FAQ Personen en familierecht

Wat is een redelijke partneralimentatie?

Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, kan er sprake zijn van een financiële verplichting van de ene partner naar de andere, bekend als partneralimentatie. Deze verplichting is bedoeld om de minder draagkrachtige partner te ondersteunen na de scheiding. Maar wat wordt beschouwd als een redelijke partneralimentatie? Dit is een complexe vraag die afhangt van vele factoren, waaronder de levensstandaard tijdens het huwelijk, de duur van het huwelijk, en de individuele omstandigheden van beide ex-partners.

De Basis van Partneralimentatie

Partneralimentatie is een financiële bijdrage aan de levensonderhoud van de ex-partner die niet in staat is om volledig in zijn of haar eigen onderhoud te voorzien. De hoogte en duur van de alimentatie zijn afhankelijk van verschillende factoren, die in de wet zijn vastgelegd en door de rechter worden geïnterpreteerd. De belangrijkste uitgangspunten zijn de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler.

Factoren die de Redelijkheid van Partneralimentatie Bepalen

De redelijkheid van partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van diverse factoren. Hieronder volgt een uiteenzetting van de belangrijkste overwegingen:

 • Behoefte van de Ontvanger: De levensstandaard tijdens het huwelijk is vaak het uitgangspunt voor het bepalen van de behoefte. Er wordt gekeken naar de welvaart die beide partners gewend waren en in hoeverre de ontvanger zelf in staat is om deze levensstandaard voort te zetten.
 • Draagkracht van de Betaler: De draagkracht verwijst naar het vermogen van de betalende partner om alimentatie te voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen, vaste lasten en eventuele nieuwe verplichtingen.
 • Duur van het Huwelijk: De lengte van het huwelijk kan invloed hebben op de duur en soms ook de hoogte van de alimentatie. Over het algemeen geldt: hoe langer het huwelijk, hoe langer de alimentatieverplichting kan duren.
 • Leeftijd en Gezondheid: De leeftijd en gezondheid van beide ex-partners kunnen een rol spelen, vooral als dit invloed heeft op de arbeidsmarktpositie en het verdienvermogen.
 • Arbeidsverleden en Toekomstperspectieven: De werkervaring en toekomstige arbeidsmogelijkheden van de ontvanger worden meegenomen. Als de ontvanger altijd thuis heeft gezorgd voor de kinderen, kan het moeilijker zijn om een baan te vinden die voldoende inkomen biedt.
 • Verdeling van Zorg voor Kinderen: De zorg voor gezamenlijke kinderen en de verdeling van deze zorg na de scheiding kunnen van invloed zijn op de hoogte van de partneralimentatie.

Berekening van Partneralimentatie

De berekening van partneralimentatie is een complex proces waarbij gebruik wordt gemaakt van de Tremanormen. Deze normen bieden een leidraad voor de berekening van zowel de behoefte als de draagkracht. De berekening verloopt in grote lijnen als volgt:

 1. Bepalen van de behoefte van de ontvanger.
 2. Bepalen van de draagkracht van de betaler.
 3. Vaststellen van een eventuele alimentatiebedrag op basis van de behoefte en draagkracht.

Deze berekening kan worden uitgevoerd door een mediator, advocaat of rechter in het geval van een gerechtelijke procedure.

Wijziging van Omstandigheden

Partneralimentatie is niet altijd een vaststaand gegeven. Wanneer er sprake is van een wijziging van omstandigheden, kan dit aanleiding zijn voor een herziening van de alimentatie. Voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn:

 • Een significante inkomensverandering bij een van de ex-partners.
 • Hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan door de ontvanger van de alimentatie.
 • Veranderingen in de zorgverdeling van de kinderen.
 • Pensioen of arbeidsongeschiktheid.

Deze wijzigingen kunnen leiden tot een verhoging, verlaging of zelfs beëindiging van de partneralimentatie.

De Rol van Mediation en Onderlinge Afspraken

Hoewel de wet en de rechterlijke macht richtlijnen bieden voor de vaststelling van partneralimentatie, is het ook mogelijk dat ex-partners onderling tot een overeenkomst komen. Mediation kan hierbij een waardevolle rol spelen. Tijdens mediationgesprekken worden de wensen en mogelijkheden van beide partijen besproken, met als doel tot een eerlijke en werkbare alimentatieregeling te komen. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

De Rol van de Rechter

Wanneer ex-partners er onderling niet uitkomen, zal de rechter een beslissing moeten nemen over de partneralimentatie. De rechter zal hierbij alle relevante factoren en omstandigheden meewegen om tot een redelijke alimentatie te komen. De uitspraak van de rechter is bindend, tenzij er in de toekomst sprake is van gewijzigde omstandigheden die een herziening rechtvaardigen.

Belastingtechnische Aspecten van Partneralimentatie

Partneralimentatie heeft ook fiscale gevolgen. Voor de betaler is de alimentatie in de meeste gevallen aftrekbaar van de belasting, terwijl de ontvanger het ontvangen bedrag moet opgeven als inkomen. Het is belangrijk om deze fiscale aspecten mee te nemen in de overweging van wat een redelijke partneralimentatie is.

Slotoverwegingen

De vraag wat een redelijke partneralimentatie is, kan niet eenduidig worden beantwoord. Het is een afweging van vele factoren die per situatie verschillen. Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen bij het bepalen van een redelijke partneralimentatie. Zowel juridische als financiële expertise kan helpen om tot een rechtvaardige en haalbare regeling te komen die recht doet aan de belangen van beide ex-partners.

Plaats een reactie