van beide ex-partners en eventuele kinderen. Het is raadzaam om juridische bijstand te zoeken bij alimentatiekwesties, zodat alle relevante informatie op de juiste wijze wordt gepresenteerd en overwogen.

Plaats een reactie