FAQ Strafrecht

Waar valt het strafrecht onder?

Het strafrecht is een essentieel onderdeel van het rechtssysteem dat zich bezighoudt met het definiëren van strafbare feiten en het opleggen van sancties aan overtreders. Het is een complex en veelzijdig rechtsgebied dat onder de bredere categorie van het publiekrecht valt. In deze uitgebreide tekst zullen we de plaats van het strafrecht binnen het rechtssysteem verkennen, de verschillende soorten strafrecht bespreken, en de rol van verschillende actoren binnen het strafrechtelijk proces belichten.

De plaats van het strafrecht binnen het rechtssysteem

Het rechtssysteem is opgedeeld in verschillende rechtsgebieden, waarvan het strafrecht een belangrijk onderdeel is. Het strafrecht onderscheidt zich van andere rechtsgebieden door zijn focus op gedragingen die door de samenleving als onaanvaardbaar worden beschouwd en daarom strafbaar zijn gesteld. Het strafrecht valt onder het publiekrecht, wat betekent dat de staat optreedt als handhaver van de rechtsorde en het algemeen belang dient.

Publiekrecht versus privaatrecht

Om de positie van het strafrecht binnen het rechtssysteem te begrijpen, is het belangrijk om het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht te kennen:

 • Publiekrecht: Dit rechtsgebied regelt de verhoudingen tussen burgers en de staat, en de organisatie en werking van de overheidsinstanties. Naast het strafrecht omvat het publiekrecht ook het bestuursrecht, het staatsrecht en het internationaal publiekrecht.
 • Privaatrecht: Ook bekend als burgerlijk recht, regelt dit rechtsgebied de verhoudingen tussen burgers onderling. Het omvat onder andere het contractenrecht, het vermogensrecht, het familierecht en het erfrecht.

Het strafrecht staat dus in dienst van de handhaving van de rechtsorde en de bescherming van de samenleving tegen crimineel gedrag, waarbij de staat de rol van aanklager op zich neemt.

Soorten strafrecht

Het strafrecht kan verder worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:

 • Materieel strafrecht: Dit deel van het strafrecht bevat de regels over wat als strafbaar wordt beschouwd en welke straffen daarop gesteld zijn. Het materieel strafrecht is voornamelijk vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht.
 • Formeel strafrecht: Ook bekend als strafprocesrecht, regelt de procedures die gevolgd moeten worden bij de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten. Het formele strafrecht is onder andere vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering.

Deze twee categorieën vullen elkaar aan en zorgen samen voor een volledig functionerend strafrechtelijk systeem.

De rol van verschillende actoren binnen het strafrechtelijk proces

Binnen het strafrechtelijk proces spelen verschillende actoren een rol. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste betrokkenen:

 • De wetgever: Verantwoordelijk voor het opstellen en wijzigen van de wetten die het materieel en formeel strafrecht vormen.
 • De politie: Belast met de opsporing van strafbare feiten en het verzamelen van bewijs.
 • De officier van justitie: Een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie die beslist over de vervolging van verdachten en de aanklachten formuleert.
 • De rechter: Onafhankelijk en onpartijdig, belast met het beoordelen van de zaak en het opleggen van een passende straf.
 • De verdediging: Advocaten die de belangen van de verdachte behartigen en diens rechten beschermen.
 • Slachtoffers en getuigen: Zij leveren belangrijke informatie en verklaringen die bijdragen aan de waarheidsvinding.

Elke actor heeft een specifieke rol en verantwoordelijkheid binnen het strafrechtelijk proces, wat bijdraagt aan een eerlijke en rechtvaardige rechtsgang.

Internationaal strafrecht

Naast het nationale strafrecht bestaat er ook internationaal strafrecht. Dit rechtsgebied houdt zich bezig met de vervolging en berechting van internationale misdrijven zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Internationaal strafrecht wordt toegepast in internationale tribunalen, zoals het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Uitdagingen en ontwikkelingen in het strafrecht

Het strafrecht staat niet stil en wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen en ontwikkelingen:

 • Technologische vooruitgang: Cybercriminaliteit en digitale bewijsvoering stellen het strafrecht voor nieuwe uitdagingen.
 • Internationale samenwerking: Grensoverschrijdende criminaliteit vereist intensievere samenwerking tussen landen en rechtsstelsels.
 • Sociale veranderingen: Veranderende maatschappelijke opvattingen kunnen leiden tot nieuwe wetgeving en aanpassingen in het strafrecht.

Het strafrecht moet zich voortdurend aanpassen aan deze veranderingen om effectief te blijven in het beschermen van de samenleving en het handhaven van de rechtsorde.

Slotbeschouwing

Het strafrecht is een dynamisch en onmisbaar onderdeel van het rechtssysteem dat onder het publiekrecht valt. Het speelt een cruciale rol in het handhaven van de rechtsorde en het beschermen van de samenleving tegen crimineel gedrag. Met de voortdurende ontwikkelingen en uitdagingen blijft het strafrecht evolueren om aan de behoeften van een veranderende wereld te voldoen. De samenwerking tussen de verschillende actoren binnen het strafrechtelijk proces zorgt ervoor dat rechtvaardigheid wordt nagestreefd en dat de rechten van zowel slachtoffers als verdachten worden gewaarborgd.

Plaats een reactie