FAQ Personen en familierecht

Wat als de vader geen alimentatie betaalt?

Alimentatie is een financiële verplichting die voortvloeit uit de verantwoordelijkheid die ouders hebben voor het welzijn van hun kinderen. Wanneer een gezin uit elkaar gaat, kan de rechter bepalen dat de niet-verzorgende ouder, vaak de vader, alimentatie moet betalen aan de verzorgende ouder voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Maar wat gebeurt er als de vader deze verplichting niet nakomt? Dit artikel gaat in op de stappen die ondernomen kunnen worden wanneer een vader geen alimentatie betaalt en de gevolgen die dit kan hebben voor alle betrokken partijen.

De juridische basis van alimentatie

Alimentatie is een wettelijk vastgelegde verplichting. De hoogte en duur van de alimentatie worden bepaald door de rechter en zijn gebaseerd op de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. De alimentatieplicht duurt in Nederland tot het kind 21 jaar wordt, tenzij anders bepaald door de rechter.

Button Image

Stappen bij uitblijven van alimentatiebetalingen

Wanneer een vader nalaat alimentatie te betalen, zijn er verschillende stappen die de verzorgende ouder kan ondernemen:

 • Communicatie: Het eerste wat aangeraden wordt, is het aangaan van een gesprek met de vader. Mogelijk zijn er misverstanden of tijdelijke financiële problemen die opgelost kunnen worden.
 • Herinnering en aanmaning: Als communicatie niet tot betaling leidt, kan een schriftelijke herinnering of aanmaning worden verstuurd. Hierin wordt de vader gewezen op zijn verplichtingen en de consequenties van het niet nakomen daarvan.
 • Inschakelen van het LBIO: In Nederland kan de verzorgende ouder het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Het LBIO kan namens de verzorgende ouder de alimentatie innen.
 • Gerechtelijke stappen: Als laatste redmiddel kan de verzorgende ouder naar de rechter stappen om naleving van de alimentatieverplichting af te dwingen.

De rol van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Het LBIO speelt een cruciale rol in het innen van achterstallige alimentatie. Het bureau heeft verschillende middelen tot zijn beschikking om de alimentatie alsnog te innen:

 • Loonbeslag: Het LBIO kan beslag leggen op het loon of andere inkomsten van de vader.
 • Bankbeslag: Ook kan er beslag worden gelegd op banktegoeden.
 • Belastingteruggave: Het LBIO kan aanspraak maken op eventuele belastingteruggaven die de vader ontvangt.
 • Uitkeringsinstanties: Het LBIO kan ook uitkeringsinstanties benaderen om direct een deel van de uitkering in te houden.

Het LBIO treedt op wanneer de alimentatieplichtige langer dan één maand de alimentatie niet heeft betaald, het achterstallige bedrag minimaal €10 is en de alimentatie door de rechter is vastgesteld.

Button Image

Gevolgen voor de vader bij niet betalen van alimentatie

Het niet nakomen van de alimentatieverplichting kan ernstige gevolgen hebben voor de vader:

 • Registratie bij het BKR: Achterstallige alimentatie kan geregistreerd worden bij het Bureau Krediet Registratie, wat de kredietwaardigheid van de vader kan schaden.
 • Gerechtelijke maatregelen: De rechter kan verschillende maatregelen opleggen, zoals gijzeling, om de vader te dwingen de alimentatie te betalen.
 • Schulden: De achterstallige alimentatie kan leiden tot een schuldenlast die steeds verder oploopt door bijkomende kosten en rente.

Alternatieve regelingen

Als de vader echt niet in staat is om alimentatie te betalen vanwege bijvoorbeeld werkloosheid of ziekte, dan kunnen de ouders samen een nieuwe regeling treffen. Dit kan bijvoorbeeld een tijdelijke verlaging van de alimentatie zijn. Het is belangrijk dat deze nieuwe afspraken schriftelijk worden vastgelegd en door de rechter worden bekrachtigd.

Button Image

Impact op het kind

Het uitblijven van alimentatiebetalingen heeft niet alleen financiële gevolgen voor de verzorgende ouder, maar kan ook impact hebben op het kind:

 • Financiële zekerheid: De financiële zekerheid die alimentatie biedt, valt weg, wat kan leiden tot stress en onzekerheid bij het kind.
 • Relatie met de vader: De relatie tussen het kind en de vader kan onder druk komen te staan als gevolg van het uitblijven van alimentatie.
 • Emotionele gevolgen: Kinderen kunnen zich in de steek gelaten voelen of schuldig over de financiële situatie, wat hun emotionele welzijn kan beïnvloeden.

Preventieve maatregelen

Om te voorkomen dat een vader in gebreke blijft bij het betalen van alimentatie, kunnen er preventieve maatregelen genomen worden:

 • Automatische incasso: Het instellen van een automatische incasso kan ervoor zorgen dat de alimentatiebetalingen op tijd worden gedaan.
 • Vastleggen in convenant: Een duidelijke vastlegging van de alimentatieafspraken in een echtscheidingsconvenant kan misverstanden voorkomen.
 • Financiële planning: Het is raadzaam voor de vader om een goede financiële planning te maken, zodat hij aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Slotoverwegingen

Het niet betalen van alimentatie door de vader kan verstrekkende gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. Het is van groot belang dat er gezocht wordt naar oplossingen die het welzijn van het kind vooropstellen. Zowel de verzorgende ouder als de vader hebben een verantwoordelijkheid om tot een werkbare situatie te komen. Mocht dit niet lukken, dan zijn er juridische stappen die ondernomen kunnen worden om de naleving van de alimentatieverplichting af te dwingen.

Plaats een reactie