FAQ Personen en familierecht

Welke rechtbank is bevoegd in familierecht?

In Nederland is het familierecht een gespecialiseerd rechtsgebied dat zich bezighoudt met zaken als echtscheidingen, alimentatie, gezag over kinderen, adoptie, erkenning en afstamming. Wanneer men te maken krijgt met een juridische kwestie binnen het familierecht, is het van belang te weten welke rechtbank bevoegd is om de zaak te behandelen. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de vraag welke rechtbank bevoegd is in familierecht en welke procedures daarbij komen kijken.

De Basis: Rechtbanken in Nederland

In Nederland zijn er verschillende soorten rechtbanken die elk hun eigen bevoegdheden hebben. Voor familierechtelijke kwesties zijn de volgende rechtbanken relevant:

 • De rechtbank (eerste aanleg)
 • Het gerechtshof (hoger beroep)
 • De Hoge Raad (cassatie)

De rechtbank is in eerste instantie de bevoegde instantie voor familierechtelijke zaken. Binnen de rechtbank zijn er gespecialiseerde afdelingen, de zogenaamde ‘familierechtbanken’, die zich uitsluitend richten op het familierecht.

Bevoegdheid van de Rechtbank

De rechtbank is bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van vrijwel alle familierechtelijke zaken. Dit omvat onder andere:

 • Echtscheidingen en de daarmee samenhangende nevenvoorzieningen zoals alimentatie, verdeling van gemeenschappelijke goederen en gezag over kinderen
 • Boedelscheidingen
 • Erkenning en betwisting van vaderschap
 • Adoptiezaken
 • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van minderjarigen
 • Curatele, bewind en mentorschap voor meerderjarigen

De familierechtbanken zijn verspreid over verschillende locaties in Nederland, zodat er altijd een rechtbank in de buurt is van de betrokken partijen.

Criteria voor Bevoegdheid

De vraag welke specifieke rechtbank bevoegd is, hangt af van een aantal criteria:

 • Woonplaats: In de regel is de rechtbank van de woonplaats van de verweerder bevoegd. Bij echtscheidingen is dit vaak de rechtbank in de regio waar het laatste gemeenschappelijke woonadres van de echtgenoten was.
 • Keuze van partijen: Partijen kunnen soms kiezen voor een andere rechtbank als zij dit samen overeenkomen.
 • Aard van de zaak: Voor sommige zaken, zoals internationale kinderontvoering, zijn specifieke rechtbanken aangewezen die hierin gespecialiseerd zijn.

Deze criteria zorgen ervoor dat de zaak behandeld wordt door een rechtbank die zowel geografisch als inhoudelijk gezien het meest geschikt is.

Procedure bij de Rechtbank

Wanneer een familierechtelijke zaak voor de rechtbank komt, volgt een procedure die afhankelijk is van de aard van de zaak. Over het algemeen verloopt de procedure als volgt:

 • Indiening van een verzoekschrift door de eisende partij
 • Reactie van de verweerder, vaak in de vorm van een verweerschrift
 • Een mondelinge behandeling, waarbij partijen en hun advocaten de mogelijkheid hebben om hun standpunten toe te lichten
 • Uitspraak van de rechtbank, waarbij een beschikking wordt gegeven

Deze procedure kan variëren afhankelijk van de complexiteit van de zaak en of er sprake is van een eenzijdig verzoek of een verzoek waar beide partijen het over eens zijn.

Hoger Beroep en Cassatie

Indien een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank, kan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Het gerechtshof beoordeelt de zaak opnieuw en kan de uitspraak van de rechtbank bevestigen, wijzigen of vernietigen. Als na het hoger beroep nog steeds onvrede bestaat over de juridische beoordeling, kan men in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad toetst echter niet de feiten, maar slechts of het recht juist is toegepast en of de procedure correct is verlopen.

Internationale Aspecten

Bij familierechtelijke zaken met een internationaal karakter, zoals internationale echtscheidingen of kinderontvoering, wordt de bevoegdheid van de rechtbank bepaald door internationale verdragen en EU-verordeningen. In dergelijke gevallen kan de bevoegdheid complexer zijn en is specialistische juridische kennis vereist.

Speciale Familierechtbanken

Er zijn situaties waarin speciale familierechtbanken zijn aangewezen om bepaalde zaken te behandelen. Dit zijn vaak zaken die een hoge mate van expertise vereisen, zoals internationale kinderontvoering of complexe internationale echtscheidingen. Deze rechtbanken hebben gespecialiseerde rechters die ervaring hebben met de complexiteit van dergelijke zaken.

Conclusie

Samenvattend is de rechtbank in eerste aanleg bevoegd voor familierechtelijke zaken in Nederland. De specifieke rechtbank die de zaak behandelt, wordt bepaald door criteria zoals de woonplaats van de verweerder en de aard van de zaak. Bij onenigheid over de uitspraak kan men in hoger beroep gaan bij het gerechtshof en eventueel in cassatie bij de Hoge Raad. Internationale zaken vereisen vaak een specifieke benadering vanwege de complexiteit en de betrokkenheid van internationale wetgeving. Het is daarom van groot belang dat men zich laat bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in familierecht om de beste juridische ondersteuning te krijgen.

Plaats een reactie