FAQ Strafrecht

Wat betekent artikel 1 Strafrecht?

In de wereld van het recht is het van cruciaal belang dat de regels duidelijk en rechtvaardig zijn. Artikel 1 van het Strafrecht speelt hierin een fundamentele rol. Dit artikel vormt de basis van het legaliteitsbeginsel binnen het Nederlandse strafrecht en heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de wetgever als de burger. In deze uitgebreide bespreking zullen we de betekenis en implicaties van artikel 1 van het Strafrecht verkennen.

De Letter van de Wet

Artikel 1 van het Strafrecht luidt als volgt:

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling. Geen straf wordt uitgesproken dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling.

Dit artikel kan worden opgesplitst in twee essentiële componenten:

 • Nulla poena sine praevia lege poenali: Geen straf zonder voorafgaande strafwet.
 • Nullum crimen sine lege: Geen misdrijf zonder wet.

Deze principes waarborgen dat een daad alleen strafbaar is als deze expliciet als zodanig is omschreven in de wet vóórdat de daad werd gepleegd. Bovendien kan er geen straf worden opgelegd als er geen wettelijke basis voor is vastgesteld voordat het feit plaatsvond.

Historische Context en Belang

De oorsprong van artikel 1 van het Strafrecht ligt in de behoefte aan rechtszekerheid en de bescherming van burgers tegen willekeur van de overheid. In het verleden konden machthebbers naar eigen inzicht handelen en straffen opleggen, wat leidde tot onvoorspelbaarheid en onrechtvaardigheid. Het legaliteitsbeginsel, zoals vastgelegd in artikel 1, is een reactie op deze willekeur en een pijler van de rechtsstaat.

Uitwerking in de Praktijk

De toepassing van artikel 1 van het Strafrecht heeft verschillende consequenties voor de rechtspraktijk:

Wetgeving

Wetgevers zijn gebonden aan strikte regels bij het opstellen van nieuwe strafwetten. Zij moeten ervoor zorgen dat de wetten duidelijk, uitvoerbaar en voorafgaand aan het strafbare feit zijn gepubliceerd. Dit betekent dat:

 • Wetten met terugwerkende kracht (ex post facto wetten) zijn verboden.
 • Wetten moeten toegankelijk en begrijpelijk zijn voor burgers.
 • Wetten dienen specifiek te zijn, zodat er geen ruimte is voor willekeurige interpretatie.

Rechtspraak

Rechters moeten zich houden aan de wet zoals die is vastgelegd. Zij kunnen geen straffen opleggen voor daden die niet wettelijk strafbaar zijn gesteld. Dit heeft de volgende implicaties:

 • Rechters hebben geen ruimte voor het creëren van nieuwe strafbare feiten.
 • Rechters moeten de wet toepassen zoals die gold op het moment van het plegen van het feit.
 • Rechters dienen de wet uit te leggen en toe te passen binnen de grenzen van de wettelijke kaders.

Bescherming van de Burger

Artikel 1 van het Strafrecht biedt burgers bescherming tegen onverwachte strafrechtelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat:

 • Burgers kunnen vertrouwen op de wet zoals die is en hoeven niet te vrezen voor willekeurige strafrechtelijke sancties.
 • Burgers hebben het recht om geïnformeerd te worden over de wetten en de mogelijke gevolgen van hun handelen.
 • Burgers kunnen zich voorbereiden op en zich aanpassen aan nieuwe wetgeving voordat deze van kracht wordt.

Uitzonderingen en Speciale Omstandigheden

Ondanks de strikte regels van artikel 1 van het Strafrecht, zijn er situaties waarin de toepassing ervan complexer kan zijn:

Internationaal Recht

Internationale verdragen en afspraken kunnen invloed hebben op de nationale strafwetgeving. In sommige gevallen kan internationaal recht directe werking hebben binnen het nationale rechtssysteem, wat kan leiden tot vragen over de toepassing van artikel 1.

Rechtsontwikkeling

Rechtspraak kan leiden tot een geleidelijke ontwikkeling van de interpretatie van wetten. Hoewel rechters geen nieuwe strafbare feiten kunnen creëren, kunnen zij wel de reikwijdte van bestaande wetten verduidelijken of uitbreiden door middel van jurisprudentie.

Overgangsrecht

Wanneer nieuwe wetgeving wordt ingevoerd, kan er sprake zijn van overgangsrecht dat bepaalt hoe met lopende zaken moet worden omgegaan. Dit kan vragen oproepen over de toepassing van artikel 1 in deze context.

Slotbeschouwing

Artikel 1 van het Strafrecht is een hoeksteen van het Nederlandse rechtssysteem en biedt een essentiële garantie voor de rechtszekerheid en bescherming tegen willekeur. Het legaliteitsbeginsel vereist dat zowel wetgevers als rechters zich houden aan de vooraf vastgestelde regels en dat burgers kunnen vertrouwen op de wet. Hoewel er uitzonderingen en speciale omstandigheden zijn, blijft de kern van artikel 1 onwrikbaar: geen straf zonder voorafgaande wet.

Plaats een reactie