FAQ Personen en familierecht

Wat als vader omgangsregeling niet nakomt?

Wanneer een vader de omgangsregeling niet nakomt, kan dit leiden tot een complexe en emotioneel beladen situatie. De omgangsregeling is een afspraak die gemaakt wordt tussen ouders na een scheiding, waarbij het belang van het kind voorop staat. Het niet nakomen van deze afspraken kan verstrekkende gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. In dit artikel bespreken we de stappen die ondernomen kunnen worden wanneer een vader zich niet houdt aan de omgangsregeling en welke juridische consequenties hieraan verbonden kunnen zijn.

De Omgangsregeling: Een Basis voor Contact

Na een scheiding wordt vaak een omgangsregeling vastgesteld om te waarborgen dat kinderen contact blijven houden met beide ouders. Deze regeling is cruciaal voor de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Het is daarom van groot belang dat beide ouders zich aan de gemaakte afspraken houden. Wanneer een vader de omgangsregeling niet respecteert, kan dit de band met zijn kinderen schaden en de andere ouder in een lastige positie brengen.

Stappen bij het Niet Nakomen van de Omgangsregeling

Er zijn verschillende stappen die ondernomen kunnen worden als een vader de omgangsregeling niet nakomt. Deze stappen variëren van informele gesprekken tot juridische procedures.

1. Communicatie en Mediation

 • Gesprek aangaan: Het is aan te raden om eerst het gesprek aan te gaan met de vader. Mogelijk zijn er misverstanden of praktische problemen die opgelost kunnen worden.
 • Mediation: Als praten niet helpt, kan mediation een optie zijn. Een neutrale derde, de mediator, helpt dan om tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.

2. Juridische Stappen

 • Ingebrekestelling: Een formele brief waarin de vader wordt aangemaand de omgangsregeling na te komen, kan een volgende stap zijn.
 • Rechtszaak: Als andere stappen geen resultaat opleveren, kan de moeder naar de rechter stappen om naleving van de omgangsregeling af te dwingen.

De Rol van Instanties

Bij het niet nakomen van de omgangsregeling kunnen verschillende instanties een rol spelen. Zo kan de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld worden om de situatie te beoordelen. Ook kan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondersteuning bieden bij het vinden van de juiste hulp.

Juridische Consequenties voor de Vader

Wanneer een vader herhaaldelijk de omgangsregeling niet nakomt, kan dit juridische consequenties hebben. De rechter kan verschillende maatregelen opleggen:

 • Dwangsom: De vader kan een dwangsom opgelegd krijgen voor elke keer dat hij de omgangsregeling niet nakomt.
 • Lijfsdwang: In uitzonderlijke gevallen kan lijfsdwang worden toegepast, waarbij de vader in gijzeling wordt genomen totdat hij de omgangsregeling naleeft.
 • Wijziging van de omgangsregeling: De rechter kan besluiten de omgangsregeling te wijzigen als blijkt dat de huidige regeling niet werkbaar is.
 • Ontzegging van het omgangsrecht: In extreme gevallen kan de vader het recht op omgang met zijn kinderen worden ontzegd.

Preventieve Maatregelen

Om te voorkomen dat een vader de omgangsregeling niet nakomt, kunnen preventieve maatregelen worden genomen:

 • Duidelijke afspraken: Zorg voor een heldere en concrete omgangsregeling, waarin geen ruimte is voor interpretatieverschillen.
 • Ondersteuning: Schakel indien nodig professionele hulp in om de communicatie tussen de ouders te verbeteren.
 • Voorlichting: Voorlichting over de gevolgen van het niet nakomen van de omgangsregeling kan preventief werken.

De Belangen van het Kind

Het is belangrijk om bij alle stappen die ondernomen worden de belangen van het kind centraal te stellen. Het kind heeft recht op contact met beide ouders, en het niet nakomen van de omgangsregeling kan schadelijk zijn voor zijn of haar ontwikkeling. Professionele begeleiding kan nodig zijn om het kind te ondersteunen in deze moeilijke situatie.

Samenwerking Tussen Ouders

De sleutel tot een succesvolle omgangsregeling ligt vaak in de samenwerking tussen de ouders. Het is van belang dat beide ouders bereid zijn om in het belang van het kind te handelen en samen te werken om conflicten te voorkomen of op te lossen.

Slotoverwegingen

Wanneer een vader de omgangsregeling niet nakomt, is het van cruciaal belang om actie te ondernemen. Dit kan variëren van het aangaan van een gesprek tot het inschakelen van juridische hulp. Het is echter altijd belangrijk om het welzijn van het kind voorop te stellen en te streven naar een oplossing die in het beste belang van het kind is. Door samen te werken en open te staan voor professionele ondersteuning, kunnen ouders vaak een weg vinden om de omgangsregeling succesvol na te leven.

Plaats een reactie