FAQ Personen en familierecht

Wie heeft het gezag bij een OTS?

Wanneer een kind in een situatie verkeert waarbij de opvoeding of de veiligheid in het geding is, kan de kinderrechter besluiten tot een ondertoezichtstelling (OTS). Dit is een ingrijpende maatregel die niet lichtvaardig wordt genomen. Het is van essentieel belang om te begrijpen wie het gezag heeft bij een OTS, aangezien dit directe gevolgen heeft voor het kind, de ouders en de betrokken instanties. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de verdeling van het gezag bij een OTS, de rol van de verschillende betrokken partijen en de juridische implicaties van deze maatregel.

Wat is een Ondertoezichtstelling (OTS)?

Een ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel die wordt uitgesproken door de kinderrechter. Deze maatregel wordt genomen wanneer de ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd en de ouders niet in staat zijn, op vrijwillige basis, de situatie te verbeteren. Een OTS kan worden uitgesproken wanneer er sprake is van bijvoorbeeld verwaarlozing, mishandeling of andere problematische opvoedingssituaties.

Gezag bij een OTS

Bij een OTS blijven de ouders in principe het gezag houden over hun kind. Echter, de uitoefening van dit gezag wordt beperkt doordat een gezinsvoogd van een gecertificeerde instelling wordt aangesteld. Deze gezinsvoogd krijgt de taak om toezicht te houden op de opvoeding en het welzijn van het kind. De gezinsvoogd werkt samen met de ouders om de situatie te verbeteren, maar kan ook beslissingen nemen die normaal gesproken onder het ouderlijk gezag vallen.

De rol van de gezinsvoogd

De gezinsvoogd speelt een centrale rol bij een OTS. De taken en bevoegdheden van de gezinsvoogd omvatten onder andere:

 • Het opstellen van een hulpverleningsplan in samenwerking met de ouders en andere betrokkenen.
 • Het geven van aanwijzingen aan de ouders over de opvoeding en verzorging van het kind.
 • Het nemen van beslissingen over het kind in situaties waarin de ouders en de gezinsvoogd het niet eens zijn.
 • Het toezien op de uitvoering van het hulpverleningsplan en het rapporteren aan de kinderrechter over de voortgang.

De gezinsvoogd heeft dus een belangrijke stem in de besluitvorming rondom het kind, maar de ouders behouden het recht om betrokken te blijven bij belangrijke beslissingen.

Beperkingen van het ouderlijk gezag

Ondanks dat ouders het gezag behouden, zijn er beperkingen. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op:

 • De keuze van school of medische behandelingen.
 • De woon- of verblijfplaats van het kind.
 • De manier waarop de opvoeding wordt vormgegeven.

Deze beperkingen zijn bedoeld om de veiligheid en ontwikkeling van het kind te waarborgen. De gezinsvoogd heeft de bevoegdheid om in te grijpen wanneer de ouders beslissingen nemen die niet in het belang van het kind zijn.

Rechten van de ouders

Ouders hebben ondanks de OTS nog steeds rechten. Zij hebben recht op:

 • Informatie over de ontwikkeling en het welzijn van hun kind.
 • Inspraak in het hulpverleningsplan en de uitvoering daarvan.
 • Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de gezinsvoogd of de gecertificeerde instelling.

Deze rechten zijn cruciaal om de ouders betrokken te houden bij het leven van hun kind en om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord.

De rol van de kinderrechter

De kinderrechter heeft een toezichthoudende rol bij een OTS. De rechter:

 • Spreekt de OTS uit en bepaalt de duur van de maatregel.
 • Beoordeelt de rapportages van de gezinsvoogd en de voortgang van de situatie.
 • Kan besluiten tot verlenging, beëindiging of wijziging van de OTS.

De kinderrechter is de uiteindelijke autoriteit die beslissingen neemt over de OTS en de uitvoering ervan.

Samenwerking tussen betrokken partijen

De effectiviteit van een OTS hangt sterk af van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dit omvat:

 • De ouders en het kind.
 • De gezinsvoogd en de gecertificeerde instelling.
 • Eventuele andere hulpverleners, zoals therapeuten of leerkrachten.
 • De kinderrechter.

Goede communicatie, duidelijke afspraken en wederzijds respect zijn essentieel voor een succesvolle ondertoezichtstelling.

Uitzonderlijke situaties

In sommige gevallen kan de kinderrechter besluiten om het gezag geheel of gedeeltelijk te ontnemen van de ouders. Dit gebeurt wanneer blijkt dat de ouders ook met de hulp van de OTS niet in staat zijn om de situatie te verbeteren, of wanneer zij zich niet houden aan de aanwijzingen van de gezinsvoogd. In dergelijke situaties kan de rechter besluiten tot een voogdijmaatregel, waarbij het gezag over het kind wordt overgedragen aan een voogdij-instelling.

Belang van het kind voorop

Bij alle beslissingen die genomen worden tijdens een OTS staat het belang van het kind voorop. Dit is de leidraad voor zowel de ouders, de gezinsvoogd, als de kinderrechter. Het doel is altijd om de situatie zodanig te verbeteren dat het kind zich veilig en gezond kan ontwikkelen, bij voorkeur binnen het eigen gezin.

Slotoverwegingen

Het gezag bij een OTS is een complexe aangelegenheid waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Hoewel de ouders het gezag behouden, krijgt de gezinsvoogd een belangrijke rol in het toezicht en de begeleiding van het kind en het gezin. De kinderrechter bewaakt het proces en grijpt in waar nodig. Het is van groot belang dat alle partijen samenwerken met het welzijn van het kind als hoogste prioriteit. Een OTS is een maatregel die niet lichtvaardig wordt ingezet, maar in sommige situaties noodzakelijk is om de veiligheid en ontwikkeling van een kind te waarborgen.

Plaats een reactie