FAQ Personen en familierecht

Wie is gemachtigd na overlijden?

Wanneer een dierbare overlijdt, is het vaak een emotioneel en stressvol moment voor de nabestaanden. Naast het verwerken van het verlies, dienen er ook verschillende praktische zaken geregeld te worden. Een belangrijke vraag die hierbij opkomt is: wie is gemachtigd om handelingen uit te voeren na het overlijden van een persoon? In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die komen kijken bij het afhandelen van de nalatenschap.

De rol van de executeur

De executeur, voorheen ook wel executeur-testamentair genoemd, is iemand die door de overledene in het testament is aangewezen om de nalatenschap te beheren en de laatste wensen uit te voeren. De taken van een executeur kunnen variëren, afhankelijk van wat er in het testament is vastgelegd, maar omvatten doorgaans:

 • Het regelen van de uitvaart.
 • Het beheren van de nalatenschap.
 • Het betalen van schulden en belastingen uit de nalatenschap.
 • Het verdelen van de erfenis onder de erfgenamen volgens het testament.

De executeur heeft de bevoegdheid om namens de overledene te handelen en is verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van de nalatenschap. Het is belangrijk dat de executeur zorgvuldig en transparant te werk gaat, aangezien hij of zij verantwoording schuldig is aan de erfgenamen.

Button Image

Erfgenamen en hun bevoegdheden

Erfgenamen zijn personen die volgens de wet of het testament recht hebben op een deel van de nalatenschap van de overledene. Zij zijn gemachtigd om beslissingen te nemen over de erfenis, maar hun bevoegdheden kunnen beperkt zijn zolang de executeur zijn of haar werkzaamheden nog niet heeft afgerond. Erfgenamen hebben onder andere de volgende rechten:

 • Inzage in en informatie over de nalatenschap.
 • Inspraak in bepaalde beslissingen, afhankelijk van de omvang van hun erfdeel.
 • De mogelijkheid om de executeur ter verantwoording te roepen.

Wanneer er geen executeur is benoemd, of deze zijn taken niet kan of wil uitvoeren, zullen de erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap moeten afwikkelen. Dit vereist goede communicatie en overeenstemming tussen de erfgenamen.

De vereffenaar bij een beneficiaire aanvaarding

Indien erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden, wat inhoudt dat zij de erfenis aanvaarden onder het voorbehoud dat zij niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor eventuele schulden, kan een vereffenaar worden aangesteld. De vereffenaar heeft als taak om de nalatenschap af te wikkelen volgens de regels van de wet. De taken van een vereffenaar omvatten:

 • Het opmaken van een boedelbeschrijving.
 • Het voldoen van schulden van de nalatenschap.
 • Het verdelen van de resterende nalatenschap onder de erfgenamen.

De vereffenaar wordt benoemd door de rechtbank of door de erfgenamen zelf en dient een neutrale positie in te nemen bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Button Image

De notaris en zijn adviserende rol

Een notaris speelt een belangrijke adviserende rol bij de afwikkeling van een nalatenschap. Hoewel de notaris niet direct gemachtigd is om beslissingen te nemen, kan hij of zij wel belangrijke taken uitvoeren, zoals:

 • Het opstellen van een verklaring van erfrecht.
 • Het adviseren van erfgenamen en executeurs over juridische kwesties.
 • Het begeleiden bij het verdelen van de nalatenschap.

De notaris zorgt ervoor dat alle handelingen volgens de wettelijke voorschriften verlopen en kan helpen bij het voorkomen van conflicten tussen erfgenamen.

De rol van de bewindvoerder

In sommige gevallen kan het zijn dat een erfgenaam onder bewind staat, wat betekent dat deze persoon niet zelfstandig over zijn of haar financiën mag beslissen. In zo’n situatie treedt een bewindvoerder op als gemachtigde voor de erfgenaam. De bewindvoerder heeft als taak om de belangen van de onder bewind gestelde persoon te behartigen en beslissingen te nemen met betrekking tot de erfenis.

Button Image

De belastingdienst en de afwikkeling van fiscale zaken

Na het overlijden van een persoon dient er ook aangifte te worden gedaan voor de erfbelasting. De gemachtigde, vaak de executeur of een notaris, is verantwoordelijk voor het indienen van deze aangifte. De belastingdienst zal op basis van de aangifte bepalen hoeveel erfbelasting er betaald moet worden. Het is van belang dat deze aangifte zorgvuldig en tijdig wordt gedaan om eventuele boetes of naheffingen te voorkomen.

Samenvatting van de gemachtigden na overlijden

Samenvattend kunnen we stellen dat er verschillende personen en instanties gemachtigd kunnen zijn na het overlijden van een persoon. De belangrijkste zijn:

 • De executeur, die door de overledene is aangewezen om de nalatenschap te beheren.
 • De erfgenamen, die recht hebben op een deel van de nalatenschap en bepaalde beslissingsbevoegdheden hebben.
 • De vereffenaar, die wordt aangesteld bij een beneficiaire aanvaarding om de nalatenschap volgens de wet af te wikkelen.
 • De notaris, die een adviserende rol heeft en zorgt voor de juridische correctheid van de afwikkeling.
 • De bewindvoerder, die optreedt namens een erfgenaam die onder bewind staat.
 • De belastingdienst, die betrokken is bij de fiscale afwikkeling van de nalatenschap.

Het is essentieel dat deze gemachtigden hun taken zorgvuldig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften uitvoeren. Een goede communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen is cruciaal voor een soepele afwikkeling van de nalatenschap.

Plaats een reactie