FAQ Personen en familierecht

Wat moet er in een boedelbeschrijving staan?

Wanneer een persoon overlijdt of wanneer er sprake is van een echtscheiding, is het opstellen van een boedelbeschrijving een essentiële stap. Een boedelbeschrijving is een gedetailleerde opsomming van alle bezittingen en schulden die tot de nalatenschap of gemeenschappelijke boedel behoren. Dit document is van groot belang voor erfgenamen, executeurs, notarissen en andere betrokken partijen om een helder overzicht te krijgen van wat er verdeeld moet worden. In deze tekst zullen we uitgebreid ingaan op de inhoudelijke aspecten van een boedelbeschrijving en de belangrijke elementen die hierin opgenomen dienen te worden.

De Basis van een Boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving begint met de basisgegevens. Dit zijn de gegevens die de boedel identificeren en de betrokken partijen duidelijk maken om wiens boedel het gaat. De volgende informatie moet in dit deel worden opgenomen:

 • Volledige naam en laatst bekende adres van de overledene of de scheidende partijen
 • Geboorte- en overlijdensdatum bij nalatenschappen
 • De datum van de boedelbeschrijving
 • De namen en adressen van de erfgenamen of belanghebbenden
 • De naam en het kantoor van de notaris of andere juridische adviseur die de boedelbeschrijving opstelt
Button Image

Bezittingen in Detail

De kern van de boedelbeschrijving is de lijst van bezittingen. Deze lijst moet zo volledig en gedetailleerd mogelijk zijn. Hieronder vallen:

 • Onroerend goed: adressen, kadastrale gegevens, geschatte waarde en hypotheekgegevens
 • Roerende zaken: voertuigen, kunst, sieraden, meubels en andere waardevolle persoonlijke eigendommen
 • Financiële activa: bankrekeningen, beleggingsportefeuilles, levensverzekeringen en pensioenrechten
 • Zakelijke belangen: aandelen in bedrijven, vennootschappen of andere commerciële belangen
 • Overige bezittingen: alles wat waarde vertegenwoordigt en niet onder de bovengenoemde categorieën valt

Bij het beschrijven van deze bezittingen is het belangrijk om waar mogelijk referentienummers, accountnummers, polisnummers en andere identificerende informatie te vermelden.

Schulden en Verplichtingen

Naast de bezittingen moeten ook alle schulden en verplichtingen nauwkeurig worden gedocumenteerd. Dit omvat:

 • Hypotheken en andere leningen, inclusief de naam van de kredietverstrekker en het openstaande saldo
 • Kredietkaartschulden
 • Persoonlijke leningen en schulden aan familieleden of vrienden
 • Belastingverplichtingen, zowel lopend als eventuele achterstallige betalingen
 • Andere uitstaande verplichtingen, zoals alimentatie of schadevergoedingen

Het is cruciaal dat deze informatie actueel en correct is, aangezien schulden van invloed zijn op de netto waarde van de boedel.

Button Image

Specifieke Vermeldingen

Bepaalde bezittingen en schulden vereisen speciale aandacht in de boedelbeschrijving:

 • Levensverzekeringen: Vermeld wie de begunstigden zijn en of de uitkeringen buiten de boedel vallen.
 • Gezamenlijke eigendommen: Duidelijk aangeven welk deel van het eigendom tot de boedel behoort.
 • Legaten en erfdelen: Specifieke wensen van de overledene met betrekking tot bepaalde bezittingen.
 • Digitale activa: Online accounts, sociale media en digitale portefeuilles moeten ook worden opgenomen.

Deze specifieke vermeldingen kunnen complex zijn en vereisen vaak juridisch advies om correct te worden geïnterpreteerd en gedocumenteerd.

Waardering van de Boedel

De waardering van de boedel is een ander belangrijk onderdeel van de boedelbeschrijving. Dit houdt in:

 • Het schatten van de waarde van onroerend goed door een erkende taxateur
 • Het bepalen van de marktwaarde van roerende zaken
 • Het vaststellen van de waarde van financiële activa op basis van recente rekeningoverzichten en marktgegevens
 • Het waarderen van zakelijke belangen, wat vaak de hulp van een accountant of bedrijfswaardeerder vereist

Deze waarderingen moeten zo nauwkeurig mogelijk zijn en ondersteund worden door documentatie, omdat ze de basis vormen voor de verdeling van de boedel en eventuele belastingaanslagen.

Button Image

Documentatie en Bijlagen

De boedelbeschrijving moet vergezeld gaan van relevante documentatie. Dit omvat:

 • Kopieën van eigendomsakten en hypotheekdocumenten
 • Recente bankafschriften en beleggingsoverzichten
 • Testamenten en andere juridische documenten die de verdeling van de boedel beïnvloeden
 • Facturen en taxatierapporten voor waardevolle persoonlijke eigendommen
 • Overzichten van schulden en leningen, inclusief de meest recente communicatie van schuldeisers

Deze documenten dienen als bewijs van de waarden die in de boedelbeschrijving worden vermeld en zijn essentieel voor een transparante afwikkeling van de boedel.

Wettelijke Vereisten en Formaliteiten

De boedelbeschrijving moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten en formaliteiten:

 • De boedelbeschrijving moet worden ondertekend door de opsteller en, indien van toepassing, door alle erfgenamen of belanghebbenden.
 • De boedelbeschrijving kan moeten worden ingediend bij een rechtbank of andere overheidsinstantie, afhankelijk van de lokale wetgeving.
 • De boedelbeschrijving kan worden gebruikt als basis voor de aangifte van erfbelasting.

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.

Praktische Overwegingen

Bij het opstellen van een boedelbeschrijving zijn er enkele praktische overwegingen die niet over het hoofd gezien mogen worden:

 • De boedelbeschrijving moet regelmatig worden bijgewerkt, vooral als de afwikkeling van de boedel langere tijd in beslag neemt.
 • Alle betrokken partijen moeten toegang hebben tot de boedelbeschrijving en op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen.
 • De boedelbeschrijving dient als leidraad voor de verdeling van de boedel en kan helpen bij het voorkomen van geschillen tussen erfgenamen of belanghebbenden.

De zorgvuldigheid en nauwkeurigheid waarmee de boedelbeschrijving wordt opgesteld, kan een grote impact hebben op het verloop van de boedelafwikkeling.

Samenvattend is een boedelbeschrijving een uitgebreid document dat alle bezittingen en schulden van een nalatenschap of gemeenschappelijke boedel omvat. Het moet nauwkeurige en gedetailleerde informatie bevatten over onroerend goed, roerende zaken, financiële activa, zakelijke belangen, schulden en andere verplichtingen. Specifieke vermeldingen, waarderingen, documentatie en naleving van wettelijke vereisten zijn allemaal cruciale onderdelen van een effectieve boedelbeschrijving. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen betrokken partijen een duidelijk en eerlijk overzicht krijgen van de boedel, wat essentieel is voor een rechtvaardige verdeling en afwikkeling.

Plaats een reactie