FAQ Personen en familierecht

Wie controleert verdeling erfenis?

Wanneer een dierbare overlijdt, komt er veel kijken bij het afwikkelen van de nalatenschap. Een van de belangrijkste vragen die nabestaanden hebben, is: wie controleert de verdeling van de erfenis? Dit is een complex proces waarbij verschillende partijen betrokken kunnen zijn, afhankelijk van de aanwezigheid van een testament, de wettelijke verdeling en de wensen van de overledene. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van de controle op de verdeling van een erfenis bespreken.

De rol van de executeur

De eerste persoon die een belangrijke rol speelt bij de controle op de verdeling van een erfenis, is de executeur. Dit is iemand die door de overledene in het testament is aangewezen om de nalatenschap te beheren en de erfenis te verdelen. De taken van de executeur omvatten onder andere:

 • Het in kaart brengen van de bezittingen en schulden van de overledene.
 • Het betalen van schulden en belastingen uit de nalatenschap.
 • Het verdelen van de bezittingen onder de erfgenamen volgens de wensen van de overledene of volgens de wet.

De executeur heeft de plicht om de belangen van alle erfgenamen te behartigen en moet een zorgvuldige administratie bijhouden. Erfgenamen hebben het recht om inzage te vragen in deze administratie en kunnen zo controle uitoefenen op de werkzaamheden van de executeur.

Button Image

De notaris en de verklaring van erfrecht

Een notaris speelt een cruciale rol bij de afwikkeling van een erfenis, vooral wanneer er een testament is opgesteld. De notaris is verantwoordelijk voor het opmaken van een verklaring van erfrecht, waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken. De taken van de notaris omvatten:

 • Het opvragen en beoordelen van het testament bij het Centraal Testamentenregister.
 • Het informeren van erfgenamen over hun rechten en plichten.
 • Het adviseren over de afwikkeling van de nalatenschap.
 • Het zorgen voor de verdeling van de erfenis volgens de wettelijke regels of de bepalingen in het testament.

De notaris zorgt voor een onpartijdige afwikkeling van de erfenis en controleert of alles volgens de regels verloopt. Erfgenamen kunnen bij de notaris terecht voor vragen en advies.

De rol van de kantonrechter

Wanneer er onenigheid ontstaat tussen de erfgenamen of wanneer zij het niet eens zijn met de wijze waarop de executeur of notaris de erfenis afwikkelt, kunnen zij zich wenden tot de kantonrechter. De kantonrechter kan in dergelijke gevallen een beslissing nemen over de verdeling van de erfenis. De kantonrechter kan ook worden ingeschakeld voor:

 • Het aanstellen van een vereffenaar als er geen executeur is of als deze zijn taak niet kan vervullen.
 • Het beslechten van geschillen tussen erfgenamen of tussen erfgenamen en de executeur.
 • Het goedkeuren van bepaalde handelingen als de erfgenamen minderjarig zijn of onder curatele staan.

De kantonrechter zorgt voor een juridische controle op de verdeling van de erfenis en kan ingrijpen wanneer de afwikkeling niet volgens de regels verloopt.

Button Image

De betrokkenheid van erfgenamen

Erfgenamen hebben zelf ook een belangrijke rol in de controle op de verdeling van de erfenis. Zij hebben bepaalde rechten, zoals:

 • Het recht op informatie over de nalatenschap.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen beslissingen van de executeur of notaris.
 • Het recht om een eigen boedelbeschrijving op te stellen of een second opinion te vragen.

Erfgenamen kunnen door middel van deze rechten invloed uitoefenen op de verdeling van de erfenis en zo nodig actie ondernemen als zij menen dat de verdeling niet eerlijk of correct verloopt.

De vereffenaar bij een beneficiaire aanvaarding

Wanneer erfgenamen een erfenis beneficiair aanvaarden, betekent dit dat zij de erfenis aanvaarden onder het voorbehoud dat er geen schulden zijn die groter zijn dan de bezittingen. In zo’n geval wordt er vaak een vereffenaar aangesteld. De vereffenaar heeft als taak om de schulden van de nalatenschap te betalen en de bezittingen te verdelen. De vereffenaar:

 • Stelt een boedelbeschrijving op.
 • Publiceert een oproep aan schuldeisers om hun vorderingen in te dienen.
 • Betaalt de schulden van de nalatenschap.
 • Verdeelt het restant van de nalatenschap onder de erfgenamen.

De vereffenaar moet een rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen en eventueel aan de kantonrechter.

Button Image

Belastingdienst en de aangifte erfbelasting

De Belastingdienst speelt ook een rol bij de controle op de verdeling van een erfenis. De erfgenamen of de executeur moeten aangifte doen voor de erfbelasting. De Belastingdienst controleert of de aangifte correct is en of de juiste bedragen aan erfbelasting worden betaald. De Belastingdienst kan bij onduidelijkheden of onjuistheden navraag doen of een boekenonderzoek instellen.

Professionele adviseurs

Tenslotte kunnen erfgenamen ervoor kiezen om professionele adviseurs in te schakelen, zoals een advocaat, een fiscalist of een estate planner. Deze adviseurs kunnen helpen bij:

 • Het interpreteren van het testament.
 • Het geven van advies over de fiscale gevolgen van de erfenis.
 • Het ondersteunen bij geschillen of onduidelijkheden in de afwikkeling van de nalatenschap.

Professionele adviseurs zorgen voor een extra laag van controle en deskundigheid bij de verdeling van de erfenis.

In conclusie, de controle op de verdeling van een erfenis is een gelaagd proces waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Van de executeur en de notaris tot de kantonrechter en de Belastingdienst, elke partij heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Erfgenamen zelf hebben ook rechten en mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de verdeling van de erfenis. Door de samenwerking tussen deze partijen en de inzet van professionele adviseurs kan een eerlijke en correcte afwikkeling van de nalatenschap worden gewaarborgd.

Plaats een reactie