FAQ Personen en familierecht

Wat heeft invloed op alimentatie?

Alimentatie is een financiële verplichting die voortvloeit uit het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het is een bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van de ex-partner en eventuele kinderen. De hoogte en duur van de alimentatie zijn afhankelijk van verschillende factoren. In dit artikel bespreken we de belangrijkste elementen die invloed hebben op alimentatie.

Wettelijke Kaders en Richtlijnen

In Nederland zijn de wettelijke kaders en richtlijnen vastgelegd die de basis vormen voor de berekening van alimentatie. Deze kaders zorgen voor een uniforme aanpak, maar laten ook ruimte voor maatwerk, afhankelijk van de specifieke situatie van de betrokkenen. De belangrijkste wetten die hierbij een rol spelen zijn het Burgerlijk Wetboek en de Tremanormen, die richtlijnen bieden voor de berekening van zowel partner- als kinderalimentatie.

Button Image

Soorten Alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Partneralimentatie is bedoeld om de minder verdienende ex-partner te ondersteunen na de scheiding. Kinderalimentatie is bedoeld voor de kosten die gemaakt worden voor de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Factoren die de Hoogte van Alimentatie Beïnvloeden

De hoogte van de alimentatie wordt bepaald door verschillende factoren. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste elementen:

 • Behoefte van de ontvanger: De levensstandaard tijdens het huwelijk is vaak het uitgangspunt voor de behoeftebepaling.
 • Inkomsten en vermogen: De financiële draagkracht van beide ex-partners speelt een cruciale rol. Dit omvat inkomsten uit arbeid, onderneming, vermogen en eventuele uitkeringen.
 • Leeftijd en gezondheid: De leeftijd en gezondheid van de alimentatiegerechtigde kunnen invloed hebben op de arbeidsmarktpositie en daarmee op de behoefte aan financiële ondersteuning.
 • Samenstelling van het gezin: De aanwezigheid en het aantal kinderen, alsmede de zorgverdeling, zijn van invloed op de hoogte van de kinderalimentatie.
 • Arbeidsverleden en toekomstperspectieven: De mogelijkheden om inkomen te verwerven, zowel nu als in de toekomst, worden meegenomen in de berekening.
 • Wijzigingen in persoonlijke omstandigheden: Veranderingen zoals een nieuwe baan, werkloosheid, hertrouwen of samenwonen kunnen de alimentatie beïnvloeden.
Button Image

De Berekening van Partneralimentatie

De berekening van partneralimentatie is complex en hangt af van de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler. De volgende stappen worden doorgaans genomen:

 1. Vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde.
 2. Bepalen van de draagkracht van de alimentatieplichtige.
 3. Rekening houden met de fiscale gevolgen van alimentatie.
 4. Eventuele afstemming op de behoefte van de kinderen, indien van toepassing.

Deze berekening kan worden bijgesteld als de omstandigheden veranderen, zoals bij een wijziging in inkomen of leefsituatie.

De Berekening van Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt berekend op basis van de kosten van de kinderen en de draagkracht van beide ouders. De stappen zijn vergelijkbaar met die van partneralimentatie, maar de focus ligt op de behoeften van de kinderen. De Tremanormen bieden hierbij een leidraad voor de berekening.

Button Image

Wijzigingen in de Alimentatie

Alimentatie is niet statisch; het kan wijzigen als de omstandigheden veranderen. Enkele voorbeelden van wijzigingen die invloed kunnen hebben op de alimentatie zijn:

 • Veranderingen in inkomen, zoals promotie, ontslag of pensionering.
 • Veranderingen in de gezinssituatie, zoals de geboorte van een kind bij een nieuwe partner.
 • Veranderingen in de wetgeving die van invloed zijn op de alimentatieberekening.
 • Veranderingen in de behoefte of draagkracht van de betrokkenen.

Wijzigingen in alimentatie moeten vaak via de rechter worden vastgesteld, tenzij beide partijen onderling tot een nieuwe afspraak kunnen komen.

Conclusie

Alimentatie is een complexe materie die beïnvloed wordt door een veelheid aan factoren. Het is belangrijk dat beide ex-partners zich bewust zijn van deze factoren en de mogelijke veranderingen die invloed kunnen hebben op de alimentatie. Professioneel juridisch advies kan helpen om een eerlijke en passende alimentatieregeling te treffen.

Plaats een reactie